• Regent’s University London Featured Masters Courses
  • University of Edinburgh Featured Masters Courses
  • Xi’an Jiaotong-Liverpool University Featured Masters Courses
  • University of Leeds Featured Masters Courses
  • University of York Featured Masters Courses
  • Swansea University Featured Masters Courses
  • Leeds Beckett University Featured Masters Courses
  • University of Glasgow Featured Masters Courses
University of Southampton Featured Masters Courses
University of Hertfordshire Featured Masters Courses
Southampton Solent University Featured Masters Courses
Cardiff University Featured Masters Courses
University of Leeds Featured Masters Courses
"r"×
0 miles

Masters Degrees (R)

  • "r" ×
  • clear all
Showing 1 to 15 of 341
Order by 
Nid oes llawer o eiriau sydd mor atgofus a chyfareddol â ‘Cheltaidd’, yn dwyn i gof cywreinrwydd gemwaith yr Oes Efydd, adeiladwaith enfawr Côr y Cewri a Newgrange, chwedlau Arthur a Cú Chulainn a chrefft Farddol brenhinoedd a thywysogion y canol oesoedd. Read more
Nid oes llawer o eiriau sydd mor atgofus a chyfareddol â ‘Cheltaidd’, yn dwyn i gof cywreinrwydd gemwaith yr Oes Efydd, adeiladwaith enfawr Côr y Cewri a Newgrange, chwedlau Arthur a Cú Chulainn a chrefft Farddol brenhinoedd a thywysogion y canol oesoedd. Ond mae ‘Celtaidd’ hefyd yn gysylltiedig â’r Dadeni, yr Ymoleuo a’r Byd Newydd; Rhamantiaeth, Chwyldro a brwydr ieithoedd, llenyddiaeth a hunaniaethau cenedlaethol cyfan i oroesi yn y cyfnod Modern.

Mae’r cwrs course newydd hwn ym Mhrifysgol Bangor yn rhoi’r cyfle a’r gallu i fyfyrwyr fedru didoli’r ffeithiau a’r ffuglen, ac i ateb yn fanwl y cwestiwn:

‘Pwy oedd – a phwy yw – y Celtiaid?’

Yn ystod un flwyddyn academaidd bydd modiwlau yn cael eu dysgu gan arbenigwyr yn Ysgolion Cymraeg; Hanes, Hanes Cymru ac Archaeoleg; a Cherddoriaeth, yn canolbwyntio ar lenyddiaeth, archaeoleg, crefydd, mytholeg, hynafiaeth, hanes celf a cherddoriaeth, er mwyn archwilio diwylliant a hunaniaeth y bobl Geltaidd o’r bryngaerau cynhanes i seneddau datganoledig ac annibynnol heddiw.

Bydd myfyrwyr hefyd yn cael arweiniad wrth wneud eu hymchwil eu hunain ar gyfer traethawd hir gradd Meistr ar bwnc o’u dewis.

Mae’r holl gyfarwyddyd ar gael yn Gymraeg a Saesneg, ac mae cefnogaeth gynhwysfawr ESOL ar gael lle bo angen.

Dyma rai o’r prif bynciau sy’n cael eu trafod yn y cwrs course:

A yw’r ‘Celtiaid’ yn bodoli mewn gwirionedd, ac os felly, pwy a beth ydynt? Sut allwn ni drafod cwestiynau o’r fath, gyda pha fethodoleg a gyda pha dystiolaeth?
Sut mae’r gair ei hun (‘Celt’, ‘Keltoi’, ac yn y blaen) wedi cael ei ddefnyddio ar hyd y canrifoedd, o haneswyr Clasurol i gerddorion pop modern?
Beth yw cryfderau a gwendidau ‘Celtomania’ a ‘Celtosgeptigiaeth’? Sut mae’r cysyniad o’r ‘Celtiaid’ wedi ei ddarganfod a’i wrthod mewn gwahanol feysydd fel Llenyddiaeth, Archaeoleg, Ieithyddiaeth, Cerddoriaeth, Crefydd?
Sut y cyfrannodd ysgolheigion cyfandirol y bedwaredd ganrif ar bymtheg at greu’r ‘Celtiaid’?
Sut y gwnaeth y bobl sy’n siarad ieithoedd Celtaidd ennill eu hunaniaeth eu hunain a sut maent yn dal i wneud hynny? Beth mae’r testunau canoloesol (Cyfreithiau, Chwedlau, Barddoniaeth Llys, Bywydau’r Seintiau) a chanfyddiadau archeolegol yn dweud wrthym, a beth sydd gan hanes diweddar i’w ddweud?
Beth yw’r prif ffynonellau tystiolaeth am hanes a hunaniaeth y bobl ‘Geltaidd’ (hynny yw, y rhai sy’n siarad ieithoedd Celtaidd yn y cyfnod modern)? Sut ydym ni’n defnyddio’r ffynonellau hyn? A all Arthur a Cú Chulainn ddweud rhywbeth buddiol wrthym?
Sut mae hunaniaethau ethnig a chenedlaethol y ‘Celtiaid’ modern wedi eu portreadu a’u trafod mewn perthynas â’r cysyniad hwn o’r ‘Celtaidd’?
Beth oedd perthnasedd gwleidyddol ac ideolegol y ‘Celtiaid’ a beth ydyw erbyn hyn?
Gyda materion fel hyn dan sylw, mae’r cwrs course wedi ei lunio i ddatblygu sgiliau’r myfyrwyr trwy gynllun astudiaeth uwch arbenigol. Un amcan pwysig yw rhoi hyfforddiant dadansoddol perthnasol i’r myfyrwyr, fel eu bod yn gyfarwydd â’r datblygiadau damcaniaethol ac ymarferol diweddaraf mewn perthynas ag Astudiaethau Celtaidd. Ar ôl cwblhau’r cwrs, bydd gan fyfyrwyr sail gadarn ym mhrif ddulliau a ffynonellau’r ddisgyblaeth, a byddant hefyd wedi datblygu sgiliau y gellir eu trosglwyddo’n eang ac a fydd yn berthnasol i amrywiaeth fawr o yrfaoedd.

Fframwaith y Cwrs
Mae’r course yn gwrs un flwyddyn (llawn amser) a gellir hefyd ei wneud yn rhan amser (gan amlaf hyd at dair blynedd). Ceir dwy ran i’r rhaglen gradd:

Rhan 1:

Mae hon yn elfen gwbl hyfforddedig, ac mae’n cyfrannu 120 credyd. Mae gan bob modiwl hyfforddedig bwysiad credyd o 40 credyd. Dysgir rhan 1 yn ystod dau semester y flwyddyn academaidd. Mae’r dysgu yn ystod semester 1 gan amlaf rhwng diwedd mis Medi a mis Rhagfyr. Mae’r dysgu yn ystod semester 2 gan amlaf rhwng diwedd mis Ionawr a dechrau mis Mai.

