• University of Edinburgh Featured Masters Courses
 • Swansea University Featured Masters Courses
 • Anglia Ruskin University Featured Masters Courses
 • University of Southampton Featured Masters Courses
 • Goldsmiths, University of London Featured Masters Courses
 • Jacobs University Bremen gGmbH Featured Masters Courses
 • University of Edinburgh Featured Masters Courses
 • Ross University School of Veterinary Medicine Featured Masters Courses
University of Manchester Featured Masters Courses
FindA University Ltd Featured Masters Courses
Nottingham Trent University Featured Masters Courses
Queen’s University Belfast Featured Masters Courses
University of Cambridge Featured Masters Courses
"na"×
0 miles

Masters Degrees (Na)

We have 14 Masters Degrees (Na)

 • "na" ×
 • clear all
Showing 1 to 14 of 14
Order by 
Is é is cuspóir don chúrsa múinte iarchéime seo ná freastal ar chéimithe Gaeilge a bhfuil caighdeán ard Gaeilge acu agus fonn orthu breis staidéir a dhéanamh ar theanga agus litríocht na Gaeilge. Read more
Is é is cuspóir don chúrsa múinte iarchéime seo ná freastal ar chéimithe Gaeilge a bhfuil caighdeán ard Gaeilge acu agus fonn orthu breis staidéir a dhéanamh ar theanga agus litríocht na Gaeilge. Cuirfidh mic léinn an chúrsa seo go mór lena gcuid eolais ar phríomhréimsí léinn na Gaeilge agus chomh maith leis sin beidh seans acu cur leis an scil atá acu sa teanga féin. Is féidir an cúrsa seo a dhéanamh go lánaimseartha (bliain amháin) nó go páirtaimseartha (dhá bhliain). Beidh 6 mhodúl as na cinn seo thíos le déanamh ag mic léinn (dhá thráthnóna sa tseachtain) agus beidh miontráchtas le déanamh ar ábhar a bheidh gaolmhar le hábhair na modúl.

• An Nua-Litríocht I
• Nua-Litríocht na Gaeilge
• Litríocht na Sean-Ghaeilge
• Litríocht an 17ú agus an 18ú hAois & Léann na Lámhscríbhinní
• An Litríocht Chlasaiceach & An Nua-Ghaeilge Mhoch
• Gnéithe de Shochtheangeolaíocht na Gaeilg
• An Béaloideas
• An Ghaeilge agus na Meáin
• Léann an Aistriúcháin
• An Nua-Litríocht II

Read less
In­te­gra­ting pu­blic and pri­va­te eco­no­mic law, the pro­gram­me brings to­ge­ther two are­as of law that are of­ten co­ve­r­ed in­de­pen­dent­ly in le­gal li­te­ra­tu­re as well as in teaching. Read more
In­te­gra­ting pu­blic and pri­va­te eco­no­mic law, the pro­gram­me brings to­ge­ther two are­as of law that are of­ten co­ve­r­ed in­de­pen­dent­ly in le­gal li­te­ra­tu­re as well as in teaching. This di­vi­si­on will be over­co­me wi­t­hin the frame­work of this pro­gram­me to pro­vi­de stu­dents with a ho­lis­tic ap­proach on in­ter­na­tio­nal eco­no­mic law that cha­rac­te­ri­ses this area of law in prac­tice. The pro­gram­me aims to de­li­ver a broad, sci­en­ti­fic and pro­found en­ga­ge­ment with the play­ers and struc­tu­res of in­ter­na­tio­nal eco­no­mic law (first stu­dy year in Lüne­burg) and, as well as to fa­ci­li­ta­te an ad­di­tio­nal spe­cia­li­sa­ti­on in one of the core sub­jects of in­ter­na­tio­nal eco­no­mic law such as Cor­po­ra­te & Fi­nan­ci­al Law, In­ter­na­tio­nal Com­mer­ci­al Law, In­ter­na­tio­nal Com­pe­ti­ti­on Law & Po­li­cy or In­tel­lec­tu­al Pro­per­ty & the Di­gi­tal Eco­no­my (se­cond stu­dy year in Glas­gow).

