• University of Bristol Featured Masters Courses
 • University of Surrey Featured Masters Courses
 • Ulster University Featured Masters Courses
 • University of Derby Online Learning Featured Masters Courses
 • Birmingham City University Featured Masters Courses
 • Xi’an Jiaotong-Liverpool University Featured Masters Courses
 • Northumbria University Featured Masters Courses
De Montfort University Featured Masters Courses
University of Dundee Featured Masters Courses
University College Cork Featured Masters Courses
Liverpool John Moores University Featured Masters Courses
Cardiff University Featured Masters Courses
"i"×
0 miles

Masters Degrees (I)

We have 3,419 Masters Degrees (I)

 • "i" ×
 • clear all
Showing 1 to 15 of 3,419
Order by 
Wedi’i ddysgu ar y cyd gan Ysgol y Gymraeg ac Ysgol y Saesneg, y cwrs MA Llenyddiaethau Cymru yw’r cwrs cyntaf yn unlle yn y byd sy’n canolbwyntio ar astudio a chymharu testunau o’r ddau brif draddodiad yng Nghymru (lle bo angen, mewn cyfieithiad i’r Saesneg). Read more
Wedi’i ddysgu ar y cyd gan Ysgol y Gymraeg ac Ysgol y Saesneg, y cwrs MA Llenyddiaethau Cymru yw’r cwrs cyntaf yn unlle yn y byd sy’n canolbwyntio ar astudio a chymharu testunau o’r ddau brif draddodiad yng Nghymru (lle bo angen, mewn cyfieithiad i’r Saesneg). Cymru yw’r unig un o genhedloedd Celtaidd gwledydd Prydain i fod ag iaith frodorol hyfyw a siaredir ar raddfa eang a llenyddiaeth gyfoes gyffrous. Ar ben hynny, hi yw’r unig genedl yng ngwledydd Prydain y mae ei llenyddiaeth Saesneg unigryw yn parhau ar yr ymylon o fewn ei chyfundrefn addysg ei hun. Ar lefel brifysgol, oherwydd rhaniad ieithyddol a fodolai yn yr 20fed ganrif, anogwyd astudiaeth ar y ddwy lenyddiaeth ar wahân – agendor nad yw ysgolheigion cyfoes ond megis dechrau ei phontio. Oherwydd ei chanolfan ddiwylliannol wirioneddol ddwyieithog, mae Bangor yn lle delfrydol i astudio’r ddau draddodiad llenyddol hyn, ac i ystyried y cwestiwn ynglÅ·n â beth sy’n digwydd i lenyddiaeth yn y Saesneg os nad hwn yw’r prif draddodiad.

Rhan Un:

Mae rhan gyntaf y cwrs yn cynnwys tri modiwl sy’n ceisio rhoi dealltwriaeth i fyfyrwyr o hanes llenyddol a diwylliannol modern Cymru, eu galluogi i ddatblygu eu dealltwriaeth o faterion allweddol ym maes ysgolheictod llenyddol modern Cymru ac ystyried themâu allweddol ar draws y ddau draddodiad llenyddol, o safbwynt traws-gymunedol.

Rhagarweiniad: "Pwy Sy’n Siarad dros Gymru?": Yn y modiwl rhagarweiniol hwn, gofynnir i fyfyrwyr ystyried sut y deallwyd ac y deellir materion yn ymwneud â hunaniaeth Gymreig o 1840 tan y presennol. Bydd myfyrwyr yn nodweddiadol yn astudio gwahaniaethau mewnol yng Nghymru, Prydeindod, cysyniadau o hunaniaeth Geltaidd, Cymru fel cenedl ôl-drefedigaethol, profiadau cyfochrog â chenhedloedd eraill Prydeinig sydd wedi’u "dominyddu", mudiadau cenedlaethol. Mae’n bosib yr astudir gweithiau gan yr awduron canlynol: Hywel Teifi Edwards, Saunders Lewis, Raymond Williams, Matthew Arnold, J.R. Jones, M. Wynn Thomas, Tony Conran, Dai Smith, Kirsti Bohata.
Moderniaeth Gymreig: Gofynnir i fyfyrwyr ystyried sut y bu i lenyddiaeth ar draws y ddau draddodiad ieithyddol gofnodi dyfodiad moderniaeth, a’r newidiadau a ddilynodd yn ei sgil. Gall themâu gynnwys diwydiant, dosbarth, trefoli, cyfalafiaeth, diwylliant gwledig, crefydd, newid ieithyddol ac alltudiaeth. Gall llenorion i’w hastudio gynnwys Caradoc Evans, Lynette Roberts, Caradog Pritchard, Dylan Thomas, Kate Roberts, R.S. Thomas, Arthur Machen, Emyr Humphreys, Idris Davies.
Rhywedd a Chymru: Bydd y myfyrwyr yn astudio’r berthynas rhwng rhywedd a’r genedl Gymreig, a sut mae rolau rhywedd wedi newid dros y ganrif ddiwethaf. Gall themâu gynnwys rhywioldeb, gwrywdod a diwydiant, cynrychiolaethau ar sail rhywedd o’r gofod a wladychwyd, y corff gwrywaidd, merched a chynrychiolaethau o dir. Gall llenorion i’w hastudio gynnwys: Elin ap Hywel, Jan Morris, John Sam Jones, Glyn Jones, Jane Aaron, Lewis Jones, Gwyneth Lewis, Rhys Davies, Amy Dillwyn, Menna Gallie.
Rhan Dau:

Paratoi traethawd hir 20,000 o eiriau, wedi’i ysgrifennu naill ai yn Saesneg neu yn Gymraeg, ar bwnc o’ch dewis chi yn ymwneud ag unrhyw agwedd ar y llenyddiaethau sydd o ddiddordeb i’r myfyriwr, wedi’i ymchwilio a’i ysgrifennu dan oruchwyliaeth unigol arbenigwr yn y maes.

Read less
Visit our website for more information on fees, scholarships, postgraduate loans and other funding options to study Welsh / Cymraeg at Swansea University - 'Welsh University of the Year 2017' (Times and Sunday Times Good University Guide 2017). Read more

Visit our website for more information on fees, scholarships, postgraduate loans and other funding options to study Welsh / Cymraeg at Swansea University - 'Welsh University of the Year 2017' (Times and Sunday Times Good University Guide 2017).

The Department of Welsh / Cymraeg has specialities in a number of fields:

• Literature over the centuries

• Creative writing

• Theory of literature

• Translation techniques and technology

• Bilingualism and language planning

• Welsh for Adults and language acquisition

• Language sociology

• Valleys culture

• Drama, film, animation, broadcasting and the digital media in Wales, the United Kingdom and the USA

Key Features of MA in Welsh / Cymraeg

A research degree in Welsh / Cymraeg gives you the chance to pursue a project based around your own passions and interests in Welsh / Cymraeg, leading to a qualification which can open the door to an academic career or boost employment prospects outside academia (in the private sector, the Civil Service, or education).