Bydd y modiwlau yn Rhan 1 yn cael eu hasesu trwy gyfrwng traethodau.

Rhan 2:

Mae rhan 2 yn cynnwys traethawd hir dan oruchwyliaeth o oddeutu 20,000 gair, ar bwnc o’ch dewis, a benderfynir ar ôl trafod gyda chynghorwr traethawd hir. Cwblheir yn ystod misoedd yr haf, rhwng diwedd mis Mai a mis Medi, a dylai myfyrwyr llawn amser gyflwyno eu traethodau hir erbyn mis Medi yn y flwyddyn galendr ar ôl cofrestru.

Read less
Wedi’i ddysgu ar y cyd gan Ysgol y Gymraeg ac Ysgol y Saesneg, y cwrs MA Llenyddiaethau Cymru yw’r cwrs cyntaf yn unlle yn y byd sy’n canolbwyntio ar astudio a chymharu testunau o’r ddau brif draddodiad yng Nghymru (lle bo angen, mewn cyfieithiad i’r Saesneg). Read more
Wedi’i ddysgu ar y cyd gan Ysgol y Gymraeg ac Ysgol y Saesneg, y cwrs MA Llenyddiaethau Cymru yw’r cwrs cyntaf yn unlle yn y byd sy’n canolbwyntio ar astudio a chymharu testunau o’r ddau brif draddodiad yng Nghymru (lle bo angen, mewn cyfieithiad i’r Saesneg). Cymru yw’r unig un o genhedloedd Celtaidd gwledydd Prydain i fod ag iaith frodorol hyfyw a siaredir ar raddfa eang a llenyddiaeth gyfoes gyffrous. Ar ben hynny, hi yw’r unig genedl yng ngwledydd Prydain y mae ei llenyddiaeth Saesneg unigryw yn parhau ar yr ymylon o fewn ei chyfundrefn addysg ei hun. Ar lefel brifysgol, oherwydd rhaniad ieithyddol a fodolai yn yr 20fed ganrif, anogwyd astudiaeth ar y ddwy lenyddiaeth ar wahân – agendor nad yw ysgolheigion cyfoes ond megis dechrau ei phontio. Oherwydd ei chanolfan ddiwylliannol wirioneddol ddwyieithog, mae Bangor yn lle delfrydol i astudio’r ddau draddodiad llenyddol hyn, ac i ystyried y cwestiwn ynglÅ·n â beth sy’n digwydd i lenyddiaeth yn y Saesneg os nad hwn yw’r prif draddodiad.

Rhan Un:

Mae rhan gyntaf y cwrs yn cynnwys tri modiwl sy’n ceisio rhoi dealltwriaeth i fyfyrwyr o hanes llenyddol a diwylliannol modern Cymru, eu galluogi i ddatblygu eu dealltwriaeth o faterion allweddol ym maes ysgolheictod llenyddol modern Cymru ac ystyried themâu allweddol ar draws y ddau draddodiad llenyddol, o safbwynt traws-gymunedol.

Rhagarweiniad: "Pwy Sy’n Siarad dros Gymru?": Yn y modiwl rhagarweiniol hwn, gofynnir i fyfyrwyr ystyried sut y deallwyd ac y deellir materion yn ymwneud â hunaniaeth Gymreig o 1840 tan y presennol. Bydd myfyrwyr yn nodweddiadol yn astudio gwahaniaethau mewnol yng Nghymru, Prydeindod, cysyniadau o hunaniaeth Geltaidd, Cymru fel cenedl ôl-drefedigaethol, profiadau cyfochrog â chenhedloedd eraill Prydeinig sydd wedi’u "dominyddu", mudiadau cenedlaethol. Mae’n bosib yr astudir gweithiau gan yr awduron canlynol: Hywel Teifi Edwards, Saunders Lewis, Raymond Williams, Matthew Arnold, J.R. Jones, M. Wynn Thomas, Tony Conran, Dai Smith, Kirsti Bohata.
Moderniaeth Gymreig: Gofynnir i fyfyrwyr ystyried sut y bu i lenyddiaeth ar draws y ddau draddodiad ieithyddol gofnodi dyfodiad moderniaeth, a’r newidiadau a ddilynodd yn ei sgil. Gall themâu gynnwys diwydiant, dosbarth, trefoli, cyfalafiaeth, diwylliant gwledig, crefydd, newid ieithyddol ac alltudiaeth. Gall llenorion i’w hastudio gynnwys Caradoc Evans, Lynette Roberts, Caradog Pritchard, Dylan Thomas, Kate Roberts, R.S. Thomas, Arthur Machen, Emyr Humphreys, Idris Davies.
Rhywedd a Chymru: Bydd y myfyrwyr yn astudio’r berthynas rhwng rhywedd a’r genedl Gymreig, a sut mae rolau rhywedd wedi newid dros y ganrif ddiwethaf. Gall themâu gynnwys rhywioldeb, gwrywdod a diwydiant, cynrychiolaethau ar sail rhywedd o’r gofod a wladychwyd, y corff gwrywaidd, merched a chynrychiolaethau o dir. Gall llenorion i’w hastudio gynnwys: Elin ap Hywel, Jan Morris, John Sam Jones, Glyn Jones, Jane Aaron, Lewis Jones, Gwyneth Lewis, Rhys Davies, Amy Dillwyn, Menna Gallie.
Rhan Dau:

Paratoi traethawd hir 20,000 o eiriau, wedi’i ysgrifennu naill ai yn Saesneg neu yn Gymraeg, ar bwnc o’ch dewis chi yn ymwneud ag unrhyw agwedd ar y llenyddiaethau sydd o ddiddordeb i’r myfyriwr, wedi’i ymchwilio a’i ysgrifennu dan oruchwyliaeth unigol arbenigwr yn y maes.

