• Ross University School of Veterinary Medicine Featured Masters Courses
  • University of Edinburgh Featured Masters Courses
  • Swansea University Featured Masters Courses
  • Jacobs University Bremen gGmbH Featured Masters Courses
  • Goldsmiths, University of London Featured Masters Courses
  • Anglia Ruskin University Featured Masters Courses
  • University of Southampton Featured Masters Courses
  • University of Edinburgh Featured Masters Courses
King’s College London Featured Masters Courses
Queen’s University Belfast Featured Masters Courses
Vlerick Business School Featured Masters Courses
FindA University Ltd Featured Masters Courses
Aberdeen University Featured Masters Courses
"n"×
0 miles

Masters Degrees (N)

We have 124 Masters Degrees (N)

  • "n" ×
  • clear all
Showing 1 to 15 of 124
Order by 
Visit our website for more information on fees, scholarships, postgraduate loans and other funding options to study Welsh / Cymraeg at Swansea University - 'Welsh University of the Year 2017' (Times and Sunday Times Good University Guide 2017). Read more

Visit our website for more information on fees, scholarships, postgraduate loans and other funding options to study Welsh / Cymraeg at Swansea University - 'Welsh University of the Year 2017' (Times and Sunday Times Good University Guide 2017).

The Department of Welsh / Cymraeg has specialities in a number of fields:

• Literature over the centuries

• Creative writing

• Theory of literature

• Translation techniques and technology

• Bilingualism and language planning

• Welsh for Adults and language acquisition

• Language sociology

• Valleys culture

• Drama, film, animation, broadcasting and the digital media in Wales, the United Kingdom and the USA

Key Features of MA in Welsh / Cymraeg

A research degree in Welsh / Cymraeg gives you the chance to pursue a project based around your own passions and interests in Welsh / Cymraeg, leading to a qualification which can open the door to an academic career or boost employment prospects outside academia (in the private sector, the Civil Service, or education).

The MA by Research in Welsh / Cymraeg will give you the freedom to explore a topic of your own choosing in Welsh / Cymraeg and develop a methodology under the close supervision of two experienced academics in the field of Welsh / Cymraeg but without attending regular classes as required in taught programmes.

As a Welsh / Cymraeg research student you will be supervised closely by two experienced academics in the field of Welsh / Cymraeg. Typically, as a student enrolled in the MA by research in Welsh / Cymraeg you will meet them fortnightly in the first term and at regular intervals thereafter. Meetings are logged and goals agreed each time.

All research students including those of Welsh / Cymraeg programme are required to attend skills and training courses at College and Institutional level. They give presentations to other research students and staff at departmental seminars and the annual departmental postgraduate symposium including the Department of Welsh in June and the College of Arts and Humanities conference in October. Advanced research students including those of Welsh / Cymraeg may have opportunities to teach undergraduate tutorials and seminars. Welsh / Cymraeg research students have a budget (currently £200 per year) to attend conferences outside Swansea.

MA by Research in Welsh / Cymraeg degree typically lasts from one year (full-time study) to two years (part-time study).

The MA by Research in Welsh / Cymraeg is ideal for those who want:

- an MA qualification in niche areas where taught programmes are not offered;

- the experience of a research degree without committing to a PhD.

Research proposals are invited on any topic in Welsh / Cymraeg for which staff can provide supervision.

For informal queries regarding the MA by Research in Welsh / Cymraeg, please contact Non Vaughan Williams, Director of Postgraduate Studies at Academi Hywel Teifi, by phoning 01792 205678 (ext. 4815).

Mae gennym arbenigedd mewn nifer o feysydd:

• Llenyddiaeth ar hyd y canrifoedd

• Ysgrifennu creadigol

• Theori llenyddiaeth

• Technegau a thechnoleg cyfieithu

• Dwyieithrwydd a chynllunio ieithyddol

• Cymraeg i Oedolion a chaffael iaith

• Cymdeithaseg iaith

• Diwylliant y cymoedd

• Drama, ffilm, animeiddio, darlledu a’r cyfryngau digidol yng Nghymru, y Deyrnas Unedig ac America

Nodweddion Allweddol

Mae'r cwrs gradd ymchwil mewn astudiaethau Gymraeg yn rhoi cyfle i chi ddilyn prosiect ar rywbeth mae gennych ddiddordeb byw ynddo, a fydd yn arwain at gymhwyster a all agor drysau i yrfa academaidd neu roi hwb i'ch rhagolygon yn y byd gwaith y tu allan i'r byd academaidd (yn y sector preifat, y Gwasanaeth Sifil, neu addysg).

Bydd yn cynnig y rhyddid i chi ymchwilio i bwnc o'ch dewis a datblygu methodoleg o dan oruchwyliaeth fanwl dau academydd profiadol, heb orfod mynd i ddosbarthiadau rheolaidd fel sy'n ofynnol gan raglenni a addysgir.

Byddwch yn cael eich goruchwylio'n fanwl gan ddau academydd profiadol yn eich maes. Fel arfer, byddwch yn cwrdd â nhw bob pythefnos yn ystod y tymor cyntaf ac yn rheolaidd wedi hynny. Caiff y cyfarfodydd eu logio a bydd nodau'n cael eu cytuno bob tro.

Mae disgwyl i'r holl fyfyrwyr ymchwil fynd ar gyrsiau sgiliau a hyfforddi yn y Coleg a gan y Sefydliad. Maent yn rhoi cyflwyniadau i fyfyrwyr ymchwil eraill a staff mewn seminarau adrannol a'r symposiwm ôl-raddedig adrannol blynyddol ym mis Mehefin a chynhadledd Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau ym mis Hydref. Mae'n bosibl y bydd cyfleoedd i fyfyrwyr ymchwil uwch roi tiwtorialau a seminarau i fyfyrwyr israddedig. Mae cyllideb (£200 y flwyddyn ar hyn o bryd) ar gael i chi fynd i gynadleddau y tu allan i Abertawe.

Mae graddau MA drwy Ymchwil fel arfer yn para am gyfnod o un flwyddyn (astudio'n llawn amser) neu ddwy flynedd (astudio'n rhan-amser).

Mae'r cwrs MA drwy Ymchwil yn ddelfrydol ar gyfer y rheini sy'n dymuno cael:

cymhwyster MA mewn meysydd arbenigol lle nad yw rhaglenni a addysgir yn cael eu cynnig;

profiad o gwrs gradd ymchwil heb orfod ymrwymo i gwrs PhD.

Gwahoddir cynigion ymchwil ar unrhyw bwnc y gall staff ddarparu goruchwyliaeth ar ei gyfer.