The MA by Research in Welsh / Cymraeg will give you the freedom to explore a topic of your own choosing in Welsh / Cymraeg and develop a methodology under the close supervision of two experienced academics in the field of Welsh / Cymraeg but without attending regular classes as required in taught programmes.

As a Welsh / Cymraeg research student you will be supervised closely by two experienced academics in the field of Welsh / Cymraeg. Typically, as a student enrolled in the MA by research in Welsh / Cymraeg you will meet them fortnightly in the first term and at regular intervals thereafter. Meetings are logged and goals agreed each time.

All research students including those of Welsh / Cymraeg programme are required to attend skills and training courses at College and Institutional level. They give presentations to other research students and staff at departmental seminars and the annual departmental postgraduate symposium including the Department of Welsh in June and the College of Arts and Humanities conference in October. Advanced research students including those of Welsh / Cymraeg may have opportunities to teach undergraduate tutorials and seminars. Welsh / Cymraeg research students have a budget (currently £200 per year) to attend conferences outside Swansea.

MA by Research in Welsh / Cymraeg degree typically lasts from one year (full-time study) to two years (part-time study).

The MA by Research in Welsh / Cymraeg is ideal for those who want:

- an MA qualification in niche areas where taught programmes are not offered;

- the experience of a research degree without committing to a PhD.

Research proposals are invited on any topic in Welsh / Cymraeg for which staff can provide supervision.

For informal queries regarding the MA by Research in Welsh / Cymraeg, please contact Non Vaughan Williams, Director of Postgraduate Studies at Academi Hywel Teifi, by phoning 01792 205678 (ext. 4815).

Mae gennym arbenigedd mewn nifer o feysydd:

• Llenyddiaeth ar hyd y canrifoedd

• Ysgrifennu creadigol

• Theori llenyddiaeth

• Technegau a thechnoleg cyfieithu

• Dwyieithrwydd a chynllunio ieithyddol

• Cymraeg i Oedolion a chaffael iaith

• Cymdeithaseg iaith

• Diwylliant y cymoedd

• Drama, ffilm, animeiddio, darlledu a’r cyfryngau digidol yng Nghymru, y Deyrnas Unedig ac America

Nodweddion Allweddol

Mae'r cwrs gradd ymchwil mewn astudiaethau Gymraeg yn rhoi cyfle i chi ddilyn prosiect ar rywbeth mae gennych ddiddordeb byw ynddo, a fydd yn arwain at gymhwyster a all agor drysau i yrfa academaidd neu roi hwb i'ch rhagolygon yn y byd gwaith y tu allan i'r byd academaidd (yn y sector preifat, y Gwasanaeth Sifil, neu addysg).

Bydd yn cynnig y rhyddid i chi ymchwilio i bwnc o'ch dewis a datblygu methodoleg o dan oruchwyliaeth fanwl dau academydd profiadol, heb orfod mynd i ddosbarthiadau rheolaidd fel sy'n ofynnol gan raglenni a addysgir.

Byddwch yn cael eich goruchwylio'n fanwl gan ddau academydd profiadol yn eich maes. Fel arfer, byddwch yn cwrdd â nhw bob pythefnos yn ystod y tymor cyntaf ac yn rheolaidd wedi hynny. Caiff y cyfarfodydd eu logio a bydd nodau'n cael eu cytuno bob tro.

Mae disgwyl i'r holl fyfyrwyr ymchwil fynd ar gyrsiau sgiliau a hyfforddi yn y Coleg a gan y Sefydliad. Maent yn rhoi cyflwyniadau i fyfyrwyr ymchwil eraill a staff mewn seminarau adrannol a'r symposiwm ôl-raddedig adrannol blynyddol ym mis Mehefin a chynhadledd Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau ym mis Hydref. Mae'n bosibl y bydd cyfleoedd i fyfyrwyr ymchwil uwch roi tiwtorialau a seminarau i fyfyrwyr israddedig. Mae cyllideb (£200 y flwyddyn ar hyn o bryd) ar gael i chi fynd i gynadleddau y tu allan i Abertawe.

Mae graddau MA drwy Ymchwil fel arfer yn para am gyfnod o un flwyddyn (astudio'n llawn amser) neu ddwy flynedd (astudio'n rhan-amser).

Mae'r cwrs MA drwy Ymchwil yn ddelfrydol ar gyfer y rheini sy'n dymuno cael:

cymhwyster MA mewn meysydd arbenigol lle nad yw rhaglenni a addysgir yn cael eu cynnig;

profiad o gwrs gradd ymchwil heb orfod ymrwymo i gwrs PhD.

Gwahoddir cynigion ymchwil ar unrhyw bwnc y gall staff ddarparu goruchwyliaeth ar ei gyfer.

Am ymholiadau anffurfiol cysylltwch â: Non Vaughan Williams, Cyfarwyddwr Astudiaethau Ôl-radd Academi Hywel Teifi ar 01792 205678 (est. 4815).Read less
IN THIS INTENSIVE, PART-TIME, 18-MONTH ONLINE PROGRAM YOU WILL GAIN. - Skills and know-how in the latest technologies in E & I oil and gas engineering. Read more

IN THIS INTENSIVE, PART-TIME, 18-MONTH ONLINE PROGRAM YOU WILL GAIN:

- Skills and know-how in the latest technologies in E & I oil and gas engineering

- Tremendous boost to your E & I oil and gas career – no matter whether you are a new graduate or a technician

- Decades of real experience distilled into the course presentations and materials

- Guidance from real E & I oil and gas experts in the field

- Hands-on practical knowledge from the extensive experience of instructors, rather than the theoretical information from books and colleges

- Credibility as the local expert in E & I oil and gas

- Networking contacts in the oil and gas industry

- Improved career prospects and income

- An Advanced Diploma in Electrical & Instrumentation Engineering for Oil and Gas

Next intake is scheduled for September 3, 2018. Applications are now open; places are limited.

INTRODUCTION

There is a growing shortage, and hence opportunity, for Electrical and Instrumentation (E & I) technicians, technologists and engineers in the oil and gas industry. This is due to an increasing need for higher technology methods of obtaining and processing oil and gas as it is a finite declining resource. The technical challenges of extracting oil and gas are becoming ever more demanding, with increasing emphasis on more marginal fields and previously inaccessible zones such as deep oceans, Polar regions, Falkland Islands and Greenland. The aim of this 18-month e-learning program is to provide you with core E & I engineering skills so that these opportunities may be accessed, to enhance your career, and to benefit your firm.

This advanced diploma is presented by lecturers who are highly experienced engineers from industry, having 'worked in the trenches' in the various E & I engineering areas. When doing any course today, a mix of both extensive experience and teaching prowess is essential. All our lecturers have been carefully selected and are seasoned professionals.