Read less
Eolas faoin gCúrsa. Is féidir an chéim seo a dhéanamh go lánaimseartha (bliain amháin) nó go páirtaimseartha (dhá bhliain). Trí mheán scrúduithe agus tionscnaimh taighde a dhéantar obair na mac léinn a mheas. Read more
Eolas faoin gCúrsa

Is féidir an chéim seo a dhéanamh go lánaimseartha (bliain amháin) nó go páirtaimseartha (dhá bhliain). Trí mheán scrúduithe agus tionscnaimh taighde a dhéantar obair na mac léinn a mheas.


Struchtúr an Chúrsa

Is é aidhm an MA againn go gcuirfidh mic léinn eolas domhain ar roinnt gnéithe de theanga agus de litríocht na Nua-Ghaeilge (ó 1200 AD i leith) agus go mbeidh saineolas acu ar réimse amháin díobh sin de bharr a gcuid taighde.

Deiseanna Fostaíochta

Múinteoireacht ar an dara nó ar an tríú leibhéal; aistritheoireacht; iriseoireacht agus na meáin chumarsáide; riarachán. Is féidir le mic léinn a n-éiríonn go maith leo sa chúrsa seo tabhairt faoi PhD sa Nua-Ghaeilge.

Read less
Sustainable de­ve­lop­ment is one of the ma­jor glo­bal chal­len­ges fa­c­ing the twen­ty-first cen­tu­ry. Yet, it still re­mains un­cle­ar in which di­rec­tion, wi­t­hin which so­ci­al and eco­lo­gi­cal frame­work, and by me­ans of which stra­te­gy sustainable de­ve­lop­ment can move for­ward. Read more
Sustainable de­ve­lop­ment is one of the ma­jor glo­bal chal­len­ges fa­c­ing the twen­ty-first cen­tu­ry. Yet, it still re­mains un­cle­ar in which di­rec­tion, wi­t­hin which so­ci­al and eco­lo­gi­cal frame­work, and by me­ans of which stra­te­gy sustainable de­ve­lop­ment can move for­ward. The­se ques­ti­ons form the star­ting point of our in­ter­na­tio­nal, in­ter- and trans­di­sci­pli­na­ry re­se­arch-ori­en­ted, and sustaina­bi­li­ty-pro­blem-fo­cu­sed Mas­ter's Pro­gram in Global Sustainability Science.

Read less
This course is taught by the School of Nursing and Midwifery, Trinity College Dublin in partnership with The Rotunda Hospital, Dublin and The Coombe Women's Hospital, Dublin. Read more
This course is taught by the School of Nursing and Midwifery, Trinity College Dublin in partnership with The Rotunda Hospital, Dublin and The Coombe Women's Hospital, Dublin. The course is designed to develop midwives with the knowledge, skills and attitudes necessary to become competent, analytical and reflective practitioners, thus enabling them to provide care in a manner that benefits women and their families. The course will consist of the following modules: Foundation Skills for Midwifery Practice, Sharing the Woman's Experience - Social Theory and Birth, Core Midwifery Practice and Adaptation in Pregnancy, Midwifery Practice: Pathophysiology and Unexpected Outcomes of Pregnancy and Childbirth, Midwifery Research - Evidence for Midwifery Practice, Lactation and Infant Feeding, Being a Midwife - Personal and Professional Development, and Bringing it all together. The programme also comprises a considerable amount of Midwifery Practice.

Admission Requirements

Applicants must satisfy the following minimum entry criteria: a. Must be a registered general nurse on the General Nurse Division of the register maintained by An Bord Altranais agus Cnaimhseachais na hEireann (the Nursing and Midwifery Board of Ireland) and b. Currently on the Live Register maintained by An Bord Altranais agus Cnaimhseachais na hEireann (the Nursing and Midwifery Board of Ireland) and c. A minimum of 6 months full-time recent clinical nursing practice or equivalent since registration as a general nurse and d. Have a relevant academic qualification, preferably to degree level and e. Satisfy the selection committee that they have the ability to complete and benefit from the course.