Am ymholiadau anffurfiol cysylltwch â: Non Vaughan Williams, Cyfarwyddwr Astudiaethau Ôl-radd Academi Hywel Teifi ar 01792 205678 (est. 4815).Read less
The M.P.H. Program is a two-year non-thesis program. It will normally be completed in three academic terms and one term devoted to a practicum. Read more

Master of Public Health

The M.P.H. Program is a two-year non-thesis program. It will normally be completed in three academic terms and one term devoted to a practicum.

The M.P.H. program is available in two formats:
- Traditional classroom-based curriculum: on-campus classes scheduled on a Monday to Friday timetable.
- Distributed learning format: each course consists of three full days on campus, one day per month. An additional 15 hours of curriculum is online for each course. Full day classes will be scheduled Thursday, Friday, Saturday, or Sunday. Courses will be scheduled so that classes for four separate courses can take place over three extended weekends (Thursday, Friday, Saturday, Sunday) in a term.

Master of Science in Nursing

The M.S.N. program is designed to prepare graduates to function as leaders in a range of roles such as education, advanced practice, policy implementation, health care management, and nursing knowledge development.

Admission Requirements

Students wishing to pursue the dual M.P.H./M.S.N. degrees program must meet the admission requirements for and be accepted by both the M.P.H. and M.S.N. programs.

Students already admitted to one or the other program may apply to the dual degrees program option during their first year of enrolment. Students wishing to transfer to the program from another UBC program must meet admission requirements and be accepted by both the M.P.H. and M.S.N. programs.

Program Requirements

The two master’s degrees, M.P.H. and M.S.N., are awarded on the completion of 60 credits of work approved by the Directors. Students must complete a total of 60 credits. Of these, at least 30 must be SPPH, including a 6 credit practicum and 30 must be NURS, including a 6 credit thesis.

The M.P.H. and M.S.N. will be conferred at the completion of the dual program after all requirements for both degrees have been met. Students who choose to receive either the M.P.H. or the M.S.N. prior to completion of the dual degrees program may apply for one of the degrees provided all requirements for that degree have been satisfied. Students selecting this option must withdraw from the dual degrees program

Quick Facts

- Degree: Master of Public Health and Master of Science in Nursing
- Specialization: Health Sciences
- Subject: Health and Medicine
- Mode of delivery: On campus / Online combination
- Program components: Coursework + Options
- Registration options: Full or Part-time
- Faculty: Faculty of Medicine

Read less
Nid oes llawer o eiriau sydd mor atgofus a chyfareddol â ‘Cheltaidd’, yn dwyn i gof cywreinrwydd gemwaith yr Oes Efydd, adeiladwaith enfawr Côr y Cewri a Newgrange, chwedlau Arthur a Cú Chulainn a chrefft Farddol brenhinoedd a thywysogion y canol oesoedd. Read more
Nid oes llawer o eiriau sydd mor atgofus a chyfareddol â ‘Cheltaidd’, yn dwyn i gof cywreinrwydd gemwaith yr Oes Efydd, adeiladwaith enfawr Côr y Cewri a Newgrange, chwedlau Arthur a Cú Chulainn a chrefft Farddol brenhinoedd a thywysogion y canol oesoedd. Ond mae ‘Celtaidd’ hefyd yn gysylltiedig â’r Dadeni, yr Ymoleuo a’r Byd Newydd; Rhamantiaeth, Chwyldro a brwydr ieithoedd, llenyddiaeth a hunaniaethau cenedlaethol cyfan i oroesi yn y cyfnod Modern.

Mae’r cwrs course newydd hwn ym Mhrifysgol Bangor yn rhoi’r cyfle a’r gallu i fyfyrwyr fedru didoli’r ffeithiau a’r ffuglen, ac i ateb yn fanwl y cwestiwn:

‘Pwy oedd – a phwy yw – y Celtiaid?’

Yn ystod un flwyddyn academaidd bydd modiwlau yn cael eu dysgu gan arbenigwyr yn Ysgolion Cymraeg; Hanes, Hanes Cymru ac Archaeoleg; a Cherddoriaeth, yn canolbwyntio ar lenyddiaeth, archaeoleg, crefydd, mytholeg, hynafiaeth, hanes celf a cherddoriaeth, er mwyn archwilio diwylliant a hunaniaeth y bobl Geltaidd o’r bryngaerau cynhanes i seneddau datganoledig ac annibynnol heddiw.

Bydd myfyrwyr hefyd yn cael arweiniad wrth wneud eu hymchwil eu hunain ar gyfer traethawd hir gradd Meistr ar bwnc o’u dewis.

Mae’r holl gyfarwyddyd ar gael yn Gymraeg a Saesneg, ac mae cefnogaeth gynhwysfawr ESOL ar gael lle bo angen.

Dyma rai o’r prif bynciau sy’n cael eu trafod yn y cwrs course:

A yw’r ‘Celtiaid’ yn bodoli mewn gwirionedd, ac os felly, pwy a beth ydynt? Sut allwn ni drafod cwestiynau o’r fath, gyda pha fethodoleg a gyda pha dystiolaeth?
Sut mae’r gair ei hun (‘Celt’, ‘Keltoi’, ac yn y blaen) wedi cael ei ddefnyddio ar hyd y canrifoedd, o haneswyr Clasurol i gerddorion pop modern?
Beth yw cryfderau a gwendidau ‘Celtomania’ a ‘Celtosgeptigiaeth’? Sut mae’r cysyniad o’r ‘Celtiaid’ wedi ei ddarganfod a’i wrthod mewn gwahanol feysydd fel Llenyddiaeth, Archaeoleg, Ieithyddiaeth, Cerddoriaeth, Crefydd?
Sut y cyfrannodd ysgolheigion cyfandirol y bedwaredd ganrif ar bymtheg at greu’r ‘Celtiaid’?
Sut y gwnaeth y bobl sy’n siarad ieithoedd Celtaidd ennill eu hunaniaeth eu hunain a sut maent yn dal i wneud hynny? Beth mae’r testunau canoloesol (Cyfreithiau, Chwedlau, Barddoniaeth Llys, Bywydau’r Seintiau) a chanfyddiadau archeolegol yn dweud wrthym, a beth sydd gan hanes diweddar i’w ddweud?
Beth yw’r prif ffynonellau tystiolaeth am hanes a hunaniaeth y bobl ‘Geltaidd’ (hynny yw, y rhai sy’n siarad ieithoedd Celtaidd yn y cyfnod modern)? Sut ydym ni’n defnyddio’r ffynonellau hyn? A all Arthur a Cú Chulainn ddweud rhywbeth buddiol wrthym?
Sut mae hunaniaethau ethnig a chenedlaethol y ‘Celtiaid’ modern wedi eu portreadu a’u trafod mewn perthynas â’r cysyniad hwn o’r ‘Celtaidd’?
Beth oedd perthnasedd gwleidyddol ac ideolegol y ‘Celtiaid’ a beth ydyw erbyn hyn?
Gyda materion fel hyn dan sylw, mae’r cwrs course wedi ei lunio i ddatblygu sgiliau’r myfyrwyr trwy gynllun astudiaeth uwch arbenigol. Un amcan pwysig yw rhoi hyfforddiant dadansoddol perthnasol i’r myfyrwyr, fel eu bod yn gyfarwydd â’r datblygiadau damcaniaethol ac ymarferol diweddaraf mewn perthynas ag Astudiaethau Celtaidd. Ar ôl cwblhau’r cwrs, bydd gan fyfyrwyr sail gadarn ym mhrif ddulliau a ffynonellau’r ddisgyblaeth, a byddant hefyd wedi datblygu sgiliau y gellir eu trosglwyddo’n eang ac a fydd yn berthnasol i amrywiaeth fawr o yrfaoedd.