Read less
*Welsh language course*. Mae’r cwrs Ysgifennu Creadigol wedi ei rannu’n Rhan 1 a Rhan 2 a rhaid pasio’r rhan gyntaf yn llwyddiannus er mwyn cael mynediad i’r ail ran. Read more
*Welsh language course*

Mae’r cwrs Ysgifennu Creadigol wedi ei rannu’n Rhan 1 a Rhan 2 a rhaid pasio’r rhan gyntaf yn llwyddiannus er mwyn cael mynediad i’r ail ran. Mae Rhan 1 yn cynnwys 3 modiwl 40 credyd yr un sef ‘Themâu Creadigol’, ‘Technegau Cyfansoddi’ a ‘Mathau Llenyddol’. Mae Rhan 2 y cwrs yn cynnwys 1 modiwl 60 credyd sef portffolio o waith creadigol hyd at 20,000 o eiriau, a phennir canlyniad y cwrs cyfan ar farc cyfartalog dwy ran y cynllun. Mater i’w drafod rhwng y myfyriwr a’i gyfarwyddwr academaidd fydd union natur y portffolio, ac mae amryw fodelau’n bosib, e.e. nofel fer, casgliad o storïau byrion neu gerddi, cyfuniad o farddoniaeth a rhyddiaith. Rhoddir ystyriaeth ofalus i ofynion unigol pob myfyriwr wrth bennu union gynnwys y modiwlau, a chynllunnir rhan gyntaf y rhaglen gyda golwg ar y posibiliadau creadigol a all fwydo’r ail ran.

Y prif gyswllt dysgu yw hwnnw gyda’r cyfarwyddwr academaidd a threfnir i’w gyfarfod yn rheolaidd drwy gydol cofrestriad y myfyriwr. At hynny, mae cymuned ôl-radd fywiog o fewn Ysgol y Gymraeg a threfnir cyfres o seminarau wythnosol yn ystod Semester 1 a 2. Yn y seminarau hyn cynigir arweiniad i faterion technegol sy’n berthnasol i’r holl fyfyrwyr ôl-radd, bydd cyfle i glywed cyd-fyfyrwyr yn cyflwyno papurau am eu projectau unigol, a hefyd i ddysgu am ymchwil gyfredol gan staff Ysgol y Gymraeg ac ysgolion academaidd eraill. At hynny, cynhelir seminarau ysgrifennu creadigol rheolaidd a bydd cyfle i glywed awduron gwadd fel Wiliam Owen Roberts, Lloyd Jones, Angharad Tomos ac Ifor ap Glyn yn trafod eu gwaith. Yn ogystal, os yw myfyriwr ôl-radd am ddilyn yn anffurfiol unrhyw un o fodiwlau israddedig yr ysgol er mwyn cyfoethogi ei brofiad dysgu, bydd cyfle iddo wneud hynny.

Cysylltiadau Ymchwil / Cysylltiadau Diwydiannol
Ers rhai blynyddoedd, bu nifer o fyfyrwyr yn Ysgol y Gymraeg yn dilyn cyrsiau MA a noddwyd gan arian o ffynonellau Ewropeaidd, ac y mae hynny wedi arwain at nifer o gysylltiadau gwerthfawr gyda chwmnïau a sefydliadau fel Cwmni Da, Rondo Media, Gwasg Carreg Gwalch, Gwasg y Bwthyn, Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd, a’r cylchgrawn Barn. Mae’r profiadau gwaith a gafwyd gyda’r cwmnïau a’r sefydliadau hyn wedi cryfhau cyflogadwyedd y myfyrwyr ôl-radd yn fawr.

Rhagolygon Gyrfaoedd
I amryw fyfyrwyr mae cwrs MA yn gyfle i ymestyn eu hastudiaethau israddedig drwy ganolbwyntio ar broject ôl-radd a chyn ymgymryd â chwrs hyfforddiant pellach, e.e. ymarfer dysgu. Yn ddiweddar, mae’r profiadau a’r sgiliau a enillir drwy gwrs MA wedi bod o gymorth i fyfyrwyr wrth sicrhau swyddi gyda chyfnodolion fel Golwg 360 a’r Cymro, gwasg fel Y Lolfa, rhaglen deledu fel Hacio, a Chanolfan Bedwyr ym Mhrifysgol Bangor. I fyfyrwyr eraill, mae MA wedi cynnig sylfaen i ymchwil bellach ar lefel MPhil a PhD.

Read less
**This course is only available through the medium of Welsh**. Mae nifer y cymunedau a’r gweithleoedd dwyieithog ac amlieithog ar gynnydd, a chynllunio ieithyddol yn faes o bwysigrwydd cynyddol. Read more
**This course is only available through the medium of Welsh**

Mae nifer y cymunedau a’r gweithleoedd dwyieithog ac amlieithog ar gynnydd, a chynllunio ieithyddol yn faes o bwysigrwydd cynyddol. O’r herwydd, ceir mwyfwy o alw am unigolion sydd â’r wybodaeth a’r sgiliau angenrheidiol i lunio strategaethau a systemau effeithiol sy’n hyrwyddo cydraddoldeb ieithyddol. Wrth i ystyriaethau ieithyddol ddod yn flaenoriaeth ar gyfer llawer o feysydd - datblygu, cynllunio, addysg, iechyd, TG, marchnata - mae angen i staff mewn amrywiaeth eang o feysydd ddatblygu dealltwriaeth a sgiliau ym maes cynllunio ieithyddol. Ar ben hynny, mae cyhoeddi Mesur y Gymraeg (Cymru) (2011) wedi newid y fframwaith cyfreithiol ynghylch defnyddio'r Gymraeg ac felly’n golygu galw cynyddol fyth am weithlu dwyieithog, amryddawn.

Mae’r MA mewn Polisi a Chynllunio Iaith yn archwilio, mewn modd arloesol a chynhwysfawr, faes sy’n dod yn fwyfwy pwysig yng Nghymru a’r tu hwnt. Mae’r rhaglen yn elwa o arbenigedd amrywiol ysgolion Prifysgol Bangor ym meysydd Gwyddorau Cymdeithas, Ieithyddiaeth, Y Gyfraith, Busnes, Y Gymraeg, a Gwyddorau Iechyd a fydd yn rhoi i fyfyrwyr ddealltwriaeth o’r cwestiynau theoretig yng nghyswllt Cynllunio Iaith, yn ogystal â’r cwestiynau cymhwysol hollbwysig.

Read less
Take advantage of one of our 100 Master’s Scholarships to study Welsh / Cymraeg at Swansea University, the Times Good University Guide’s Welsh University of the Year 2017. Read more
Take advantage of one of our 100 Master’s Scholarships to study Welsh / Cymraeg at Swansea University, the Times Good University Guide’s Welsh University of the Year 2017. Postgraduate loans are also available to English and Welsh domiciled students. For more information on fees and funding please visit our website.