Read less
Sa chlár nuálach seo, M. Oid. san Oideachas Lán-Ghaeilge, díreofar ar theoiric agus ar oideolaíocht an tumoideachais agus dátheangachais. Read more
Sa chlár nuálach seo, M. Oid. san Oideachas Lán-Ghaeilge, díreofar ar theoiric agus ar oideolaíocht an tumoideachais agus dátheangachais. Cuirfear sraith modúl atá comhtháute, comhleanúnach agus idirghaolmhar ar fail le freastal go sonrach ar oideoirí tumoideachais agus ar ghairmithe eile a bhíonn ag obair i réimse an oideachais lán-Ghaeilge. Beidh an clár cumaisc foghlama sea ar fail ar bhonn páirtaimseartha thar thréimhse dhá bhliain acadúla. Beidh an fhoghlaim chumaisc mar ghné Iárnach den chlár, i cuid den chlár curtha ar fail ar line agus an chuid eile curtha ar fail ar láthair ag an deireadh seachtaine – 6.30i.n. – 9.30i.n. ar an Aoine agus 9.30r.n. – 12.30i.n. ar an Satharn. Cuirfear soláthar for-rochtana san áireamh ag brath ar riachtanais na mac léinn. Is é a bheidh i gceist le gné foghlama ar an láthair de mhodúil áirithe ná seimineár ar feadh deireadh seachtaine a reáchtálfar sa Ghaeltacht. Beidh an clár curtha ar fail ar bhonn uaireanta foghlaim-threoraithe, seimineár ar line agus ar láthair, taithí phraiticiúil agus scoil samhraidh. Mar thoradh ar an gcur chuige cumaisc agus ar dhearadh an chláir, beidh taighdeoirí tábhachtacha idirnáisiúnta i láthair agus pléifidh said torthaí agus saincheisteanna nua i réimse an tumoideachais, an oideachais dhátheangaigh agus an dara teanga as line leis na mic léinn le linn an chláir.

Read less
Is í aidhm an chláir ná clár struchtúrtha dochtúireachta sa Nua-Ghaeilge a chur ar fáil do mhic léinn ar mian leo tabhairt faoi ardtaighde i réimsí áirithe den disciplín. Read more
Is í aidhm an chláir ná clár struchtúrtha dochtúireachta sa Nua-Ghaeilge a chur ar fáil do mhic léinn ar mian leo tabhairt faoi ardtaighde i réimsí áirithe den disciplín. Is iad cuspóirí an chláir ná scileanna cineálacha.

Déanfar an clár a sheachadadh trí mhodúil mhúinte chineálacha, inaistrithe, sainiúil don ábhar, agus trí shainmhodúil a chuirfidh an Roinn agus ranna eile sa Dámh ar fáil, agus, más cuí, modúil a chuirtear ar fáil in institiúidí eile in Éirinn nó thar sáile, trí cheachtanna praiticiúla, cur i láthair páipéar comhdhála, freastal ar mháistir-ranganna agus/nó scoileanna samhraidh/geimhridh.

Deiseanna Fostaíochta

Múinteoireacht ar an dara nó ar an tríú leibhéal; aistritheoireacht; iriseoireacht agus na meáin chumarsáide; riarachán.

Read less
The MSc course in Accounting and Finance of the Athens University of Economics and Business (AUEB) is a leading European postgraduate program which has been operating successfully since 2004. Read more
The MSc course in Accounting and Finance of the Athens University of Economics and Business (AUEB) is a leading European postgraduate program which has been operating successfully since 2004. The program has been designed to offer high-quality specialized scientific knowledge in the fields of Accounting and Finance, focusing on current international developments in the area. The program is offered on both a full-time and a part-time basis. The one-year full-time program is designed for students who have recently graduated and seek to continue their studies at the postgraduate level, while the two-year part-time program meets the needs of business executives. For each of the abovementioned courses, students can major in one of the eight specializations offered:
• Accounting
• Management Accounting
• Auditing
• Tax Accounting
• Finance
• Banking & Risk Management
• Investments & Wealth Management
• Financial Engineering
The aim of the course is to foster a new generation of accounting and finance professionals capable of analysing the corporate challenges and opportunities that lie ahead in the global financial environment. This aim is pursued by offering a modern, well-designed program that is based on varied teaching methods, which include study of the international literature, laboratory-supported lectures, case studies, individual and team project assignments, a thesis, and guest lectures by our executive visiting speakers. The University’s infrastructure also contributes to this aim, providing access to relevant scientific and professional journals, and also to databases that allow quick and effective access to information. Furthermore, the Department’s Laboratories, and the University library and Computer Centre, enable postgraduate students to study and carry out high-quality research.