Fframwaith y Cwrs
Mae’r course yn gwrs un flwyddyn (llawn amser) a gellir hefyd ei wneud yn rhan amser (gan amlaf hyd at dair blynedd). Ceir dwy ran i’r rhaglen gradd:

Rhan 1:

Mae hon yn elfen gwbl hyfforddedig, ac mae’n cyfrannu 120 credyd. Mae gan bob modiwl hyfforddedig bwysiad credyd o 40 credyd. Dysgir rhan 1 yn ystod dau semester y flwyddyn academaidd. Mae’r dysgu yn ystod semester 1 gan amlaf rhwng diwedd mis Medi a mis Rhagfyr. Mae’r dysgu yn ystod semester 2 gan amlaf rhwng diwedd mis Ionawr a dechrau mis Mai.

Bydd y modiwlau yn Rhan 1 yn cael eu hasesu trwy gyfrwng traethodau.

Rhan 2:

Mae rhan 2 yn cynnwys traethawd hir dan oruchwyliaeth o oddeutu 20,000 gair, ar bwnc o’ch dewis, a benderfynir ar ôl trafod gyda chynghorwr traethawd hir. Cwblheir yn ystod misoedd yr haf, rhwng diwedd mis Mai a mis Medi, a dylai myfyrwyr llawn amser gyflwyno eu traethodau hir erbyn mis Medi yn y flwyddyn galendr ar ôl cofrestru.

Read less
Wedi’i ddysgu ar y cyd gan Ysgol y Gymraeg ac Ysgol y Saesneg, y cwrs MA Llenyddiaethau Cymru yw’r cwrs cyntaf yn unlle yn y byd sy’n canolbwyntio ar astudio a chymharu testunau o’r ddau brif draddodiad yng Nghymru (lle bo angen, mewn cyfieithiad i’r Saesneg). Read more
Wedi’i ddysgu ar y cyd gan Ysgol y Gymraeg ac Ysgol y Saesneg, y cwrs MA Llenyddiaethau Cymru yw’r cwrs cyntaf yn unlle yn y byd sy’n canolbwyntio ar astudio a chymharu testunau o’r ddau brif draddodiad yng Nghymru (lle bo angen, mewn cyfieithiad i’r Saesneg). Cymru yw’r unig un o genhedloedd Celtaidd gwledydd Prydain i fod ag iaith frodorol hyfyw a siaredir ar raddfa eang a llenyddiaeth gyfoes gyffrous. Ar ben hynny, hi yw’r unig genedl yng ngwledydd Prydain y mae ei llenyddiaeth Saesneg unigryw yn parhau ar yr ymylon o fewn ei chyfundrefn addysg ei hun. Ar lefel brifysgol, oherwydd rhaniad ieithyddol a fodolai yn yr 20fed ganrif, anogwyd astudiaeth ar y ddwy lenyddiaeth ar wahân – agendor nad yw ysgolheigion cyfoes ond megis dechrau ei phontio. Oherwydd ei chanolfan ddiwylliannol wirioneddol ddwyieithog, mae Bangor yn lle delfrydol i astudio’r ddau draddodiad llenyddol hyn, ac i ystyried y cwestiwn ynglÅ·n â beth sy’n digwydd i lenyddiaeth yn y Saesneg os nad hwn yw’r prif draddodiad.

Rhan Un:

Mae rhan gyntaf y cwrs yn cynnwys tri modiwl sy’n ceisio rhoi dealltwriaeth i fyfyrwyr o hanes llenyddol a diwylliannol modern Cymru, eu galluogi i ddatblygu eu dealltwriaeth o faterion allweddol ym maes ysgolheictod llenyddol modern Cymru ac ystyried themâu allweddol ar draws y ddau draddodiad llenyddol, o safbwynt traws-gymunedol.

Rhagarweiniad: "Pwy Sy’n Siarad dros Gymru?": Yn y modiwl rhagarweiniol hwn, gofynnir i fyfyrwyr ystyried sut y deallwyd ac y deellir materion yn ymwneud â hunaniaeth Gymreig o 1840 tan y presennol. Bydd myfyrwyr yn nodweddiadol yn astudio gwahaniaethau mewnol yng Nghymru, Prydeindod, cysyniadau o hunaniaeth Geltaidd, Cymru fel cenedl ôl-drefedigaethol, profiadau cyfochrog â chenhedloedd eraill Prydeinig sydd wedi’u "dominyddu", mudiadau cenedlaethol. Mae’n bosib yr astudir gweithiau gan yr awduron canlynol: Hywel Teifi Edwards, Saunders Lewis, Raymond Williams, Matthew Arnold, J.R. Jones, M. Wynn Thomas, Tony Conran, Dai Smith, Kirsti Bohata.
Moderniaeth Gymreig: Gofynnir i fyfyrwyr ystyried sut y bu i lenyddiaeth ar draws y ddau draddodiad ieithyddol gofnodi dyfodiad moderniaeth, a’r newidiadau a ddilynodd yn ei sgil. Gall themâu gynnwys diwydiant, dosbarth, trefoli, cyfalafiaeth, diwylliant gwledig, crefydd, newid ieithyddol ac alltudiaeth. Gall llenorion i’w hastudio gynnwys Caradoc Evans, Lynette Roberts, Caradog Pritchard, Dylan Thomas, Kate Roberts, R.S. Thomas, Arthur Machen, Emyr Humphreys, Idris Davies.
Rhywedd a Chymru: Bydd y myfyrwyr yn astudio’r berthynas rhwng rhywedd a’r genedl Gymreig, a sut mae rolau rhywedd wedi newid dros y ganrif ddiwethaf. Gall themâu gynnwys rhywioldeb, gwrywdod a diwydiant, cynrychiolaethau ar sail rhywedd o’r gofod a wladychwyd, y corff gwrywaidd, merched a chynrychiolaethau o dir. Gall llenorion i’w hastudio gynnwys: Elin ap Hywel, Jan Morris, John Sam Jones, Glyn Jones, Jane Aaron, Lewis Jones, Gwyneth Lewis, Rhys Davies, Amy Dillwyn, Menna Gallie.
Rhan Dau:

Paratoi traethawd hir 20,000 o eiriau, wedi’i ysgrifennu naill ai yn Saesneg neu yn Gymraeg, ar bwnc o’ch dewis chi yn ymwneud ag unrhyw agwedd ar y llenyddiaethau sydd o ddiddordeb i’r myfyriwr, wedi’i ymchwilio a’i ysgrifennu dan oruchwyliaeth unigol arbenigwr yn y maes.

Read less
This programme builds on London's position as one of the most important musical centres in the world, with a diverse range of concert halls, theatres, cultural institutions and arts events that reflect its cosmopolitan and multicultural society- http://www.gold.ac.uk/pg/ma-arts-admin-cultural-policy-music-pathway/. Read more
This programme builds on London's position as one of the most important musical centres in the world, with a diverse range of concert halls, theatres, cultural institutions and arts events that reflect its cosmopolitan and multicultural society- http://www.gold.ac.uk/pg/ma-arts-admin-cultural-policy-music-pathway/

Although professional management practice is a major element of the programme, the 'creative arts event' is the starting point for all teaching.

A music pathway has been added to the MA in Arts Administration and Cultural Policy, which is run by the Institute for Creative and Cultural Entrepreneurship at Goldsmiths.

Instead of specialist theatre modules you take one 30 credit module from the MA Music or MMus programmes, and your dissertation/placement/business-plan will be directed towards musical organisations.

The MA introduces the key issues that concern the management of culture and in particular those within the performing arts.

Through both analysis of contemporary and recent practice, and practical work in a range of areas, you will develop a critical approach to the discipline.

The pathway provides an overview of the following areas:
arts funding structures in the UK (with reference to EU countries and the USA)
marketing for the arts
audience development
sponsorship
education programmes within the arts
programming
culture and tourism
cultural policy (including the role of the arts in national and cultural identity) and principles and structures of management
The aim of taught modules, projects and placements is to introduce you to new models of practice. These will be investigated and evaluated as a way of developing an understanding of management principles. Through this process, you will also be equipped with the necessary practical skills to enhance your potential as arts administrators.

Contact the department

If you have specific questions about the degree, contact Gerald Lidstone

Modules

Modules within ICCE

Cultural Policy and Practice- 30 credits
Introduction to Audience Development- n/a
Introduction to Fundraising- n/a
Seminar Series- n/a
The Management and Professional Practice 1: Internship- n/a
Management and Professional Practice 2: Business Planning for Arts Organisation- n/a
MA in Arts Administration & Cultural Policy Dissertation- 60 credits

Music Pathway option modules

The modules currently available include:

Contemporary Ethnomusicology- 30 credits
Critical Musicology and Popular Music- 30 credits
Material, Form and Structure- 30 credits
New Directions in Popular Music Research- 30 credits
Philosophies of Music-30 credits
Popular Music: Listening, Analysis and Interpretation-30 credits
Post-Tonal Theory and Analysis- 30 credits
Sound Agendas- 30 credits
Sources and Resources- 30 credits
Soviet and Post-Soviet Music and Politics- 30 credits
Strategies for Performance- 30 credits
Working with Original Musical Documents- 30 credits

Careers

This pathway allows you to pursue your interests in music, acting as a supplementary course to the main body of the Arts Administration programme.

Graduates typically go on to careers in the following areas:

Cultural policy: researching, developing, writing, analysing and evaluating policy for government agencies at national, regional and local level and for ‘think tanks’ concerned with culture and society
Management in building-based and touring theatre, dance, music and visual arts organisations
Arts education, arts regeneration and arts for social and community purposes
Audience development, fundraising, programming and planning
Independent producing in theatre, music or gallery-based organisations
Many students from this programme now have careers in major arts organisations worldwide or have progressed to MPhil/PhD degrees.

Funding

Please visit http://www.gold.ac.uk/pg/fees-funding/ for details.

Read less
Sa chlár nuálach seo, M. Oid. san Oideachas Lán-Ghaeilge, díreofar ar theoiric agus ar oideolaíocht an tumoideachais agus dátheangachais. Read more
Sa chlár nuálach seo, M. Oid. san Oideachas Lán-Ghaeilge, díreofar ar theoiric agus ar oideolaíocht an tumoideachais agus dátheangachais. Cuirfear sraith modúl atá comhtháute, comhleanúnach agus idirghaolmhar ar fail le freastal go sonrach ar oideoirí tumoideachais agus ar ghairmithe eile a bhíonn ag obair i réimse an oideachais lán-Ghaeilge. Beidh an clár cumaisc foghlama sea ar fail ar bhonn páirtaimseartha thar thréimhse dhá bhliain acadúla. Beidh an fhoghlaim chumaisc mar ghné Iárnach den chlár, i cuid den chlár curtha ar fail ar line agus an chuid eile curtha ar fail ar láthair ag an deireadh seachtaine – 6.30i.n. – 9.30i.n. ar an Aoine agus 9.30r.n. – 12.30i.n. ar an Satharn. Cuirfear soláthar for-rochtana san áireamh ag brath ar riachtanais na mac léinn. Is é a bheidh i gceist le gné foghlama ar an láthair de mhodúil áirithe ná seimineár ar feadh deireadh seachtaine a reáchtálfar sa Ghaeltacht. Beidh an clár curtha ar fail ar bhonn uaireanta foghlaim-threoraithe, seimineár ar line agus ar láthair, taithí phraiticiúil agus scoil samhraidh. Mar thoradh ar an gcur chuige cumaisc agus ar dhearadh an chláir, beidh taighdeoirí tábhachtacha idirnáisiúnta i láthair agus pléifidh said torthaí agus saincheisteanna nua i réimse an tumoideachais, an oideachais dhátheangaigh agus an dara teanga as line leis na mic léinn le linn an chláir.