The Department of Welsh / Cymraeg has specialities in a number of fields:

• Literature over the centuries
• Creative writing
• Theory of literature
• Translation techniques and technology
• Bilingualism and language planning
• Welsh for Adults and language acquisition
• Language sociology
• Valleys culture
• Drama, film, animation, broadcasting and the digital media in Wales, the United Kingdom and the USA

Key Features of MA in Welsh / Cymraeg

A research degree in Welsh / Cymraeg gives you the chance to pursue a project based around your own passions and interests in Welsh / Cymraeg, leading to a qualification which can open the door to an academic career or boost employment prospects outside academia (in the private sector, the Civil Service, or education).

The MA by Research in Welsh / Cymraeg will give you the freedom to explore a topic of your own choosing in Welsh / Cymraeg and develop a methodology under the close supervision of two experienced academics in the field of Welsh / Cymraeg but without attending regular classes as required in taught programmes.

As a Welsh / Cymraeg research student you will be supervised closely by two experienced academics in the field of Welsh / Cymraeg. Typically, as a student enrolled in the MA by research in Welsh / Cymraeg you will meet them fortnightly in the first term and at regular intervals thereafter. Meetings are logged and goals agreed each time.

All research students including those of Welsh / Cymraeg programme are required to attend skills and training courses at College and Institutional level. They give presentations to other research students and staff at departmental seminars and the annual departmental postgraduate symposium including the Department of Welsh in June and the College of Arts and Humanities conference in October. Advanced research students including those of Welsh / Cymraeg may have opportunities to teach undergraduate tutorials and seminars. Welsh / Cymraeg research students have a budget (currently £200 per year) to attend conferences outside Swansea.

MA by Research in Welsh / Cymraeg degree typically lasts from one year (full-time study) to two years (part-time study).

The MA by Research in Welsh / Cymraeg is ideal for those who want:

- an MA qualification in niche areas where taught programmes are not offered;
- the experience of a research degree without committing to a PhD.

Research proposals are invited on any topic in Welsh / Cymraeg for which staff can provide supervision.

For informal queries regarding the MA by Research in Welsh / Cymraeg, please contact Non Vaughan Williams, Director of Postgraduate Studies at Academi Hywel Teifi, by phoning 01792 205678 (ext. 4815).

Mae gennym arbenigedd mewn nifer o feysydd:
• Llenyddiaeth ar hyd y canrifoedd
• Ysgrifennu creadigol
• Theori llenyddiaeth
• Technegau a thechnoleg cyfieithu
• Dwyieithrwydd a chynllunio ieithyddol
• Cymraeg i Oedolion a chaffael iaith
• Cymdeithaseg iaith
• Diwylliant y cymoedd
• Drama, ffilm, animeiddio, darlledu a’r cyfryngau digidol yng Nghymru, y Deyrnas Unedig ac America

Nodweddion Allweddol

Mae'r cwrs gradd ymchwil mewn astudiaethau Gymraeg yn rhoi cyfle i chi ddilyn prosiect ar rywbeth mae gennych ddiddordeb byw ynddo, a fydd yn arwain at gymhwyster a all agor drysau i yrfa academaidd neu roi hwb i'ch rhagolygon yn y byd gwaith y tu allan i'r byd academaidd (yn y sector preifat, y Gwasanaeth Sifil, neu addysg).

Bydd yn cynnig y rhyddid i chi ymchwilio i bwnc o'ch dewis a datblygu methodoleg o dan oruchwyliaeth fanwl dau academydd profiadol, heb orfod mynd i ddosbarthiadau rheolaidd fel sy'n ofynnol gan raglenni a addysgir.

Byddwch yn cael eich goruchwylio'n fanwl gan ddau academydd profiadol yn eich maes. Fel arfer, byddwch yn cwrdd â nhw bob pythefnos yn ystod y tymor cyntaf ac yn rheolaidd wedi hynny. Caiff y cyfarfodydd eu logio a bydd nodau'n cael eu cytuno bob tro.

Mae disgwyl i'r holl fyfyrwyr ymchwil fynd ar gyrsiau sgiliau a hyfforddi yn y Coleg a gan y Sefydliad. Maent yn rhoi cyflwyniadau i fyfyrwyr ymchwil eraill a staff mewn seminarau adrannol a'r symposiwm ôl-raddedig adrannol blynyddol ym mis Mehefin a chynhadledd Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau ym mis Hydref. Mae'n bosibl y bydd cyfleoedd i fyfyrwyr ymchwil uwch roi tiwtorialau a seminarau i fyfyrwyr israddedig. Mae cyllideb (£200 y flwyddyn ar hyn o bryd) ar gael i chi fynd i gynadleddau y tu allan i Abertawe.

Mae graddau MA drwy Ymchwil fel arfer yn para am gyfnod o un flwyddyn (astudio'n llawn amser) neu ddwy flynedd (astudio'n rhan-amser).

Mae'r cwrs MA drwy Ymchwil yn ddelfrydol ar gyfer y rheini sy'n dymuno cael:

cymhwyster MA mewn meysydd arbenigol lle nad yw rhaglenni a addysgir yn cael eu cynnig;
profiad o gwrs gradd ymchwil heb orfod ymrwymo i gwrs PhD.
Gwahoddir cynigion ymchwil ar unrhyw bwnc y gall staff ddarparu goruchwyliaeth ar ei gyfer.

Am ymholiadau anffurfiol cysylltwch â: Non Vaughan Williams, Cyfarwyddwr Astudiaethau Ôl-radd Academi Hywel Teifi ar 01792 205678 (est. 4815).

Read less
Chemical Biology is an emerging discipline that sits at the interface of traditional chemistry and biology. It draws on the tools and ideas of modern Physical Sciences (e.g. Read more
Chemical Biology is an emerging discipline that sits at the interface of traditional chemistry and biology.

It draws on the tools and ideas of modern Physical Sciences (e.g. Chemistry, Mathematics, Physics and Engineering) and applies these to the solution of biological problems at the molecular level.

It is a discipline that is perfectly poised to address the next great challenge in biological science – to understand how gene products are used in and interact with the cellular environment.

The research element provides physical scientists with the ability to bridge disparate fields and gain the confidence to grapple with biomolecular research in a multidisciplinary environment.

Read less
Today more than ever, quantitative skills form an essential basis for successful careers in ecology, conservation, and animal and human health. Read more
Today more than ever, quantitative skills form an essential basis for successful careers in ecology, conservation, and animal and human health. This Masters programme provides specific training in data collection, modelling and statistical analyses as well as generic research skills. It is offered by the Institute of Biodiversity, Animal Health and Comparative Medicine (IBAHCM), a grouping of top researchers who focus on combining field data with computational and genetic approaches to solve applied problems in epidemiology and conservation.