In addition, we take pride in attracting the most motivated, highly achieving individuals who are looking to develop their research, analytical, conceptual and critical thinking skills to the highest level and become innovators in their chosen fields of expertise. Graduates of the Master’s Program in Accounting and Finance follow distinguished careers. They are highly employable and they work in positions such as accountants, directors of accounting departments, financial directors, auditors, financial analysts, and evaluators of investment projects, while some of them follow academic careers.

Program's Rankings and Accreditations

The M.Sc. program in Accounting and Finance was ranked among top 100 Programs internationally for 2012, 2013, 2014, as well as 2015, according to Best-Masters.Com, the survey carried out by Eduniversal.com, one of the most respectable European organizations for evaluating universities and higher education institutions all over the world. The ranking involved top postgraduate programs specialized in Financial and Auditing-Accounting studies (http://www.best-masters.com/index.php).

The M.Sc. program in Accounting and Finance has been recently recognized by The Institute of Internal Auditors (The IIA) (https://na.theiia.org/Pages/IIAHome.aspx) as one of The IIA Internal Audit Awareness Program Schools. Established in 1941 and headquartered in Florida (USA), The IIA is the leading international professional association for internal auditors with more than 180.000 members. The Internal Audit Academic Awareness Program was created to recognize the commitment and effort of universities that provide students with the information and skill sets necessary to choose an internal auditing career path.

We also take pride in our collaboration with the Masters in Advanced Studies and Financial Research of the Graduate School of Management IGR-IAE of the University of Rennes 1 (France). The agreement involves the exchange of two graduates per year between the collaborating parties, who will be given the opportunity to attend an additional masters program in the collaborating institution for free! Thus, the AUEB graduates selected each year will be awarded the Masters diploma in Advanced Studies and Financial Research of the University of Rennes 1, after the successful attendance of the relative masters’ program’s curriculum.

It is also worth mentioning that the Masters Degree in Accounting and Finance currently grants multiple exemptions for the ACCA and ACA (ICAEW) professional qualification. Check out the following links to find out more http://www.postgraduate-accfin.aueb.gr/Article.aspx?ArticleID=3854 and https://apps.icaew.com/cpldirectory .

Last but not least the Masters program in Accounting and Finance has been recently accepted into the CFA Institute University Recognition Program. This status is granted to institutions whose degree program incorporates at least 70% of the CFA Program Candidate Body of Knowledge (CBOK), which provide students with a solid grounding in the CBOK and positions them well to sit for the CFA exams. The program is thus entitled to award up to five (5) CFA Program Awareness Scholarships to students each fiscal year as detailed in the Awareness Scholarship Official Rules. For more information check out http://www.cfainstitute.org/community/university/Pages/recognition_program_for_universities.aspx.

All in all, studying for an MSc in Greece affords international students the opportunity to acquaint and familiarize themselves with a beautiful environment that blends a long tradition of excellence in commerce with a robust academic curriculum, within a dynamic modern economy. Studying at AUEB will surely prove to be a great experience for all international students, who are encouraged to make the most out of it! Whether students participate in computer-backed courses, attend lectures by business executives and leaders, or just experience the Mediterranean way of life and cuisine, it is certain that their studies in the Master’s Program in Accounting and Finance program will turn out to be an unforgettable, life altering experience!

Program Structure

The Master’s Program Curriculum is equivalent to 75 ECTS (European Credit Transfer System) credit units. The curriculum includes twelve course or thirteen units (5 ECTS credits each), depending on the specialization attended. Upon completion of the taught courses, students are required to complete an MSc thesis, which is equal to three or two course units (15 or 10 ECTS credits) accordingly. There are both compulsory and elective course units.