This advanced diploma course provides a practical treatment of electrical power systems and instrumentation within the oil, gas, petrochemical and offshore industries. Whilst there is some theory this is used in a practical context giving you the necessary tools to ensure that the Electrical and Instrumentation hardware is delivering the results intended. No matter whether you are a new electrical, instrumentation or control technician/technologist/graduate engineer or indeed, even a practicing facilities engineer, you will find this course beneficial in improving your understanding, skills and knowledge of the whole spectrum of activities ranging from basic E & I engineering to advanced practice including hazardous areas, data communications along with a vast array of E & I equipment utilized in an oil and gas environment.

WHO SHOULD COMPLETE THIS PROGRAM?

This program would be ideal for you if you are seeking to get know-how and expertise in the oil and gas business and are an:

- Instrument and process control technician or technologist

- Instrument fitter

- Chemical or mechanical engineer

- Electrical engineer currently working in a different area to oil and gas

- Experienced electrician

- A recent graduate electrical, instrumentation or mechanical engineer

Even if you are highly experienced you will find this a great way to become familiar with the oil and gas technology as quickly as possible.

COURSE CONTENT

The valuable oil and gas program has five main streams:

- Electrical engineering

- Instrumentation and Control engineering

- General Oil and Gas engineering

- Subsea Instrumentation and Control

- Floating Production, Storage and Offloading (FPSO) Facilities

COURSE FEES

EIT provides distance education to students located almost anywhere in the world – it is one of the very few truly global training institutes. Course fees are paid in a currency that is determined by the student’s location. A full list of fees in a currency appropriate for every country would be complex to navigate and, with today’s exchange rate fluctuations, difficult to maintain. Instead we aim to give you a rapid response regarding fees that is customized to your individual circumstances.

We understand that cost is a major consideration before a student commences study. For a rapid reply to your query regarding courses fees and payment options, please query via the below button and we will respond within 2 business days.Read less
Visit our website for more information on fees, scholarships, postgraduate loans and other funding options to study Professional Translation (Extended) at Swansea University - 'Welsh University of the Year 2017' (Times and Sunday Times Good University Guide 2017). Read more

Visit our website for more information on fees, scholarships, postgraduate loans and other funding options to study Professional Translation (Extended) at Swansea University - 'Welsh University of the Year 2017' (Times and Sunday Times Good University Guide 2017).

The MA in Professional Translation is an integrated programme designed to turn entrants with proven excellence in foreign languages into successful and marketable professional linguists.

Key Features of MA in Professional Translation

Core skills:

- Advanced Translation in 1 or 2 language pairs

- European-recognised training in Computer-Assisted Translation (CAT) tools

Specialisation options:

Interpreting, further technologies, terminology, multimedia, new/intermediate language.

Part 2 options include internship and year abroad.

Language pairs (subject to demand):

- From English into: Arabic, Chinese (Mandarin), French, German, Italian, Spanish, Welsh

- Into English from: French, German, Italian, Spanish, Welsh

Modules

Modules on the MA in Professional Translation typically include:

Foundations of Translation and Interpreting

Advanced Translation

Translation Tools

Translation Technologies

Translation Work Experience for MA Students

Terminology Management

Beginners' Language

Intermediate Language

Extended Translations

Translation/Interpreting Internship

Part One – F/t: six 20-credit (10 ECTS) modules in two semesters (p/t in four):

Compulsory: Foundations of Translation and Interpreting, CAT Tools, Advanced Translation (pair 1).

Optional: Advanced Translation (pair 2), History and Theory of Translation, Interpreting, Translation Technologies, Subtitling/dubbing/audio description, Terminology, Simulated Translation Company, Digital publishing. Study a new language (French, German, Italian, Mandarin or Spanish), or post A-Level language (French, German, or Spanish).

Part Two – Two elements totalling 120 credits (60 ECTS), taken in either order:

1: A choice of individual project of 60 credits (30 ECTS) (can be done over the summer):

- Two Extended Translations with commentary;

- Dissertation (15,000-20,000 words);

- Internship (13 weeks full time, part time pro rata).

2: 60 further credits (30 ECTS) of Part 1 modules, or a second project.

Unique Part 2 alternative: METS year abroad. Students take 50 credits (25 ECTS) at two partner translation schools, with a 20 credit (10 ECTS) report for Swansea, leading to a double award: Swansea MA plus METS Diploma.

Student Quote

‘After the internship that I completed through my European Master's in Translation with Language Technology [the original title of the extended MAPT] at a small translation company in Swansea, I took on a sales position with them. After three months as a sales executive, a project management role opened up in the company and I took it. As this role was in the certified translation department, I was able to build on the legal translation knowledge I had gained through my European Master's in TLT. My role involved completing some small translations in-house when time permitted and also reviewing the work of freelance translators and interns. I was also able to complete freelance translation work. After eighteen months, I moved to SDL to start an in-house translation role.

The MA programme in Professional Translation gave me a solid basis from which to develop my translation career. I still refer back to notes I made during my degree, particularly from the advanced translation and language technology module. Breaking into the translation industry can be difficult but I feel that I had an advantage over graduates from other universities in that I had completed the translation work experience module, extended translation projects and an internship as part of my European Master's in TLT. Having a focus on CAT tools was useful as I was able to practice applying the skills I had learnt in the language technology module in different translation situations. My knowledge of CAT tools was valuable to the operations management team during my project management role and it is now vital for me as a translator at SDL International. I would recommend this course to anyone looking to enter the translation industry."

Jennifer Green, Professional Translation, MARead less
Visit our website for more information on fees, scholarships, postgraduate loans and other funding options to study Translation and Interpreting (Extended) at Swansea University - 'Welsh University of the Year 2017' (Times and Sunday Times Good University Guide 2017). Read more

Visit our website for more information on fees, scholarships, postgraduate loans and other funding options to study Translation and Interpreting (Extended) at Swansea University - 'Welsh University of the Year 2017' (Times and Sunday Times Good University Guide 2017).

The MA in Translation and Interpreting is a specialised variant, emphasising interpreting skills, of our established MA in Professional Translation.

Key Features of MA Translation and Interpreting (Extended)

Core skills:

- Advanced Translation in 1 or 2 language pairs

- European-recognised training in Computer-Assisted Translation (CAT) tools

- Public Service Interpreting (Local Government, Health, Police and Court).

Specialisation options: Further technologies, terminology, multimedia, new/intermediate language.

Part 2 options include internship and year abroad.

- Language pairs (subject to demand): From English into: Arabic, Chinese (Mandarin), French, German, Italian, Polish, Spanish, Welsh.

- Into English from: French, German, Italian, Spanish, Welsh.

Translation and Interpreting (Extended) Course Structure

Part One of Translation and Interpreting – F/t: six 20-credit (10 ECTS) modules in two semesters (p/t in four):

Compulsory: Foundations of Translation and Interpreting, CAT Tools, Advanced Translation (pair 1), Interpreting (1).