Why this programme

-This programme encompasses key skills in monitoring and assessing biodiversity critical for understanding the impacts of environmental change.
-It covers quantitative analyses of ecological and epidemiological data critical for animal health and conservation.
-You will have the opportunity to base your independent research projects at the University field station on Loch Lomond (for freshwater or terrestrial-based projects); Millport field station on the Isle of Cumbria (for marine projects); or Cochno farm in Glasgow (for research based on farm animals). We will also assist you to gain research project placements in zoos or environmental consulting firms whenever possible.
-The uniqueness of the programme is the opportunity to gain core skills and knowledge across a wide range of subjects, which will enhance future career opportunities, including entrance into competitive PhD programmes. For example, there are identification based programmes offered elsewhere, but most others do not combine practical field skills with molecular techniques, advanced informatics for assessing biodiversity based on molecular markers, as well as advanced statistics and modelling. Other courses in epidemiology are rarely ecologically focused; the specialty in IBAHCM is understanding disease ecology, in the context of both animal conservation and implications for human public health.
-You will be taught by research-active staff using the latest approaches in quantitative methods, sequence analysis, and practical approaches to assessing biodiversity, and you will have opportunites to actively participate in internationally recognised research. Some examples of recent publications lead by students in the programme: Blackburn, S., Hopcraft, J. G. C., Ogutu, J. O., Matthiopoulos, J. and Frank, L. (2016), Human-wildlife conflict, benefit sharing and the survival of lions in pastoralist community-based conservancies. J Appl Ecol. doi:10.1111/1365-2664.12632. Rysava, K., McGill, R. A. R., Matthiopoulos, J., and Hopcraft, J. G. C. (2016) Re-constructing nutritional history of Serengeti wildebeest from stable isotopes in tail hair: seasonal starvation patterns in an obligate grazer. Rapid Commun. Mass Spectrom., 30:1461-1468. doi: 10.1002/rcm.7572. Ferguson, E.A., Hampson, K., Cleaveland, S., Consunji, R., Deray, R., Friar, J., Haydon, D. T., Jimenez, J., Pancipane, M. and Townsend, S.E., 2015. Heterogeneity in the spread and control of infectious disease; consequences for the elimination of canine rabies. Scientific Reports, 5, p. 18232. doi: 10.1038/srep18232.
-A unique strength of the University of Glasgow for many years has been the strong ties between veterinarians and ecologists, which has now been formalised in the formation of the IBAHCM. This direct linking is rare but offers unique opportunities to provide training that spans both fundamental and applied research.

Programme structure

The programme provides a strong grounding in scientific writing and communication, statistical analysis, and experimental design. It is designed for flexibility, to enable you to customise a portfolio of courses suited to your particular interests.

You can choose from a range of specialised options that encompass key skills in:
-Monitoring and assessing biodiversity – critical for understanding the impacts of environmental change
-Quantitative analyses of ecological and epidemiological data – critical for animal health and conservation
-Ethics and legislative policy – critical for promoting humane treatment of both captive and wild animals.

Core courses
-Key research skills (scientific writing, introduction to R, advanced linear models, experimental design and power analysis)
-Measuring biodiversity and abundance
-Programming in R
-Independent research project

Optional courses
-Molecular analyses for biodiversity and conservation
-Biodiversity informatics
-Molecular epidemiology and phylodynamics
-Infectious disease ecology and the dynamics of emerging disease
-Single-species population models
-Multi-species models
-Spatial and network processes in ecology & epidemiology
-Introduction to Bayesian statistics
-Freshwater sampling techniques
-Invertebrate identification
-Vertebrate identification
-Human Dimensions of Conservation
-Principles of Conservation Ecology
-Protected Area Management
-Animal welfare science
-Legislation related to animal welfare
-Enrichment of animals in captive environments
-Care of captive animals
-Biology of suffering
-Assessment of physiological state

Career prospects

You will gain core skills and knowledge across a wide range of subjects that will enhance your selection chances for competitive PhD programmes. In addition to academic options, career opportunities include roles in zoos, environmental consultancies, government agencies, ecotourism and conservation biology, and veterinary or public health epidemiology.

Read less
People are the ultimate resource of a business, meaning effective management of that resource is vital for an organisation to thrive. Read more
People are the ultimate resource of a business, meaning effective management of that resource is vital for an organisation to thrive.

Human Resource Management course at Wrexham Glyndŵr University provides a thorough understanding of the the importance of delivering an effective employment relationship and the facets within it.

Working closely with the Chartered Institute of Personnel an Development (CIPD), the programme has aligned its module structure to the CIPD’s Advanced Diploma and created flexible study options including distance and blended learning. The course is relevant for Human Resource Management professionals in all types of organisation within the UK and internationally and aimed at experienced middle or senior level managers or HR professionals. Consequently they are likely to have relevant work experience as well as hold appropriate formal educational qualifications suitable for a Masters programme.

The programme makes sure students not only develop the knowledge they need, but also provides them with the know how to apply that knowledge and develop their skills as professional practitioners.

The MA HRM Programme team are all practitioners themselves, who work in the various specialism’s within HRM. This means the tutors can support students with a real understanding of what it means to be an HR practitioner and are up to date in regards to what challenges organisations in a wide range of sectors are facing. They can also easily demonstrate the links between theory and practice.

Key Course Features

-Course Delivery – There are two modes of delivery, Distance Learning and Blended Learning with the only difference between the two modes being the tutorials. For Distance learning these will be asynchronous online forums, whilst Blended Learning students will attend once a month for face to face contact with the tutor. Narrated lectures, subject guides and supporting material will all be delivered online. Why? Flexibility. Busy working lives, and a turbulent environment mean that professionals don't have time for day release and it is reflective of how people want to learn in the digital age.
-Residential Weekends - Which will take place once a trimester (5 during the programme in total) - these will be a mixture of experiential learning workshops designed to build skills and develop self awareness, visiting speakers sharing experience of HR in practice and application in practice sessions to demonstrate the connection between what the student has learned and what that means for them within their workplace through case studies, discussion and collaborative learning.
-Mentoring programme throughout the Course - Students will be asked to nominate a mentor in their workplace who will become part of their programme of study with the development of learning contracts and scheduled mentoring sessions, the outcomes of which will form of part of the students Continuous Professional Development Record.
-Throughout the course, students will have the opportunity to network and attend the CIPD conference, as well as accessdifferent levels of CIPD membership (depending on your progress through the course).

What Will You Study?

The module structure is closely aligned to the CIPD's Advanced Diploma. The advantage of this is that students are now able to take individual modules, to study for Continuous professional Development purposes. If a student took their CIPD qualification some time ago and wants to refresh knowledge and skills in particular subject areas this is now possible.