Read less
The Masters Programme aims to develop students’ mathematical and computational skills, and also those in financial modelling. The curriculum includes such subjects as probability theory, stochastic calculus, numerical methods, optimisation and control theory, stochastic finance, interest rate models and credit risk. Read more
The Masters Programme aims to develop students’ mathematical and computational skills, and also those in financial modelling.
The curriculum includes such subjects as probability theory, stochastic calculus, numerical methods, optimisation and control theory, stochastic finance, interest rate models and credit risk. It thus provides a thorough training in modern mathematical finance. In studying for our Masters, students are put in contact with the most important technical and quantitative topics of finance, both theoretical and applied, which range from mathematical background to the latest trends in the financial sector. Increasingly, the financial sector demands a Masters degree in Mathematical Finance from a prestigious university as a prerequisite for recruitment. Our students have often been recruited by prominente companies whilst still preparing their Masters’ thesis, at both a national and na international level. Amongst others, such companies include: EY, Mercer, KPMG, Deloitte, CGD, the Bank of Portugal, BNP Paribas, BPI, Banque Européenne d’Investissement (EIB), Banque Centrale Européenne, Lloyds Bank, and Santander bank. ISEG - Lisbon School of Economics and Management, of ULisboa, has well established departments of Mathematics, Economics and Management, which enables our students to benefit from the consequent synergies, and it provides excellent conditions for hosting the Masters in Mathematical Finance. This fact, together with the high quality of the academic staff of this Masters, all of whom hold PhDs from
prestigious universities (such as the Stockholm School of Economics and the Universities of Oxford, Edinburgh and Barcelona), makes it unique in our country.

Read less
Applicants must have the following academic qualifications. (a) An honours Bachelor degree (major award at Level 8 on the National Framework of Qualifications) or a major award at Level 9 or a major award at Level 10 on the National Framework of Qualifications, and. Read more

Entry Requirements

Applicants must have the following academic qualifications:
(a) An honours Bachelor degree (major award at Level 8 on the National Framework of Qualifications) or a major award at Level 9 or a major award at Level 10 on the National Framework of Qualifications, and

(b) one of the following sets of second level qualifications:

(i) in the Leaving Certificate Examination from 1969 onwards: a grade C3 or above in Higher Level Irish; a grade D3 or above in Mathematics (Ordinary or Higher level); and a grade C3 or above in English (Ordinary level) or grade D3 or above in English (Higher level); or

(ii) in the Leaving Certificate Examination prior to 1969, Honours in Irish and passes in English and Mathematics; or

(iii) in the Northern Ireland GCSE and GCE A Level Examinations: a Grade C at GCE A Level Irish; a Grade C at GCSE Level in both English and English Literature or Grade B at GCSE Level in either; and a Grade D at GCSE Level in Additional Mathematics or a Grade C at GCSE Level in Mathematics.

Applicants must provide evidence to the Higher Education Institution that their degree is placed as a major award at the appropriate level on the National Framework of Qualifications. Applicants must meet all entry requirements by Friday 3rd July 2016 and provide documentary evidence of meeting these requirements.

Please note that a minimum entry requirement of a H2.2 Bachelor Degree at Level 8 will apply from September 2016.

Alternatives to second-level qualifications in Irish, English or Maths:
A Pass in a University First Arts Examination in Irish, English or Mathematics will be accepted in lieu of the Leaving Certificate Examination GCE/GCSE requirement for the relevant subject.

In the case of Irish, a Grade C in the Matriculation Examination (which existed up to 1992) will also be accepted in lieu of the Leaving Certificate Examination/GCE/GCSE requirement. In addition, the following are accepted as satisfying the Leaving Certificate Examination/GCE/GCSE requirement:
· Dioplóma sa Ghaeilge, Level C1, NUIG

· Dioplóma sa Ghaeilge, Level B2, NUIG

· Dioplóma sa Ghaeilge, NUI Maynooth

· Teastas Eorpach na Gaeilge (TEG) at Level B2, NUI Maynooth

· Diploma in Arts (Applied Irish), University College Cork

· Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach, UCD

· Dioplóma sa Ghaeilge (An Ghaeilge sa Saol Comhaimseartha), University of Limerick

· Diploma in Irish at the University of Ulster

In the case of Mathematics, a Pass in that subject in the Matriculation Examination will also be accepted in lieu of the Leaving Certificate Examination/GCSE requirement.