Read less
Overview (General information) This one-year part-time flagship Diploma programme is a comprehensive learning and practice experience. Read more
Overview (General information) This one-year part-time flagship Diploma programme is a comprehensive learning and practice experience. The course is based on the theoretical foundations of mediation and includes analysis of conflict theory, negotiation theory and approaches to conflict intervention and marries this with intensive practice skills development throughout the year. It explores multiple fields for the application and practice of mediation and conflict intervention in society today including Families, Workplace Mediation, Commercial Mediation, Restorative Justice, Conflict Resolution in Education, Peacemaking, Community Mediation and Multiparty Policy Disputes. The programme prepares students for professional certification in mediation with the Mediator’s Institute of Ireland.

The course is structured around theoretical presentations and skills development through exercises and role-play and the introduction to specialised areas of mediation practice as mentioned above.

Accreditation

The Diploma is aimed at those who wish to develop mediation skills for application in their area of work or for developing a career in mediation. Graduates will receive a Diploma in Mediation from the Edward Kennedy Institute, Maynooth University and those who successfully take the Mediation Roleplay Competency Assessment can apply to the Mediator’s Institute of Ireland for Certified Status as a Mediator.Gain knowledge of the theory and practice of mediation, conflict paradigms and conflict intervention theory principles and practice, so that they have a strong theoretical base to their practice.
Develop mediation and conflict intervention skills through the application of theory to practice in role-play so that they are skillful mediation practioners.
Develop self awareness in their communication skills through reflective exercises and coaching so that they are aware and reflective in their mediation practice.
Gain ability to analyse conflict through systemic analysis so that they can process and plan conflict intervention strategy.
Have knowledge and practice skills in reality testing, bargaining and negotiation to enable negotiations between parties in mediation.
Recognize and can work with power issues in mediation.
Are congruent in their practice with the value base of mediation.
Are ethically sensitive and competent.
Have ability in conducting caucus, shuttle mediation and co-mediation through knowledge and role-play so that they are able to enact these practices in mediation.
Are competent in drafting mediation agreements using clear and concise and neutral language.
Have ability in facilitating expressions of regret and apology between parties in mediation.
Are prepared to take a Mediation Competency Assessment.
Have an introduction to Community & Workplace Mediation, Mediation & Labour Relations, Multiparty Mediation for Public Policy Disputes, School and Family Mediation, Peacemaking and Restorative Practice.

The course comprises five modules each of five days duration, held on Mondays from 09.30 to 17.00 over the academic year (end September to beginning May). Students learn through lectures, skills training and project work. Students are obliged to attend 80% of the course.

Assessment

Students must complete two assignments per module and take part in a competency assessment of mediation skills at end of year.


The Diploma is aimed at those who wish to develop mediation skills for application in their area of work or for developing a career in mediation. Successful graduates of the programme will receive a Diploma in Mediation from the Edward Kennedy Institute, Maynooth University and will have passed a competency assessment whereupon they may register with the Mediator’s Institute of Ireland as a certified mediator.

Graduates will generally find work in this field through self employment. Agencies which provide a conflict management consultancy and/or mediation service employ mediators. Many graduates use the knowledge and skills gained on the course for application in their current employment.

Read less
**This course is only available through the medium of Welsh**. Mae nifer y cymunedau a’r gweithleoedd dwyieithog ac amlieithog ar gynnydd, a chynllunio ieithyddol yn faes o bwysigrwydd cynyddol. Read more
**This course is only available through the medium of Welsh**

Mae nifer y cymunedau a’r gweithleoedd dwyieithog ac amlieithog ar gynnydd, a chynllunio ieithyddol yn faes o bwysigrwydd cynyddol. O’r herwydd, ceir mwyfwy o alw am unigolion sydd â’r wybodaeth a’r sgiliau angenrheidiol i lunio strategaethau a systemau effeithiol sy’n hyrwyddo cydraddoldeb ieithyddol. Wrth i ystyriaethau ieithyddol ddod yn flaenoriaeth ar gyfer llawer o feysydd - datblygu, cynllunio, addysg, iechyd, TG, marchnata - mae angen i staff mewn amrywiaeth eang o feysydd ddatblygu dealltwriaeth a sgiliau ym maes cynllunio ieithyddol. Ar ben hynny, mae cyhoeddi Mesur y Gymraeg (Cymru) (2011) wedi newid y fframwaith cyfreithiol ynghylch defnyddio'r Gymraeg ac felly’n golygu galw cynyddol fyth am weithlu dwyieithog, amryddawn.

Mae’r MA mewn Polisi a Chynllunio Iaith yn archwilio, mewn modd arloesol a chynhwysfawr, faes sy’n dod yn fwyfwy pwysig yng Nghymru a’r tu hwnt. Mae’r rhaglen yn elwa o arbenigedd amrywiol ysgolion Prifysgol Bangor ym meysydd Gwyddorau Cymdeithas, Ieithyddiaeth, Y Gyfraith, Busnes, Y Gymraeg, a Gwyddorau Iechyd a fydd yn rhoi i fyfyrwyr ddealltwriaeth o’r cwestiynau theoretig yng nghyswllt Cynllunio Iaith, yn ogystal â’r cwestiynau cymhwysol hollbwysig.

Read less
This programme offers you the chance to engage with the key issues in the formulation of arts and cultural policy and the administration of the arts, in particular those relating to the performing arts- http://www.gold.ac.uk/pg/ma-arts-admin-cultural-policy/. Read more
This programme offers you the chance to engage with the key issues in the formulation of arts and cultural policy and the administration of the arts, in particular those relating to the performing arts- http://www.gold.ac.uk/pg/ma-arts-admin-cultural-policy/

This MA from the Institute for Creative and Cultural Entrepreneurship will enable you to develop an awareness of and a critical approach to the discipline, by studying arts policy and practice in Europe, audience development, fundraising, arts education, cultural tourism, regeneration through arts, arts diversity and social inclusion, copyright and the role of the arts in relations and diplomacy as well as national and cultural identity.

There are modules in:

Cultural Policy and Practice
Management and Professional Practice 1: Work placement
Management and Professional Practice 2: Business Planning for Arts
An option module in a complimentary area
Practitioners from many companies, venues and national organisations teach on the programme, providing a direct link with the profession. See our our partners in learning.

Through individual research and placement with an arts company or management organisation you will develop essential practical skills to enhance your potential and your employability as an arts administrator.

The programme also offers you one module in a complementary area. These at present are:

From the Institute for Creative and Cultural Entrepreneurship:

Entrepreneurial Modelling
Interpretation, Education and Communication in the Art Museum
Cultural Relations and Diplomacy
Cultural and Creative Tourism
Culture, Tourism and Regeneration
From the Department of Theatre and Performance:

Disability Theatre
Sociocultural Analysis of the Musical
Radical Performance
From the Department of Music - modules from MMus programmes. This also includes a module in Music Management.