Or if a student began their studies and haven't finished all the modules in order to finish their studies and need to complete individuals modules to upgrade to Chartered Membership they can. It also means that for those students taking the full programme only two modules will be studied and completed per trimester supporting students in being able to differentiate the subjects and regularly review their progress during the programme. It also means that students can join in January as well as the start of the normal academic year (subject to viability of cohort)

The dissertation which has been the mainstay of the Masters programme is being replaced with a Research for Publication module. Students will be working towards the development of a publishable journal article. Although publication is not guaranteed, the aim is that each year Wrexham Glyndŵr University will see some of the MA HRM Programme students leave, not only with their Master's Qualification but also with a published journal article to add to their CV. Our hope is that our students will not only be learning from contemporary research but contributing to it as well.

YEAR 1
-HRM in Context
-Developing Skills for Business Leadership
-Leading, Managing and Developing People
-Resourcing and Talent Management

YEAR 2
-Reward Management
-Managing Employment Relations
-Learning and Talent Development
-Investigating a Business Issue

YEAR 3
-Developing a Research Practitioner

The information listed in this section is an overview of the academic content of the programme that will take the form of either core or option modules. Modules are designated as core or option in accordance with professional body requirements and internal academic framework review, so may be subject to change.

Assessment and Teaching

Assessment of modules is predominately a mixture of course work and unseen assessments in relation to the main topic/theme of the modules and is normally based on research within the student’s host organisation.

Online submission of assessments by both Distance Learning and Blended Learning Students will be used to avoid the requirement for students to present their submission in person during school office opening times. Web conferencing platforms are used in some MA HRM Programme modules for live online assessments. Distance Learning Students will be able to perform Oral Assessments, Simulations and Practical assessments using web conferencing platforms where required.

For online assessments to be possible Distance Learning Students must have a webcam, microphone, headset and direct high-speed internet connection. Students are responsible for ensuring that their computer system and internet connection will support the web conferencing platform prior to any assessment. The assessments conducted via Web Conferencing Platforms will be run in ‘real time’ and will be recorded for external moderation purposes.

Career Prospects

The MA Human Resource Management is a highly valued postgraduate qualification designed for those who want to pursue senior level careers in Human Resource Management (HRM) and covers essential skills for students to develop their professional and future career potential.

There is a high demand for qualifications that are linked to professional membership of the CIPD. The course will help students network with professional colleagues and allow access to the latest research and thinking in HRM. Successful completion of the first year (Postgraduate Certificate) will result in the student being automatically upgraded to Associate Membership of the CIPD.

Successful completion of year two (Postgraduate Diploma) provides the qualification required for an application to upgrade to Chartered Membership of the CIPD. The final year of study provides seamless progression to the Masters qualification for CIPD graduates. Applicants will need to join the CIPD and pay an annual subscription fee in order to qualify for professional membership.

The Careers & Zone at Wrexham Glyndŵr University is there to help you make decisions and plan the next steps towards a bright future. From finding work or further study to working out your interests, skills and aspirations, they can provide you with the expert information, advice and guidance you need.

Other admission requirements

Both the Distance Learning and Blended Learning modes of the programme have been designed to be very flexible – meaning that students can generally fit their work around their study. The Postgraduate Certificate and Diploma are a mix of both academic and vocational study and assessments are focused on individual research and work experience. It is therefore considered advantageous for a student to be in employment throughout their study, although students may apply their learning to an organization with which they are familiar.

A student must also satisfy one, or a combination of, the following criteria:
-An initial degree of Glyndŵr University, or another University approved degree awarding body.
-A non-graduate qualification which the University deemed to be of satisfactory standard for the purpose of postgraduate admission.
-Relevant work experience that is deemed to compensate the lack of formal qualifications and have held a position of management responsibility for a minimum of two years.

A student who has already achieved the current or previous CIPD Advanced Diploma may be given permission to proceed directly onto Year 3. Students with other qualifications may also be considered for full or part exemption from the programme in line with Glyndŵr University’s RPL criteria.

Both Distance and Blended Learning modes require students to access course material digitally, access to the following hardware and software is require to study on the MA HRM Programme.
-Desktop, Laptop or Tablet
-Speakers (these may be built into your computer)
-Microphone (which may be built into your computer)
-Webcam (Likely to be in-built if using a tablet or laptop)

Read less
Mae'r cynllun MA a gynigiwn yn cael ei delwra i ddibenion a diddordebau'r myfyrwyr unigol ac yn cynnwys blwyddyn academaidd o astudio amser llawn. Read more
Mae'r cynllun MA a gynigiwn yn cael ei delwra i ddibenion a diddordebau'r myfyrwyr unigol ac yn cynnwys blwyddyn academaidd o astudio amser llawn. Yn ystod y flwyddyn honno, bydd y myfyriwr dan gyfarwyddyd gwahanol aelodau o blith staff yr Ysgol ac yn cyflwyno gwaith traethodol yn rheolaidd. Cyn diwedd y flwyddyn galendr, bydd gofyn i'r myfyriwr gyflwyno traethawd hir ac ynddo hyd at 20,000 o eiriau. Ymhlith y traethodau MA llwyddiannus a gyflwynwyd yn yr Ysgol yn ddiweddar mae rhai ar waith y llenorion Aled Islwyn, R. Gerallt Jones, Meic Povey, Bryan Martin Davies, Merched Kate Roberts, a golygiad o un o Anterliwtiau Twm o'r Nant.

Read less
This course is only offered through the medium of Welsh. * Diddordeb yn ein dyfodol?. * Wedi graddio'n ddiweddar?. * Profiad eang o waith perthnasol?. Read more
This course is only offered through the medium of Welsh.

* Diddordeb yn ein dyfodol?
* Wedi graddio'n ddiweddar?
* Profiad eang o waith perthnasol?
* Angen hwb i'ch gyrfa?
* Am astudio drwy gyfrwng y Gymraeg?

Mae’r cwrs meistr cyfrwng Cymraeg unigryw hwn wedi ei anelu at fyfyrwyr sydd â diddordeb gwirioneddol mewn datblygiad cynaliadwy a materion amgylcheddol.

Mae galw cynyddol gan gyflogwyr yng Nghymru am bobl sydd nid yn unig gyda’r cymwysterau amgylcheddol perthnasol, ond sydd hefyd yn gallu trin a thrafod y maes allweddol hwn trwy gyfrwng y Gymraeg. Yn wir, mae meithrin a datblygu staff dwyieithog proffesiynol yn flaenoriaeth iddynt ac mae’r cwrs hwn yn arbennig o addas ar gyfer myfyrwyr sy’n awyddus i ddilyn gyrfa yn y maes allweddol hwn.