Eligible applicants will be required to undergo an Interview and an Oral Irish Examination. Applicants who get a "fail" grade in either the Interview or oral Irish Examination will be eliminated from the competition. The purpose of the Interview is to ascertain the suitability of the applicant for participation in a primary teacher education programme.

The Oral Irish Examination will comprise:
- conversation on everyday topics and on books read by the applicant; and
- reading correctly and intelligently a suitable passage of prose or poetry and explaining the matter read.

Applicants should note that a high standard of fluency is required in the Oral Irish Examination and should prepare for the examination accordingly.

Applicants will be advised by the relevant Centre (Dublin and/or Limerick) of the date, time, venue, etc, of their Interview and Oral Irish Examination and must attend these examinations at their own expense. The location will be either Dublin and/or Limerick.

Overview

The Professional Masters of Education (Primary) is a full-time, two year course designed to equip student-teachers with the range of knowledge and skill related to the profession of primary school teaching and its curriculum. The course structure enables student-teachers to make real connections between the theory and practice of education. This is achieved through the blend of methodology and foundation discipline courses on offer.

See the website https://www.maynoothuniversity.ie/froebel-department-primary-and-early-childhood-education/our-courses/professional-master-education-primary

Course Structure

The course comprises aspects of teacher education such as foundation studies (e.g. psychology, sociology, history and philosophy of education), professional skills development (e.g. developing high levels of competency in professional English, Mathematics and Irish) and curriculum and methodology (e.g. pedagogy associated with the primary school curriculum).

Career Options

The Professional Masters of Education (Primary) is designed to prepare students to be primary school teachers in the Republic of Ireland.

How To Apply

Applications to Froebel Department of Primary and Early Childhood Education, Maynooth University and Marino Institute of Education, Dublin should be completed online at maestro.mie.ie/appcentre this system will open at 5pm on January 30.

The closing date for receipt of completed applications is 5p.m. on Friday, 10th March.

All applicants should also note the selection procedure detailed here https://www.maynoothuniversity.ie/froebel-department-primary-and-early-childhood-education/professional-masters-education-primary-teaching

Find information on Scholarships here https://www.maynoothuniversity.ie/study-maynooth/postgraduate-studies/fees-funding-scholarships

Read less
This course is taught by our partner colleges. You can choose to study at Sussex Coast College Hastings, Sussex Downs College in Lewes or Eastbourne, Brighton Metropolitan College, or Northbrook Metropolitan College in Worthing. Read more
This course is taught by our partner colleges. You can choose to study at Sussex Coast College Hastings, Sussex Downs College in Lewes or Eastbourne, Brighton Metropolitan College, or Northbrook Metropolitan College in Worthing.

Upon successful completion, you will receive a either a PGCE or a Certificate in Education from the University of Brighton. Benefits of studying at a University of Brighton partner college include access to specialist facilities and knowledge, and being able to study locally whilst working towards a university qualification.

Find out more at:

Sussex Coast College Hastings
http://www.sussexcoast.ac.uk/courses/teacher-training/765-degree/3649-pgce-prof-gce-cert-ed-further-education-and-training.html

Sussex Downs College
http://eprospectus.sussexdowns.ac.uk/Default.aspx?ng=PublicProspectus&na=ReloadCourseList&m=41&state=QUICKSEARCH$true%7CXSEARCH$&state=Further+Education+and+Training+PGCE/Cert

Brighton Metropolitan College, or Northbrook Metropolitan College
http://www.ccb.ac.uk/public/courses/teacher-training

Northbrook Metropolitan College
https://www.northbrook.ac.uk/courses/adults/teaching/

The 1 year full-time version of this course is taught at the university's Falmer campus.

Read less
Applications for PGDE Primary Teaching in English have now opened for 2018 entry. This course will prepare you for life as a primary teacher with the skills and knowledge to influence the lives of children you teach. Read more

Applications for PGDE Primary Teaching in English have now opened for 2018 entry

This course will prepare you for life as a primary teacher with the skills and knowledge to influence the lives of children you teach.

The Professional Graduate Diploma in Education (PGDE) consists of 18 weeks study at the university, plus 19 weeks in professional practice in schools. The placements in schools are arranged nationally and you will be placed in schools within travelling distance of your home or term-time address.