From the Department of Design:

Enterprising Leadership: An Introduction to the Discourse of Contemporary Leadership, Enterprise, and Innovation

Music Pathway

It's also possible to follow a Music Pathway in this programme, which allows you to broaden your musical knowledge and skills through largely theory and/or history-based modules.

Contact the department

If you have specific questions about the degree, contact the ICCE Administrator

Modules

Autumn term

You take four modules taught over two-and-a-half days (for full-time students).

Cultural Policy and Practice- 30 credits
Introduction to Audience Development- n/a
Introduction to Fundraising- n/a
Seminar Series- n/a

Spring term

You will study three modules on the programme over two days.

You choose one 'Shared Module', and then you take the Management and Professional modules which are broken up into Business Planning for Arts Organisations and an Internship.

The Shared Modules will allow you to continue to develop your understanding of a creative practice, or a specialist area of management. This module, therefore, comprises studies in one area of creative practice eg. Music, Theatre and Performance, Visual Arts, Entrepreneurship, or Cultural Diplomacy. (For some modules it will be necessary for a student to have a background in the area they wish to study as they are primarily concerned with the discipline rather than its administration/management – for example in music).

Summer term

Taught one day a week, you will have lectures and seminars that cover contemporary arts management issues such as: copyright and performing rights; touring; cultural leadership and diplomacy; and further develops some areas introduced earlier in the year, such as arts and tourism. During the term there are also timetabled sessions for individual tutorials relating to your dissertation.

MA in Arts Administration & Cultural Policy Dissertation- 60 credits

Funding

Please visit http://www.gold.ac.uk/pg/fees-funding/ for details.

Read less
*Welsh language course*. Mae’r cwrs Ysgifennu Creadigol wedi ei rannu’n Rhan 1 a Rhan 2 a rhaid pasio’r rhan gyntaf yn llwyddiannus er mwyn cael mynediad i’r ail ran. Read more
*Welsh language course*

Mae’r cwrs Ysgifennu Creadigol wedi ei rannu’n Rhan 1 a Rhan 2 a rhaid pasio’r rhan gyntaf yn llwyddiannus er mwyn cael mynediad i’r ail ran. Mae Rhan 1 yn cynnwys 3 modiwl 40 credyd yr un sef ‘Themâu Creadigol’, ‘Technegau Cyfansoddi’ a ‘Mathau Llenyddol’. Mae Rhan 2 y cwrs yn cynnwys 1 modiwl 60 credyd sef portffolio o waith creadigol hyd at 20,000 o eiriau, a phennir canlyniad y cwrs cyfan ar farc cyfartalog dwy ran y cynllun. Mater i’w drafod rhwng y myfyriwr a’i gyfarwyddwr academaidd fydd union natur y portffolio, ac mae amryw fodelau’n bosib, e.e. nofel fer, casgliad o storïau byrion neu gerddi, cyfuniad o farddoniaeth a rhyddiaith. Rhoddir ystyriaeth ofalus i ofynion unigol pob myfyriwr wrth bennu union gynnwys y modiwlau, a chynllunnir rhan gyntaf y rhaglen gyda golwg ar y posibiliadau creadigol a all fwydo’r ail ran.

Y prif gyswllt dysgu yw hwnnw gyda’r cyfarwyddwr academaidd a threfnir i’w gyfarfod yn rheolaidd drwy gydol cofrestriad y myfyriwr. At hynny, mae cymuned ôl-radd fywiog o fewn Ysgol y Gymraeg a threfnir cyfres o seminarau wythnosol yn ystod Semester 1 a 2. Yn y seminarau hyn cynigir arweiniad i faterion technegol sy’n berthnasol i’r holl fyfyrwyr ôl-radd, bydd cyfle i glywed cyd-fyfyrwyr yn cyflwyno papurau am eu projectau unigol, a hefyd i ddysgu am ymchwil gyfredol gan staff Ysgol y Gymraeg ac ysgolion academaidd eraill. At hynny, cynhelir seminarau ysgrifennu creadigol rheolaidd a bydd cyfle i glywed awduron gwadd fel Wiliam Owen Roberts, Lloyd Jones, Angharad Tomos ac Ifor ap Glyn yn trafod eu gwaith. Yn ogystal, os yw myfyriwr ôl-radd am ddilyn yn anffurfiol unrhyw un o fodiwlau israddedig yr ysgol er mwyn cyfoethogi ei brofiad dysgu, bydd cyfle iddo wneud hynny.

Cysylltiadau Ymchwil / Cysylltiadau Diwydiannol
Ers rhai blynyddoedd, bu nifer o fyfyrwyr yn Ysgol y Gymraeg yn dilyn cyrsiau MA a noddwyd gan arian o ffynonellau Ewropeaidd, ac y mae hynny wedi arwain at nifer o gysylltiadau gwerthfawr gyda chwmnïau a sefydliadau fel Cwmni Da, Rondo Media, Gwasg Carreg Gwalch, Gwasg y Bwthyn, Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd, a’r cylchgrawn Barn. Mae’r profiadau gwaith a gafwyd gyda’r cwmnïau a’r sefydliadau hyn wedi cryfhau cyflogadwyedd y myfyrwyr ôl-radd yn fawr.

Rhagolygon Gyrfaoedd
I amryw fyfyrwyr mae cwrs MA yn gyfle i ymestyn eu hastudiaethau israddedig drwy ganolbwyntio ar broject ôl-radd a chyn ymgymryd â chwrs hyfforddiant pellach, e.e. ymarfer dysgu. Yn ddiweddar, mae’r profiadau a’r sgiliau a enillir drwy gwrs MA wedi bod o gymorth i fyfyrwyr wrth sicrhau swyddi gyda chyfnodolion fel Golwg 360 a’r Cymro, gwasg fel Y Lolfa, rhaglen deledu fel Hacio, a Chanolfan Bedwyr ym Mhrifysgol Bangor. I fyfyrwyr eraill, mae MA wedi cynnig sylfaen i ymchwil bellach ar lefel MPhil a PhD.

Read less
Graduates of the UBC School of Nursing MN-NP program are. - advanced practice nurses who are able to assess, diagnose and treat common and predictable conditions experienced across the lifespan. Read more
Graduates of the UBC School of Nursing MN-NP program are:
- advanced practice nurses who are able to assess, diagnose and treat common and predictable conditions experienced across the lifespan
- prepared to practice collaboratively and autonomously in primary care settings
- practitioners who possess theoretical knowledge and advanced skills
- knowledgeable about health care issues
- responsive to the changing health care needs of Canadian society
- interpreters and appliers of new knowledge generated to improve practice

Students in the UBC School of Nursing, Master of Nursing - Nurse Practitioner (MN-NP) Program study with professors and clinicians at the forefront of primary care. The Family Nurse Practitioner Program is a two year full-time on-campus program, which leads to the degree of Master of Nursing. The program, recognized by the College of Registered Nurses of British Columbia, leads to eligibility for licensure as a Nurse Practitioner in BC.