ACCESS TO MASTERS SCHOLARSHIPS ARE AVAILABLE FOR THIS COURSE.

Read less
In international politics, the primary day-to-day means of contact between states is through the institution of diplomacy. A rich legal tradition of how this diplomacy is governed has evolved, and the practices of diplomacy by states continue to change and shape the patterns of world politics around us. Read more

Overview

In international politics, the primary day-to-day means of contact between states is through the institution of diplomacy. A rich legal tradition of how this diplomacy is governed has evolved, and the practices of diplomacy by states continue to change and shape the patterns of world politics around us. So one important way to understand international politics is to examine the practices of diplomats and the contexts within which they operate.

Keele's MA/MRes in Diplomatic Studies aims to meet this need. The first of its kind in the UK, it continues to provide a solid, advanced grounding in the legal foundations, and the theory and practice of diplomacy. Many students on the course are from diplomatic backgrounds, and so the course provides a useful link between the worlds of academia and of practical policy-making.

The course is taught over a 12 month period (September-September; January-January). It is available as a full-time and/or part-time mode of study. Students completing the course have gone on to a variety of careers in the public, private and voluntary sectors.

See the website https://www.keele.ac.uk/pgtcourses/diplomaticstudies/

Course Aims

The course aims to ground students in the central legal, theoretical and practical aspects of diplomacy. It does this within a context of a more general understanding of International Relations. It also prepares students for research – both research that they may do for their dissertation, but also research that they may undertake in their future academic or professional work. The optional modules and the dissertation give students a broad scope in which to pursue topics of their own choosing.

Course Content

Taught masters programmes require satisfactory completion of at least 180 credits, made up of 6 taught module (120 credits) plus a 15,000 word dissertation (60 credits). The MA and MRes programmes differ in that the MA programme contains more subject-specific modules and less research training, while the MRes programme contains more research training, in preparation for a research career or for undertaking a research degree such as a PhD.

MA
• Power, Knowledge and the World (30 credits)
• Perspectives in Politics and International Relations (30 credits)
• Research in Action (15 credits)
• Three (15 credits) optional modules chosen from the list below
• 15,000 word dissertation on an approved topic in Diplomatic Studies (60 credits)

MRes
• Research Design and Process (20 credits)
• Two 15 credits optional modules chosen from the list below
• Perspectives in Politics and international Relations (30 credits)
• Quantitative Data Analysis I (20 credits)
• Qualitative Data Analysis (20 credits)
• 15,000 word dissertation on an approved topic in Diplomatic Studies (60 credits)

Options
Optional modules can be drawn from modules such as those listed below, although the precise list of available modules may vary from year to year.

• Approaches to European Integration: History and Practice
• Comparative Public Management Reform (recommended)
• Comparative European Politics
• Diplomatic Law (recommended)
• Diplomatic Practice (recommended)
• Dimensions of Environmental Politics
• Environmental Diplomacy
• Environmental Movements: North and South
• Environmental Politics and Policy in India and China (recommended)
• Parties and Democracy
• Right-Wing Radical Parties
• The Changing International Agenda
• The Politics of Global Security
• The Theory of Global Security
• US Environmental Politics and Policy
• US Foreign Policy

Options available outside SPIRE
It is also possible to take a modern foreign language as a replacement for one of your optional modules. Languages currently available are; French, Russian, German, Spanish and Japanese, at beginners, intermediate or advanced level.

Background reading:
There is no single textbook for this course. Some of the basic texts include: R.P. Barston, Modern Diplomacy, G.R. Berridge, Diplomacy: Theory and Practice, C.M. Constantinou, On the Way to Diplomacy, J. Der Derian, On Diplomacy, K. Hamilton and R. Langhore, The Practice of Diplomacy, H. Nicoslon, The Evolution of Diplomatic Method, E. Satow, Guide to Diplomatic Practice, and A. Watson, Diplomacy: The Dialogue Between States.

Teaching & Assessment

Postgraduate teaching and learning generally takes place in a combination of large seminars and smaller discussion groups. Our academics typically lead the sessions, encouraging discussion between all students. Sometimes students will give presentations, either individually or in groups.

There is a strong emphasis on independent learning and students are expected to work on their own to produce their essays and dissertation. Most modules are assessed by a diverse range of coursework (e.g., essays, critiques, reports, presentations), though some modules may also be assessed by seminar contributions and/or written exams. Students take three modules in each semester. The taught modules are completed by May, leaving the summer months for students to write their dissertation.

Additional Costs

Apart from purchasing textbooks and other sundry materials, no significant additional costs are compulsory for this course.

International

SPIRE is a thoroughly international school, and is particularly welcoming to international students, as well as providing plenty of opportunities for home students to broaden their horizons.

We have staff with educational backgrounds in a wide variety of countries, such as Sweden, Canada, Bulgaria, Italy, Austria, Romania, and Turkey, who present their research all around the world. Students have the opportunity to hear visiting lecturers from various different countries, arranged through our ERASMUS partnerships.

International students will join established international communities at Keele, and will find plenty of support mechanisms in place to help them make the transition to study in the UK.

Find information on Scholarships here - http://www.keele.ac.uk/studentfunding/bursariesscholarships/

Read less
Mae’r cwrs yn ymdrin â dau faes penodol - addysgu Cymraeg fel iaith gyntaf ac addysgu Cymraeg fel ail iaith – yn unol â gofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol, y fframwaith sgiliau, a manylebau arholiadau allanol (TGAU a Safon Uwch a'r fagloriaeth Gymreig). Read more
Mae’r cwrs yn ymdrin â dau faes penodol - addysgu Cymraeg fel iaith gyntaf ac addysgu Cymraeg fel ail iaith – yn unol â gofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol, y fframwaith sgiliau, a manylebau arholiadau allanol (TGAU a Safon Uwch a'r fagloriaeth Gymreig). Rhoddir pwyslais, fodd bynnag, ar y tir sylweddol sy’n gyffredin i’r ddau faes. Cynhelir y sesiynau ar ffurf gweithdai ymarferol.