You must be a fluent Gaelic speaker at the start of this programme and your language proficiency will be assessed at interview. Parts of the programme are delivered through the medium of Gaelic and you will complete the majority of your school practice in classes that provide Gaelic Medium Education.

The course is offered in partnership with Argyll and Bute, Comhairle nan Eilean Siar, Highland, and Perth and Kinross councils, each working with the university through the relevant local campus:

 • Argyll College UHI and Argyll and Bute Council
 • Inverness College UHI and Highland Council
 • Lews Castle College UHI and Comhairle na Eilean Siar
 • Perth College UHI and Perth and Kinross Council

You will be required to have a home or term-time address in the local authority area of your chosen campus. Graduates of the course will hold provisional registration as a primary teacher with the General Teaching Council for Scotland.

You will benefit from studying in small, locally-based groups while collaborating remotely with other student teachers and tutors across the university’s network of colleges. The programme is taught with the PGDE Primary (English medium) and overlaps significantly with the PGDE Secondary to offer a cross-sector perspective.

A three-day residential induction is held at the start of the course with a further one in March which focuses on outdoor learning. Each local cohort will also organise a showcase event at the end of the course, as part of developing leadership.

Further information about studying on our PGDE programmes.

Special features

 • Opportunity to follow a teacher education programme across the Highlands and Islands
 • The course will prepare you for life as a reflective professional, supporting high quality learning for the children you teach
 • The course also offers the option of gaining 40 masters level credits by submission of three assignments at SCQF level 11.
 • Interviews are usually held at the end of February / early March.
 • Successful applicants will be required to complete a PVG Disclosure Check and become PVG Scheme Members in order to undertake this course

How will I study my course?

Full Time

 • For the taught element of the course, you will study through a combination of face-to-face and video conference lectures, and online study via the university’s virtual learning environment (VLE)
 • The practice element takes place in schools

Where can I study my course?

Taught modules:

Please see our website for detailed content

Collaborative Practice (20 credits)

Enquiry and Practice (20 credits)

 Reflective Practice (20 credits)

Professional Practice (Primary) (60 credits)

Plus professional practice (60 credits, four placements) For this module students will develop their teaching practice and professional identity as a teacher in four blocks of school placements. These are allocated nationally via the Student Placement System to afford experience of the progressive levels of Curriculum for Excellence:

 • 4 weeks in Nursery and Primary 1, and 4 weeks in Primary 2, 3 or 4 [in school one]
 • 5 weeks in Primary 5, 6 or 7 [in school two]
 • 6 weeks in a Primary class not yet experienced [in school three]

Students will gradually increase the duration and scope of their responsibility for learning, teaching and assessment in their school placement class, culminating in classroom leadership for ten consecutive days during the final 6-week placement.

All modules are compulsory, There is the option to submit three assignments at level 11 to gain 40 Masters level credits.

Funding

From 2017, eligible Scotland domiciled students studying full time can access loans up to 10,000 from the Student Awards Agency for Scotland (SAAS).This comprises a tuition fee loan up to £5,500 and a non-income assessed living cost loan of £4,500. EU students studying full time can apply for a tuition fee loan up to £5500.

Part-time students undertaking any taught postgraduate course over two years up to Masters level who meet the residency eligibility can apply for a for a tuition fee loan up to £2,750 per year.

See Scholarships tab below for full details

How to apply

If you want to apply for this postgraduate programme click on the ‘visit website’ button below which will take you to the relevant course page on our website, from there select the Apply tab to complete our online application.

You must apply through the main UCAS undergraduate scheme using code H49 for this programme

If you still have any questions please get in touch with our information line by email using the links below or call on 0845 272 3600.

English Language Requirements

Our programmes are taught and examined in English. To make the most of your studies, you must be able to communicate fluently and accurately in spoken and written English and provide certified proof of your competence before starting your course. Please note that English language tests need to have been taken no more than two years prior to the start date of the course. The standard English Language criteria to study at the University of the Highlands and Islands are detailed on our English language requirements page http://www.uhi.ac.uk/en/studying-at-uhi/international/how-to-apply-to-uhi/english-language-requirementsRead less

 • 1
Show 10 15 30 per pageCookie Policy    X