Optional: Advanced Translation (pair 2), Interpreting (2), History and Theory of Translation, Translation Technologies, Subtitling/dubbing/audio description, Terminology, Simulated Translation Company, Digital publishing. Study a new language (French, German, Italian, Mandarin or Spanish), or post A-Level language (French, German, or Spanish).

Part Two of Translation and Interpreting – Two elements totalling 120 credits (60 ECTS), taken in either order:

1: A choice of individual project of 60 credits (30 ECTS) (can be done over the summer):

- Two Extended Translations with commentary;

- Dissertation (15,000-20,000 words);

- Internship (13 weeks full time, part time pro rata).

2: 60 further credits (30 ECTS) of Part 1 modules, or a second project.

Unique Part 2 alternative: METS year abroad. Students take 50 credits (25 ECTS) at two partner translation schools, with a 20 credit (10 ECTS) report for Swansea, leading to a double award: Swansea MA plus METS Diploma.

Modules

Modules on the MA in Translation and Interpreting include:

Foundations of Translation and Interpreting

Advanced Translation

Translation Tools

Public Service Interpreting (Local Government Option)

Public Service Interpreting (Health Option)

Public Service Interpreting (Law Option: Police and Introduction to Court Interpreting)

Interpreting- Business Option (Spanish and Madarin only)

Translation Technologies

Translation Work Experience for MA Students

Terminology Management

Beginners' Language

Intermediate Language

Extended Translations

Translation/Interpreting Internship

Student Quote

"After the internship that I completed through my European Master's in Translation with Language Technology [the original title of the extended MAPT] at a small translation company in Swansea, I took on a sales position with them. After three months as a sales executive, a project management role opened up in the company and I took it. As this role was in the certified translation department, I was able to build on the legal translation knowledge I had gained through my European Master's in TLT. My role involved completing some small translations in-house when time permitted and also reviewing the work of freelance translators and interns. I was also able to complete freelance translation work. After eighteen months, I moved to SDL to start an in-house translation role.

The MA programme gave me a solid basis from which to develop my translation career. I still refer back to notes I made during my degree, particularly from the advanced translation and language technology module. Breaking into the translation industry can be difficult but I feel that I had an advantage over graduates from other universities in that I had completed the translation work experience module, extended translation projects and an internship as part of my European Master's in TLT. Having a focus on CAT tools was useful as I was able to practice applying the skills I had learnt in the language technology module in different translation situations. My knowledge of CAT tools was valuable to the operations management team during my project management role and it is now vital for me as a translator at SDL International. I would recommend this course to anyone looking to enter the translation industry."

Jennifer GreenRead less
*Welsh language course*. Mae’r cwrs Ysgifennu Creadigol wedi ei rannu’n Rhan 1 a Rhan 2 a rhaid pasio’r rhan gyntaf yn llwyddiannus er mwyn cael mynediad i’r ail ran. Read more
*Welsh language course*

Mae’r cwrs Ysgifennu Creadigol wedi ei rannu’n Rhan 1 a Rhan 2 a rhaid pasio’r rhan gyntaf yn llwyddiannus er mwyn cael mynediad i’r ail ran. Mae Rhan 1 yn cynnwys 3 modiwl 40 credyd yr un sef ‘Themâu Creadigol’, ‘Technegau Cyfansoddi’ a ‘Mathau Llenyddol’. Mae Rhan 2 y cwrs yn cynnwys 1 modiwl 60 credyd sef portffolio o waith creadigol hyd at 20,000 o eiriau, a phennir canlyniad y cwrs cyfan ar farc cyfartalog dwy ran y cynllun. Mater i’w drafod rhwng y myfyriwr a’i gyfarwyddwr academaidd fydd union natur y portffolio, ac mae amryw fodelau’n bosib, e.e. nofel fer, casgliad o storïau byrion neu gerddi, cyfuniad o farddoniaeth a rhyddiaith. Rhoddir ystyriaeth ofalus i ofynion unigol pob myfyriwr wrth bennu union gynnwys y modiwlau, a chynllunnir rhan gyntaf y rhaglen gyda golwg ar y posibiliadau creadigol a all fwydo’r ail ran.

Y prif gyswllt dysgu yw hwnnw gyda’r cyfarwyddwr academaidd a threfnir i’w gyfarfod yn rheolaidd drwy gydol cofrestriad y myfyriwr. At hynny, mae cymuned ôl-radd fywiog o fewn Ysgol y Gymraeg a threfnir cyfres o seminarau wythnosol yn ystod Semester 1 a 2. Yn y seminarau hyn cynigir arweiniad i faterion technegol sy’n berthnasol i’r holl fyfyrwyr ôl-radd, bydd cyfle i glywed cyd-fyfyrwyr yn cyflwyno papurau am eu projectau unigol, a hefyd i ddysgu am ymchwil gyfredol gan staff Ysgol y Gymraeg ac ysgolion academaidd eraill. At hynny, cynhelir seminarau ysgrifennu creadigol rheolaidd a bydd cyfle i glywed awduron gwadd fel Wiliam Owen Roberts, Lloyd Jones, Angharad Tomos ac Ifor ap Glyn yn trafod eu gwaith. Yn ogystal, os yw myfyriwr ôl-radd am ddilyn yn anffurfiol unrhyw un o fodiwlau israddedig yr ysgol er mwyn cyfoethogi ei brofiad dysgu, bydd cyfle iddo wneud hynny.

Cysylltiadau Ymchwil / Cysylltiadau Diwydiannol
Ers rhai blynyddoedd, bu nifer o fyfyrwyr yn Ysgol y Gymraeg yn dilyn cyrsiau MA a noddwyd gan arian o ffynonellau Ewropeaidd, ac y mae hynny wedi arwain at nifer o gysylltiadau gwerthfawr gyda chwmnïau a sefydliadau fel Cwmni Da, Rondo Media, Gwasg Carreg Gwalch, Gwasg y Bwthyn, Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd, a’r cylchgrawn Barn. Mae’r profiadau gwaith a gafwyd gyda’r cwmnïau a’r sefydliadau hyn wedi cryfhau cyflogadwyedd y myfyrwyr ôl-radd yn fawr.

Rhagolygon Gyrfaoedd
I amryw fyfyrwyr mae cwrs MA yn gyfle i ymestyn eu hastudiaethau israddedig drwy ganolbwyntio ar broject ôl-radd a chyn ymgymryd â chwrs hyfforddiant pellach, e.e. ymarfer dysgu. Yn ddiweddar, mae’r profiadau a’r sgiliau a enillir drwy gwrs MA wedi bod o gymorth i fyfyrwyr wrth sicrhau swyddi gyda chyfnodolion fel Golwg 360 a’r Cymro, gwasg fel Y Lolfa, rhaglen deledu fel Hacio, a Chanolfan Bedwyr ym Mhrifysgol Bangor. I fyfyrwyr eraill, mae MA wedi cynnig sylfaen i ymchwil bellach ar lefel MPhil a PhD.