Ymhlith y prif feysydd a gynhwysir o fewn y cyd-destun uwchradd y mae:

• nodau ac amcanion addysgu a dysgu Cymraeg a Chymraeg Ail Iaith
• Cymraeg a Chymraeg Ail Iaith yn y Cwricwlwm Cenedlaethol, cyrsiau TGAU a Safon Uwch, a’u rôl o fewn y cwricwlwm cyfan mewn addysg uwchradd a thrydyddol
• paratoi cynlluniau gwaith a chynllunio gwersi
• strategaethau i ddatblygu medrau llafar, darllen, ac ysgrifennu disgyblion
• rôl Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu yn y dosbarth Cymraeg a Chymraeg Ail Iaith
• adnoddau ar gyfer addysgu a dysgu Cymraeg a Chymraeg Ail Iaith – cynlluniau addysgu, gwerslyfrau, tapiau sain/fideo, rhaglenni teledu, CD-ROM, DVD, meddalwedd cyfrifiadurol a.y.y.b.
• cynllunio ar gyfer trefnu a rheoli dosbarthiadau
• asesu cynnydd a chyraeddiadau disgyblion
• hyrwyddo agweddau ar y diwylliant Cymraeg

Read less
A Masters’ studentship is available in the group of Dr. Martin Schröder in the School of Biological and Biomedical Sciences at Durham University to study stress signaling mechanisms originating from the endoplasmic reticulum. Read more
A Masters’ studentship is available in the group of Dr. Martin Schröder in the School of Biological and Biomedical Sciences at Durham University to study stress signaling mechanisms originating from the endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum (ER) stress contributes to the development and progression of many diverse diseases affecting secretory tissues, such as diabetes and neurodegenerative diseases. The successful candidate will employ modern genetic and molecular techniques to understand the underlying cell biological mechanisms in endoplasmic reticulum stress signaling that maintain the homeostasis of the endoplasmic reticulum.

The MRes student will investigate control of ER stress signaling specificity by the dosage of ER stress. You will use a range of molecular biology and biochemical techniques to study (a) how the severity of ER stress alters the signaling outputs of the ER stress sensing protein kinase-endoribonuclease IRE1 or (b) how ER stress regulates transcriptional responses through the Rpd3-Sin3 histone/lysine deacetylase (see for example Schröder et al., 2000; Schröder et al., 2004). These techniques include protein expression and purification, immunoprecipitation, chromatin immunoprecipitation, cloning, transfection, and RNA analysis by real-time PCR or Northern blotting.

Overall, the studentship will provide interdisciplinary training in molecular biology, genetics, and cell biology.

References

M. Schröder, Cell. Mol. Life Sci. 65 (2008) 862-894: Endoplasmic reticulum stress responses.
M. Schröder, C. Y. Liu, R. Clark, and R. J. Kaufman, EMBO J. 23 (2004) 2281-2292: The unfolded protein response represses differentiation through the RPD3-SIN3 histone deacetylase.
M. Schröder, J. S. Chang, and R. J. Kaufman, Genes Dev. 14 (2000) 2962-2975: The unfolded protein response represses nitrogen-starvation induced developmental differentiation in yeast.

To apply

To apply: send a CV including the names of two references and a one page personal statement describing clearly your background, interest and experience in scientific research to . In your cover letter you should clearly identify the funding source to cover living expenses, tuition fees and bench fees. Further information can be found at https://www.dur.ac.uk/martin.schroeder or by contacting Dr. Martin Schroeder.

Read less
The Food and Resource Economics (FRE) Group offers both a research master's degree, the Master of Science (M.Sc.) in Agricultural Economics, and a professional master's degree, the Master of Food and Resource Economics (M.F.R.E.). Read more

General Information

The Food and Resource Economics (FRE) Group offers both a research master's degree, the Master of Science (M.Sc.) in Agricultural Economics, and a professional master's degree, the Master of Food and Resource Economics (M.F.R.E.). The M.Sc. is designed for careers where research is a main component, while the M.F.R.E. is designed for careers in industry or government.

In both degrees, coursework provides students with rigorous training in applied economics and quantitative methods. In the M.Sc., students develop specialized research skills by working with faculty throughout UBC on important real-world issues. In the M.F.R.E., students combine applied economics with policy analysis and agribusiness management, enabling them to analyze issues in the food and resource sectors.

FRE faculty members have direct experience working in the food and resource sectors, both domestically and internationally in Europe and Asia, particularly with developing countries.

Quick Facts

- Degree: Master of Food and Resource Economics
- Specialization: Food And Resource Economics
- Subject: Specialty
- Mode of delivery: On campus
- Program components: Coursework only
- Faculty: Faculty of Land and Food Systems

About MFRE

The MFRE is a one-year course-based professional masters degree which offers a combination of applied economics, policy analysis and agribusiness management. The program is geared towards graduates and professionals such as policy analysts, market consultants and researchers looking to sharpen their skill-sets with more advanced economics and real world applications. Classes are conducted by faculty from Land and Food Systems and the Sauder School of Business, with frequent guest lectures by industry and government executives.

Why MFRE?

- Complete a professional master’s degree in 12 months
- Apply your economics to food policy, trade, and environment
- Obtain a world-recognized degree from The University of British Columbia
- Position yourself for a career in the global food & resource sectors
- Grow your professional global network – 110 alumni from 21 countries
- Experience Vancouver – one of the most livable cities in the world

Read less
The Top Programme Biomolecular Sciences is part of the Master's degree programme in Molecular Biology and Biotechnology and will educate you at an advanced level. Read more
The Top Programme Biomolecular Sciences is part of the Master's degree programme in Molecular Biology and Biotechnology and will educate you at an advanced level.

The Top Programme in the MSc Molecular Biology & Biotechnology prepares you for conducting top quality research in the field of Molecular Biology and Biotechnology. The research you will be engaged in during the programme is closely connected to the Groningen Biomolecular Sciences and Biotechnology Institute (GBB), This research institute has an international reputation within the covering field of synthetic biology.

During this programme you get the chance to contribute on biobased solutions for societal challenges in chemistry, energy, and health. You will acquire top quality research competences and become highly attractive for a research career in the area of Biomolecular Sciences. Your career will either start with a PhD research or at an R&D institution.

One semester of comprehensive courses must be successfully completed in order to receive the special annotation of the Top Programme on the diploma supplement for Molecular Biology and Biotechnology. Admission is highly selective.

Why in Groningen?

- Highly selective study programme with emphasis on research.
- Prepares you for conducting top quality research in the field of molecular biology and biotechnology.
- Connected to the research institute GBB, which has a strong international reputation and also covers the field of systems, chemical, and of synthetic biology.

Job perspectives

When you have finished the Top Programme in Biomolecular Sciences, you have excellent opportunities to continue your academic career via a subsequent PhD study. Various Top programme students even received offers for PhD positions during their Master's research projects.

You will also have an excellent background to obtain a position in R&D laboratories in Life Sciences industries.

Job examples

- PhD research position
- R&D position in Applied Sciences institutions or Life Sciences industries

Read less

Show 10 15 30 per page


Share this page:

Cookie Policy    X