Nurse Practitioner

The M.N. Nurse Practitioner (M.N.-N.P.) program prepares nurse practitioners who will work in primary care settings. Graduates will be prepared to assess, diagnose, and treat common and predictable conditions across the lifespan, and will be eligible to apply for registration as Nurse Practitioner (Family) in British Columbia.

Quick Facts

- Degree: Master of Nursing
- Specialization: Nursing - Nurse Practitioner
- Subject: Health and Medicine
- Mode of delivery: On campus
- Program components: Coursework only
- Registration options: Full-time
- Faculty: Faculty of Applied Science
- School: School of Nursing

Read less
This course is only offered through the medium of Welsh. * Diddordeb yn ein dyfodol?. * Wedi graddio'n ddiweddar?. * Profiad eang o waith perthnasol?. Read more
This course is only offered through the medium of Welsh.

* Diddordeb yn ein dyfodol?
* Wedi graddio'n ddiweddar?
* Profiad eang o waith perthnasol?
* Angen hwb i'ch gyrfa?
* Am astudio drwy gyfrwng y Gymraeg?

Mae’r cwrs meistr cyfrwng Cymraeg unigryw hwn wedi ei anelu at fyfyrwyr sydd â diddordeb gwirioneddol mewn datblygiad cynaliadwy a materion amgylcheddol.

Mae galw cynyddol gan gyflogwyr yng Nghymru am bobl sydd nid yn unig gyda’r cymwysterau amgylcheddol perthnasol, ond sydd hefyd yn gallu trin a thrafod y maes allweddol hwn trwy gyfrwng y Gymraeg. Yn wir, mae meithrin a datblygu staff dwyieithog proffesiynol yn flaenoriaeth iddynt ac mae’r cwrs hwn yn arbennig o addas ar gyfer myfyrwyr sy’n awyddus i ddilyn gyrfa yn y maes allweddol hwn.

ACCESS TO MASTERS SCHOLARSHIPS ARE AVAILABLE FOR THIS COURSE.

Read less
Accounting and Finance professionals have central roles in all types and sizes of organisations whether in the UK or abroad. Read more
Accounting and Finance professionals have central roles in all types and sizes of organisations whether in the UK or abroad. This programme is likely to be of interest to current or intending finance or accounting professionals wishing to gain an academic qualification in both domestic and international financial operations.

The course offers a specialist pathway in accounting (linked to the ACCA Fundamentals papers), but also provides you with the opportunity to select modules in the areas of finance and strategy. This programme focuses on accounting and finance matters within an international context, addressing current challenges and issues faced by businesses and companies around the world.

You'll be provided with analytical and business-led tools that combine academic study with a pragmatic and well structured finance content for decision making (including the use of databases such as Bloomberg and Thompson One-Banker). The course also includes training in specialist software (SPSS and N-Vivo).

You'll take part in a residential weekend, exchanging experiences and discussing current events and specific problems affecting the accountancy and finance fields, with academics and a visiting practitioner.

You'll benefit from a wide range of extra-curricular activities including "Academic skills for Finance, Accounting and Governance" and Research Techniques, a range of Bloomberg Aptitude Tests, specialist visitor speakers, and expert symposiums and conferences.

There may be a possibility to undertake an optional work placement to enhance your employability skills and professional experience (subject to validation).

Modules

Core modules:

• Corporate financial management
• Research design and methods
• Financial reporting
• Theories and issues in Accounting and Finance
• Dissertation

Plus two elective modules from the areas of accounting, finance, banking, law, corporate governance and strategic management.

You'll also have the option to undertake a work placement. If you choose to do so, the dissertation may be linked to your placement experience.

All modules are assessed by a mix of coursework, individual and group presentations and written exams. A typical taught module involves a total of 200 study hours (52 contact hours and 148 group and private study hours).

The use of Bloomberg and Thomson-One Banker are embedded within modules.

Teaching and learning

Lectures cover concepts which underpin and facilitate informed participative approaches to learning. Workshops, seminars, case studies and student led discussion facilitate more active modes of learning. You'll also benefit from excellent learning materials and small class sizes and receive training in the use of Bloomberg and Thomson-One Banker, and specialist software (SPSS and N-Vivo).

Assessment is by written coursework and exams. Lecturers offer a rich profile of academic and professional qualifications backed by professional teaching and/or research experience. An academic is appointed as your Dissertation/Business Project Facilitator, to offer guidance and constructive advice on the preparation of your dissertation/report.

Facilities

Specialist industry software prepares our students with the digital skills that employers' value. Students on our programmes have access to Bloomberg, Thomson One Banker, SAGE, Blueprint, FAME, NVivo, and SPSS.

Read more about the Division of Accounting and Finance's specialist facilities and software:

http://www.lsbu.ac.uk/schools/business/subjects/accounting-and-finance/facilities

Placements

In addition to academic rigour, the Masters is highly oriented to support your professional development.

There may be a possibility of an optional placement in a relevant business area to enable you to enhance your employability skills and apply accounting and finance theory to contemporary business practices.

If you take part in a placement, the dissertation may be linked to your placement experience. A placement is not currently offered on the part-time mode.

Professional links

Our graduates are highly employable and progress onto a variety of senior roles in the public, private and third sectors, often starting their own businesses and consultancy firms in the UK and abroad.

Successful students will gain a combination of professional body exemptions and also part preparation for various higher professional examinations of the ACCA, CIMA, ICAEW and CISI dependant on the choice of electives studied. This is subject to successful revalidation and professional body accreditation.

Possible links with ACCA China (from 2015).

Types of careers

Graduates who possess a combination of an LSBU Masters degree and a professional accounting qualification are likely to be highly employable in senior positions in accounting and finance, not only in the UK but throughout the world. Excellent career opportunities exist in accounting and finance. Recent graduates have secured positions in accounting firms, industry, banking, finance and commerce.

Past employability skills events held by the Department include:

"My Employability event"

• My dream job
• Preparing CVs and cover letters
• Using databases to research the company
• IT qualifications for your CV
• Preparing for interviews
• Managing expectations
• Internships

Academic progression

This masters degree also prepares you for research and further study in this area which can lead onto a PhD qualification.