Read less
The program intends to build Data Scientists whose solid technical background is complemented by a multidisciplinary preparation on various fields in which big data emerge. Read more

The program intends to build Data Scientists whose solid technical background is complemented by a multidisciplinary preparation on various fields in which big data emerge. Highly required by Industries, Consulting Companies and Public Institutions, Data Scientists design and implement the analysis of big data, and provide managers and stakeholders with a clear account of their results. Graduates will be able to master tools coming from Engineering, Computer Sciences, Statistics and Mathematics for collecting, managing and analyzing big data, and to translate their work into highly valuable information.

Course structure

First year

I semester

 • Fundamentals of Information Systems (12CFU)
 • Stochastic Methods (6 CFU).
 • Statistical Learning (part I) (6 CFU).
 • Cognitive, Behavioral and Social Data (6 CFU).

II semester

 • Algorithmic Methods and Machine Learning (12CFU)
 • Optimization for Data Science (6 CFU)
 • Statistical Learning (part II) (6 CFU)
 • Elective course (6 CFU)

Second year

I semester

 • Business Economic and Financial Data (6 CFU)
 • Biological data (6 CFU)
 • Elective course (6 CFU)
 • Elective course (6 CFU)
 • Elective course (6 CFU)

II semester

 • Stage and final exam (30 CFU)

List of elective courses

All courses are credited with 6 CFU

 • Game Theory. I semester
 • Introduction to Omic Disciplines. I semester
 • Mathematical models and numerical methods for big data, I semester
 • Computational Marketing. I semester
 • Law and Data. I semester
 • Computer and Network Security, I semester
 • Process Mining. I semester
 • Bioinformatics, I semester
 • Methods and Models for Combinatorial Optimization, I semester
 • Biology and Physiology, I semester
 • Human Computer Interaction, I semester
 • Network Science, I semester
 • Knowledge and Data Mining. II semester
 • Human Data Analytics. II semester
 • Big Data Computing, II semester
 • Structural Bioinformatics, II semester
 • Cognitive services, II semester
 • Bioinformatics & Computational Biology, II semester

Career opportunities

Graduates will have job opportunities in Italy and abroad in

 • internet companies, consulting companies
 • startups and high tech industries
 • public administrations
 • research centers.

Scholarships and Fee Waivers

The University of Padova, the Veneto Region and other organisations offer various scholarship schemes to support students. Below is a list of the funding opportunities that are most often used by international students in Padova.

You can find more information below and on our website here: http://www.unipd.it/en/studying-padova/funding-and-fees/scholarships

You can find more information on fee waivers here: http://www.unipd.it/en/fee-waiversRead less
The PGT Programme in Mission (Masters, PG Diploma or PG Certificate), validated by the University of Manchester, is a flexible programme with a number of streams allowing a student to follow their desired subject choices within a very flexible time frame. Read more

The PGT Programme in Mission (Masters, PG Diploma or PG Certificate), validated by the University of Manchester, is a flexible programme with a number of streams allowing a student to follow their desired subject choices within a very flexible time frame. The subject areas include Mission, Evangelism, Pioneering Ministries, Leadership, Renewal and Worship, Christian Mentoring, Wesleyan Theology, Youth and Children's Mission. An MPhil (and PhD) are also available.

With some of the foremost international experts in Christian mission, leadership, and scholarship, the MA Mission is ideal for going deeper on themes such as: pioneering mission and church planting; responses to church decline in the west; missional movements and networks; the Holy Spirit in leadership; evangelism in a digital age; church history; biblical theology; global justice; missional spirituality, literature & culture; and much more! The degree is validated by The University of Manchester, one of the most significant universities in the world.

The MA in Mission is a highly flexible programme which is normally studied full- or part-time over one to three years.* This means it is ideal both for those pursuing an academic vocation as well as for those currently involved in mission or ministry who need to juggle their studies with their church/mission commitments.

To complete the MA, students must complete any four units and then a dissertation in their final year. They can also choose to take a ‘Pathway’ with a more specified focus, or complete the course at a distance by taking the online units.

MA Taught Units

A list of taught units and study options can be found here: https://www.cliffcollege.ac.uk/students/postgraduate/ma/

All units (except those delivered online) are taught in five-day (Mon–Fri) intensive teaching blocks, enabling students from across the British Isles, Europe and beyond to participate while remaining in employment.

In some circumstances, a student may study the MA over a period up to 5 years, though advance approval is required.


What MA students say:

“Empowering. Life transforming. Accessible. Brilliant.”

“An excellent blend of academic teaching, practical application, and spiritual input.”

“The Tutors were attentive, approachable and helpful. The Christian values and ethos they hold shine through.”

“My confidence in the gospel and evangelism was restored.”

“It was stimulating, challenging and practical and everything I hoped I would explore during ministerial training but never did.”

“I love coming to Cliff…I really feel it’s my college when I come. Great community feel and small enough not to get lost or overwhelmed.”

“Loved being in this community and the rhythm of life.”

“I’ve never studied at this level before, and so I wondered if I would be able to keep up. All the staff and lecturers were very affirming, understandable and positive. So I feel very good…I’ve been given food for thought and inspiration to take home.”

“Thought-provoking, challenging and I would say potentially life changing.”

“I have learnt a lot. It is life changing. During the course of the lectures I have laughed, sang, been challenged, repented and worshipped God.”Read less
Nid oes llawer o eiriau sydd mor atgofus a chyfareddol â ‘Cheltaidd’, yn dwyn i gof cywreinrwydd gemwaith yr Oes Efydd, adeiladwaith enfawr Côr y Cewri a Newgrange, chwedlau Arthur a Cú Chulainn a chrefft Farddol brenhinoedd a thywysogion y canol oesoedd. Read more
Nid oes llawer o eiriau sydd mor atgofus a chyfareddol â ‘Cheltaidd’, yn dwyn i gof cywreinrwydd gemwaith yr Oes Efydd, adeiladwaith enfawr Côr y Cewri a Newgrange, chwedlau Arthur a Cú Chulainn a chrefft Farddol brenhinoedd a thywysogion y canol oesoedd. Ond mae ‘Celtaidd’ hefyd yn gysylltiedig â’r Dadeni, yr Ymoleuo a’r Byd Newydd; Rhamantiaeth, Chwyldro a brwydr ieithoedd, llenyddiaeth a hunaniaethau cenedlaethol cyfan i oroesi yn y cyfnod Modern.

Mae’r cwrs course newydd hwn ym Mhrifysgol Bangor yn rhoi’r cyfle a’r gallu i fyfyrwyr fedru didoli’r ffeithiau a’r ffuglen, ac i ateb yn fanwl y cwestiwn:

‘Pwy oedd – a phwy yw – y Celtiaid?’

Yn ystod un flwyddyn academaidd bydd modiwlau yn cael eu dysgu gan arbenigwyr yn Ysgolion Cymraeg; Hanes, Hanes Cymru ac Archaeoleg; a Cherddoriaeth, yn canolbwyntio ar lenyddiaeth, archaeoleg, crefydd, mytholeg, hynafiaeth, hanes celf a cherddoriaeth, er mwyn archwilio diwylliant a hunaniaeth y bobl Geltaidd o’r bryngaerau cynhanes i seneddau datganoledig ac annibynnol heddiw.

Bydd myfyrwyr hefyd yn cael arweiniad wrth wneud eu hymchwil eu hunain ar gyfer traethawd hir gradd Meistr ar bwnc o’u dewis.

Mae’r holl gyfarwyddyd ar gael yn Gymraeg a Saesneg, ac mae cefnogaeth gynhwysfawr ESOL ar gael lle bo angen.

Dyma rai o’r prif bynciau sy’n cael eu trafod yn y cwrs course:

A yw’r ‘Celtiaid’ yn bodoli mewn gwirionedd, ac os felly, pwy a beth ydynt? Sut allwn ni drafod cwestiynau o’r fath, gyda pha fethodoleg a gyda pha dystiolaeth?
Sut mae’r gair ei hun (‘Celt’, ‘Keltoi’, ac yn y blaen) wedi cael ei ddefnyddio ar hyd y canrifoedd, o haneswyr Clasurol i gerddorion pop modern?
Beth yw cryfderau a gwendidau ‘Celtomania’ a ‘Celtosgeptigiaeth’? Sut mae’r cysyniad o’r ‘Celtiaid’ wedi ei ddarganfod a’i wrthod mewn gwahanol feysydd fel Llenyddiaeth, Archaeoleg, Ieithyddiaeth, Cerddoriaeth, Crefydd?
Sut y cyfrannodd ysgolheigion cyfandirol y bedwaredd ganrif ar bymtheg at greu’r ‘Celtiaid’?
Sut y gwnaeth y bobl sy’n siarad ieithoedd Celtaidd ennill eu hunaniaeth eu hunain a sut maent yn dal i wneud hynny? Beth mae’r testunau canoloesol (Cyfreithiau, Chwedlau, Barddoniaeth Llys, Bywydau’r Seintiau) a chanfyddiadau archeolegol yn dweud wrthym, a beth sydd gan hanes diweddar i’w ddweud?
Beth yw’r prif ffynonellau tystiolaeth am hanes a hunaniaeth y bobl ‘Geltaidd’ (hynny yw, y rhai sy’n siarad ieithoedd Celtaidd yn y cyfnod modern)? Sut ydym ni’n defnyddio’r ffynonellau hyn? A all Arthur a Cú Chulainn ddweud rhywbeth buddiol wrthym?
Sut mae hunaniaethau ethnig a chenedlaethol y ‘Celtiaid’ modern wedi eu portreadu a’u trafod mewn perthynas â’r cysyniad hwn o’r ‘Celtaidd’?
Beth oedd perthnasedd gwleidyddol ac ideolegol y ‘Celtiaid’ a beth ydyw erbyn hyn?
Gyda materion fel hyn dan sylw, mae’r cwrs course wedi ei lunio i ddatblygu sgiliau’r myfyrwyr trwy gynllun astudiaeth uwch arbenigol. Un amcan pwysig yw rhoi hyfforddiant dadansoddol perthnasol i’r myfyrwyr, fel eu bod yn gyfarwydd â’r datblygiadau damcaniaethol ac ymarferol diweddaraf mewn perthynas ag Astudiaethau Celtaidd. Ar ôl cwblhau’r cwrs, bydd gan fyfyrwyr sail gadarn ym mhrif ddulliau a ffynonellau’r ddisgyblaeth, a byddant hefyd wedi datblygu sgiliau y gellir eu trosglwyddo’n eang ac a fydd yn berthnasol i amrywiaeth fawr o yrfaoedd.

Fframwaith y Cwrs
Mae’r course yn gwrs un flwyddyn (llawn amser) a gellir hefyd ei wneud yn rhan amser (gan amlaf hyd at dair blynedd). Ceir dwy ran i’r rhaglen gradd:

Rhan 1:

Mae hon yn elfen gwbl hyfforddedig, ac mae’n cyfrannu 120 credyd. Mae gan bob modiwl hyfforddedig bwysiad credyd o 40 credyd. Dysgir rhan 1 yn ystod dau semester y flwyddyn academaidd. Mae’r dysgu yn ystod semester 1 gan amlaf rhwng diwedd mis Medi a mis Rhagfyr. Mae’r dysgu yn ystod semester 2 gan amlaf rhwng diwedd mis Ionawr a dechrau mis Mai.

Bydd y modiwlau yn Rhan 1 yn cael eu hasesu trwy gyfrwng traethodau.

Rhan 2:

Mae rhan 2 yn cynnwys traethawd hir dan oruchwyliaeth o oddeutu 20,000 gair, ar bwnc o’ch dewis, a benderfynir ar ôl trafod gyda chynghorwr traethawd hir. Cwblheir yn ystod misoedd yr haf, rhwng diwedd mis Mai a mis Medi, a dylai myfyrwyr llawn amser gyflwyno eu traethodau hir erbyn mis Medi yn y flwyddyn galendr ar ôl cofrestru.

Read less
The Course aims to. Provide you with exciting and diverse opportunities to advance and develop your fine art practice, contextual awareness and theoretical knowledge/understanding within a supportive and creative environment. Read more

The Course aims to:

 • Provide you with exciting and diverse opportunities to advance and develop your fine art practice, contextual awareness and theoretical knowledge/understanding within a supportive and creative environment.
 • Support you to acquire advanced specialist knowledge and practical experience of working with different contemporary fine art media and its conceptual and theoretical relevance, and importance, including (but not limited to); painting and sculpture, printmaking, conceptual and social practices, intervention, performance, film, video, photography (digital and analogue), sound art, new-media, digital-media and installation.
 • Enable you to develop an advanced level of fine art practice informed directly by a relevant theoretical and contextual framework and independently critically evaluate developments within your individual working practice.
 • Produce informed independent fine art practitioners who can adapt their knowledge, understanding and skills for a variety of professional contexts and enable you to gain advanced knowledge of presentational strategies within contemporary fine art.
 • Build advanced strategies for research through an in-depth exploration of different contemporary methodologies.

This course draws on the School’s considerable research reputation and professional expertise in the areas of painting, photography, performance, film and video, sculpture, installations, public art and print-making. This fascinating programme provides highly focused teaching, alongside a critical lecture series within an intellectually supportive environment.

You will be supported by some of the most dynamic artists and researchers in the School. You get the chance to benefit from field trips and gallery visits. Alongside the development of your creative studio work you will gain an understanding of key aspects of art history and theory, as well as an awareness of the social and institutional context within which artworks exist. On completion of the course, your practical work will be exhibited and publicised in a group MA exhibition.