LSBU Employability Services

LSBU is committed to supporting you develop your employability and succeed in getting a job after you have graduated. Your qualification will certainly help, but in a competitive market you also need to work on your employability, and on your career search. Our Employability Service will support you in developing your skills, finding a job, interview techniques, work experience or an internship, and will help you assess what you need to do to get the job you want at the end of your course. LSBU offers a comprehensive Employability Service, with a range of initiatives to complement your studies, including:

• Direct engagement from employers who come in to interview and talk to students
• Job Shop and on-campus recruitment agencies to help your job search
• Mentoring and work shadowing schemes.

Read less
The ERASMUS MUNDUS M.A. Economics of Globalisation and European Integration is a specialised academic training programme. Read more

About the programme

The ERASMUS MUNDUS M.A. Economics of Globalisation and European Integration is a specialised academic training programme. The objective is to develop competences in the core subjects of the Programme for European and third country economists with career aspirations in universities, government and international organisations, and in research departments of large banks and economic research departments of large industrial or commercial corporations. Third country students will especially profit from an increased awareness of the place of the EU in the world economy in general, and with respect to worldwide globalisation and international trade in particular.

Content

in the field of economics of globalisation, international trade and European economic integration. It provides a profound insight into the current scientific knowledge in this field and is supported by scientific research at the partner universities, both at these universities individually and in a network context. The Programme leads to an in-depth understanding in the following core fields: Advanced Microeconomics, Advanced Macroeconomics, Open Economy Macroeconomics and International Finance, Economics of Globalisation, Economics of European Integration, and International Trade: Theory and Policy. As a master degree in economics should also include a strong quantitative component, Applied Econometrics is taught as an additional core discipline.

Added value

The M.A. focuses on conveying the new insights that come from recent economic research with respect to the impact on the relations with the emerging economies in East Asia and Latin America of social evolutionary processes like trade globalisation, globalisation on international financial markets, globalised governance and the ‘knowledge economy’. In doing so, the M.A. programme adds to university excellence and yields European added value, thereby, at least indirectly, contributing to European competitiveness.

The M.A. programme also creates specific European added value and is completely in line with the Bologna declaration, the Berlin Communiqué and with EUA Joint Master Recommendations through 6 specific features:
- European integration is one of the two core subjects of the Master Programme Economics of Globalisation and European Integration;
- a joint European degree: 7 European universities from 6 EU countries, together with 2 universities from BRICS countries, jointly award a consortium diploma;
- ECTS: the joint degree programme in entirely conceived within the philosophy and practice of the ECTS grading system;
internal and external quality control is in place in accordance with ENIC-NARIC recommendations;
- mobility: students move during the academic year as a group over three locations to three different countries, at least two of which are European; there is also teacher mobility;
- language: students stay during the year in three different language environments and they are offered the possibility to receive free and credited language courses in the corresponding countries.

Structure

The study-programme is full-time and runs over one year. The language of instruction is English. Courses are taught by professors from all partner universities. Professors from all partner universities act as supervisors and evaluators of the final dissertation.
The Programme consists of 60 ECTS credits, the taught part of the programme consisting of 45 credits and the dissertation having a weight of 15 credits. One credit is roughly equivalent to 25 working hours (lectures, assignments and study time).
Optional, but credited, language courses are offered in each of the languages of the countries involved in the Consortium (English excepted).

More details on http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=.EGEI&n=96030

Degree awarded

The programme leads to a master degree called M.A. Economics of Globalisation and European Integration.
The diplomas are certified jointly by the partners and are signed by the Rector, President or Vice-chancellor of each partner university.

Student profile

The programme is aimed at students with career aspirations in research, in government and international organisations, and in research departments of large banks and industrial and commercial corporations.

Admission requirements

The programme is open to students who have earned 240 ECTS credits in an economics or applied economics university study programme or have a bachelor degree in these areas that is considered by the Joint Studies Board to be equivalent.
Applicants who are enrolled in the final year of their academic programme should submit an official letter in English from their university confirming that they are expected to finalise their course at the end of the current academic year, and submit up-to-date authenticated transcripts with the results of the previous years.

The proficiency in English of the students of the participating universities is checked by the local academic co-ordinators. Students from other universities should submit proof of an internet-based TOEFL level of minimum 90 (or its equivalent in another TOEFL score system), or a IELTS grade of at least 6.5, or should submit proof of having studied at least one academic year in an English-language programme.

The selection procedure of all students (with and without an EM scholarship) is a common one. After having passed the eligibility check (see above) the candidates are first ranked according to their study results (GPA and/or class of degree). The weights used to differentiate those applicants who passed the eligibility tests, are the following: 30% for the type of diploma, 30% for the GPA average, 20% for fluency in English and 20% for the reputation of the home university based on the Shanghai ranking. This ‘reputation’ criterion is applied in conjunction with the requirement to strive for regional balance in the student population. The global intake of new students (with and without a scholarship) is limited to 45.

Application form: http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=.EGEI&n=93777

Read less
The FIFA Master - International Master in Management, Law and Humanities of Sport. Read more
The FIFA Master - International Master in Management, Law and Humanities of Sport.

Organised by the International Centre for Sport Studies (CIES) in partnership with three universities, De Montfort University in Leicester (England), SDA Bocconi School of Management in Milan (Italy) and the University of Neuchâtel (Switzerland), and endorsed by the Fédération Internationale de Football Association (FIFA), the FIFA Master in Management, Law and Humanities of Sport was created to promote management education within the sports world. It has developed to become a top graduate programme developing all-round managers who can cope with the increasingly complex world of sport.


A unique programme

The FIFA Master takes its graduates on a unique journey through three different European countries to study sport. Three distinguished universities in England, Italy and Switzerland, which are among Europe's most sports oriented countries, have come together to provide a ten month programme that combines top-class academic teaching and practical case studies supplemented by guest lecturers and field visits. The course focuses on three key and inter-related aspects of sport humanities, management and law.


Developing unique people

The FIFA Master offers a dynamic international environment with around 20 different nationalities represented in a class of approximately 30 postgraduates that are selected each year. The international multi-disciplinary approach provides postgraduates with the opportunity to learn a broad range of subjects and develop their analytical skills to better cope with the fast-changing trends in the sport industry.


For a unique industry

The FIFA Master offers a unique opportunity to meet top executives from high-level international sports federations, clubs, agencies and organising committees, enabling students to build up their own network of contacts - one of the keys to a successful career in sport. On top of these opportunities, each graduate also becomes a member of the FIFA Master Alumni Association (FMA). The FMA plays a crucial role in connecting all alumni of the FIFA Master, creating lifelong bonds between graduates.
FIFA Master - ranked n°1 Sport Management Masters in Europe (and n°2 Globally) by Sport Business International Magazine in 2012 and 2013.

Read less

Show 10 15 30 per pageCookie Policy    X