Take a look at some examples of work produced by students for MA Fine Art.

What happens on the course?

Typical modules include:

 • Studio Practice
 • Theory and Contemporary Practice
 • Audience and Display
 • Studio Practice and its Methodologies
 • Master’s Project in Fine Art

Why Wolverhampton?

The Fine Art Course provides a studio intensive programme supported through theoretical and contextual lecture series, studio based seminar critique and individual tutorials. The ethos of the course is to provide students with the time and space to develop ideas and practice towards the final off-site MA exhibition; this includes the structure of personal research and the development of the critical and/or theoretical emphasis behind your work in order to understand the methodological framework of your working practice.

You will have time to reappraise and analyse previous work, develop new ideas in relation to your practice and it’s theoretical underpinning then consolidate those ideas practically. Finally you will bring those ideas and your work to resolution and focus towards the MA exhibition. The course provides students with the knowledge, ambition and structure in order to proceed towards their future career ambitions. Within the programme you will have the opportunity to develop your awareness of exhibition and the display of your work as well as the audiences for that work. The MA Fine Art course will support you in structuring an advanced independent practice, underpinned by sustained critical engagement.

What our students think

Matthew Evans MA Fine Art

Matthew Evans completed his MA Fine Art with distinction and has since received several commissions for his innovative new approach; creating bespoke modern-day coat of arms, including a £10k commission for the The Royal Orthopaedic Hospital in Birmingham. He has also been selectedfor the New Art West Midlands 2013 Exhibition at Birmingham Art Gallery Museum which showcases the best of West Midland’s graduates.

"As a result of studying the MA course I have grown professionally as an artist. By adopting a ‘take a risk’ attitude I have been able to further refine my artistic practice and anchor it within the most critically interesting areas. By embracing the challenge of diversification, and enjoying the critical dialogue embedded within the course, I have resolved a number of sticking points, and identified areas for future development.

I chose to study my MA at the University of Wolverhampton as I felt I needed to breathe new life into my practise and relished the challenge of experiencing a new exciting creative environment. The artistic facilities on offer to students and the glowing reputations of the SAD staff and support technicians also played a key role in my decision.

What particularly impressed me about the course was not only the availability and approachability of the lecturers but the general sense of cohesion felt as a student. As well as extensive access to lecturers, and the intensively taught aspects of the course, there are many MA excursions that are incredibly beneficial.

As a positive side note, my affinity with the University has continued this September, with me becoming the Fine Art Artist in Residence for this year."

Other student comments:

“The MA has greatly expanded my knowledge of Fine Art.”

“I feel that I’m being supported in my work and that the best of my talent is being encouraged.”

“The lecturers are knowledgeable and enthusiastic and I’m grateful for both their input and the input of the other students”.

“I’m confident it’s setting me up with the right skills and knowledge to succeed in a career within the arts”.

“I’m glad that I made the decision to do the MA; it’s been a positive turning point in my life”.Read less
Visit our website for more information on fees, scholarships, postgraduate loans and other funding options to study Geographic Information and Climate Change at Swansea University - 'Welsh University of the Year 2017' (Times and Sunday Times Good University Guide 2017). Read more

Visit our website for more information on fees, scholarships, postgraduate loans and other funding options to study Geographic Information and Climate Change at Swansea University - 'Welsh University of the Year 2017' (Times and Sunday Times Good University Guide 2017).

The MSc Geographic Information and Climate Change course provides cross-disciplinary training in the scientific basis of Geographic Information Systems (GIS), Satellite Remote Sensing and Earth System Modelling alongside aspects of climate change.

The Geographic Information and Climate Change course places particular emphasis on the technical aspects of Geographic Information Systems (GIS) and Earth Observation as well as the past, present and future global and regional environmental and climatic change.

Graduates from the Geographic Information and Climate Change course will develop hands-on technical knowledge in Geographic Information Systems and Remote Sensing together with a broad knowledge of the current scientific issues underpinning climate change, and the practical problem solving, ICT and communication skills required for a successful career in either industry or regulating bodies.

It is envisaged that graduates from the MSc Geographic Information and Climate Change course will enter careers in utilities, county councils, the environmental service industry or regulating body, or indeed be well prepared for a future career in academia.

Key Features

Students of the Geographic Information and Climate Change programme will benefit from exceptional computing facilities that include fifteen dual-processor workstations for Earth Observation, a 20-node multiprocessor Beowulf cluster, and the Department’s IBM ‘Blue Ice’ supercomputer, used mainly for climate and glaciological modelling.

Graduates from the MSc Geographic Information and Climate Change course will have broad knowledge of the current scientific issues underpinning climatic change and environmental and ecosystem dynamics, and the practical problem solving, ICT and communication skills required for a successful career in the environmental service industry, regulating bodies or academia.

Aims:

To provide advanced training in understanding the scientific issues associated with environmental dynamics and climatic change,

To provide graduates entering the environmental service industry or a regulating body with the required practical problem solving, ICT and communication skills; as well as a basic knowledge of current climate policy and environmental management,

To provide graduates continuing their academic career with the required subject specific and transferable skills.

Modules

Please Visit our website for a full description of modules for the Geographic Information and Climate Change MSc.

Fieldwork

The Stackpole residential field course introduces students taking the “Principles of Environmental Dynamics” to some of the major themes of the module: environmental systems, sea-level change and human impact on the environment, in a congenial setting in Pembrokeshire. The environmental issues facing the Stackpole Estate are discussed and placed into a historical perspective through lectures and the analysis of long term environmental records.

Research

We aim to be one of the foremost international centres for research in human and physical geography, and to provide our students with excellent teaching and superb facilities in a friendly atmosphere.

The results of the Research Excellence Framework (REF) 2014 show that Geography at Swansea University is ranked joint 9th in the UK for research impact and 11th in the UK for research environment.

Research groups include:

Environmental Dynamics

Glaciology

Global Environmental Modelling and Earth Observation

Migration, Boundaries and Identity

Social Theory and Urban Space

Facilities

The Department of Geography is well-resourced to support research: there are two dedicated computer laboratories: One of 24 computers in conjunction with Library and Information Services (LIS) providing general IT software and programmes dedicated to Geographic Information Systems (GIS) and Remote Sensing; One of 10 high-performance Linux workstations delivering software tools for advanced GIS and remote sensing applications.

We have specialist laboratory suites for: stable-isotope ratio analysis; tree ring analysis; extraction and identification of organic compounds; pollen extraction and analysis; rainfall simulation; tephra analysis; soil and sediment characterisation.

In addition, we have recently spent £1.8million on state-of-the-art teaching spaces, including IT facilities, laboratories and flexible teaching spaces.

Student profiles

“I chose to study MSc Geographic Information and Climate Change at Swansea as I had already enjoyed my undergraduate degree here. I really enjoyed that the course is quite full on, with a lot of independent work but a willingness from lecturers to help with any issues you have. Anyone considering this course I would advise to come to the university and speak with the lecturers about the potential interests they have. You get out what you put in. I want to go into a field that requires some expertise, although I feel as though I will need more experience once in or looking for a job, Swansea has provided the stepping stone for my future career. The lecturers helped me because they take a back seat, but I understand that they are there to support me when I need it. They have allowed me to be independent.”

Alice Nolan, MSc Geographic Information and Climate Change

After completing his MSc in Geographic Information and Climate Change, Thomas went on to earn a position at the Associated British Ports Marine Environmental Research. He said of his time at Swansea – “I chose MSc Geographic Information and Climate Change at Swansea University because of the funding Available (Access to Master's Scheme) and specific course content (Climate Change and GIS modules). I enjoyed studying topics in greater depth than at undergraduate level, and the opportunity to undertake my dissertation in partnership with an external organisation. The lecturers were highly approachable throughout the course, and were always available for advice outside of lectures and seminars. Studying at Master's level in Swansea provided the opportunity to build upon the knowledge and skills I acquired as an undergraduate. For example, completing my Master's dissertation in partnership with an external company enabled development of my communication and organisational skills, as well as my ability to synthesize research. These skills have been vital for development of my career in the marine consulting sector.”

Thomas Perks, MSc Geographic Information and Climate ChangeRead less
The Master’s course in Health and Social Care aims to provide you with a Master’s level education in the concepts, theories & academic skills of relevance to your work arena or chosen career path. Read more

The Master’s course in Health and Social Care aims to provide you with a Master’s level education in the concepts, theories & academic skills of relevance to your work arena or chosen career path. The course caters for both students who are currently working in Health & Social Care and for students who are not currently working in these fields but hope to develop the skills & knowledge to take up such employment. As such, the course offers a flexible approach to the subjects studied and your mode of study – both taught and work based modules can be chosen.

What happens on the course?

It will provide you with a multidisciplinary and interprofessional platform to inspire and enable you to understand social experiences of health and care, approaches to care across the sector, critically examine the complex and diverse nature of various concepts, assess and understand policy issues, and evaluate evidence and understand what works.

Why Wolverhampton?

The Faculty of Education Health and Wellbeing series of seminars and lectures spans education, sport, care, psychology health and wellbeing, bringing you a variety of engaging speakers and experts from the University of Wolverhampton and many other UK universities, visit http://www.wlv.ac.uk/fehw/lectures

What our students think

Angela, MSc/MA Health and Social Care graduate

I’m a Registered Nurse and Midwife in Nigeria. I was supported by my organisation back in Nigeria to gain a postgraduate qualification and, now I’ve completed the course, I shall be returning to take on a more senior managerial role.

Having a background in nursing, I was looking for something that was quite challenging that would help me build up my career. I chose the University of Wolverhampton because the course was perfect for me; it prepares you for a role in any health organisation.

The buildings I studied in were close together on campus, so I didn’t have to travel far between lectures. It’s a nice setting, and I was made to feel very welcome. The lectures were a bit challenging at first, but what I enjoyed most was the team spirit amongst the lecturers and other students – it allowed us to support each other through the challenges the course offered.

There were students from many different countries on the course and it was great to share knowledge. Everyone had a background in health – ranging from nursing to micro-biology and nutrition. Visiting the Learning Centre was always a pleasant experience as the librarians were always there to help out.

If I had the opportunity I would enrol again – and would definitely recommend the University of Wolverhampton to others. It allows you to grow professionally, as well as develop your personal skills.

Career path

Many of our students have chosen this course because they are already working in the health or social care arenas and they have been promoted during or immediately after the course. For example, one of our graduates has recently been advising the Department of Health on Smoking Cessation provision, following her successful completion of a dissertation on this topic. Another of our graduates is now the Dean of an NHS Trust Faculty of Education.

Other students decide on this course because they wish to move into the health arena. Past students have taken posts as health service administrators, managers and researchers. Because you can study aspects of health promotion and public health, some move into this growing area of work. Several of our students have opted for teaching posts in Further and Higher Education Institutions.Read less
A minimum GPA of 3.0 in all undergraduate coursework in mathematics. A letter of intent written by the applicant expressing professional goals as applied to the program. Read more
• A minimum GPA of 3.0 in all undergraduate coursework in mathematics.
• A letter of intent written by the applicant expressing professional goals as applied to the program.
• Submission of three letters of recommendation, using the required recommendation form. Two letters must be from mathematics faculty with whom the applicant has taken courses.
• Resume or curriculum vitae.

E-mail:
Phone: 315-267-2165

Visit http://www.potsdam.edu/graduate to view the full application checklist and online application

The Master of Arts program in Mathematics is designed to develop the student’s ability to work independently and to obtain basic knowledge in algebra, real and complex variables, and topology so that mathematics literature can be read with understanding and enjoyment. The successful completion of this program should prepare a student to enter a second-year doctoral program in mathematics, to begin a career as an industrial mathematician or as a faculty member at a junior or community college. Program start dates: Fall or Spring (in certain cases).

Required Program Courses
Minimum of 30 credit hours
MATH 661, Topology I ...................................................3 credits
MATH 671, Abstract Algebra I ..........................................3 credits
MATH 672, Abstract Algebra II .........................................3 credits
MATH 681, Complex Variables I .......................................3 credits
MATH 691, Real Variables I .............................................3 credits
MATH 698, Seminar .....................................................3 credits

One of the following:

MATH 662, Topology II ...............................................3 credits
MATH 682, Complex Variables II ...................................3 credits
MATH 692, Real Variables II ........................................3 credits
Mathematics Electives ..................................................9 credits

Success Stories

SUNY Potsdam Mathematics graduates are employed by com-panies such as Aetna, AT&T, IBM, General Electric, Kodak, the National Security Agency and Hewlett Packard. Others have received assistantships and fellowships at reputable universities, and many have earned Ph.D. degrees in mathematics or statistics.

Uniqueness of the Program

The MA Mathematics program develops rigorous mathematical thinking and offers a spectrum of well-taught courses in pure and theoretical mathematics.

Testimonials

"I was accepted to all but three Ph.D. programs I applied to. I feel very fortunate to be in this position, [with] so many great offers from excellent schools. I would recommend a stats program to any BA/MA student interested in furthering their education through a degree that’s not math as they’ll be highly qualified and prepared. That stance has only been further confirmed as I talk to faculty in different statistics departments." — Justin J. Raimondi, Class of 2014

"As a somewhat sheltered student through high school, I found that the mathematics faculty at SUNY Potsdam nurtured me carefully, providing the support I needed to develop confidence in the content area, and to deepen my love of mathematics. After graduating from the BA/MA program, I have taught successfully at the high school and college levels for nearly 30 years." —Donald C. Straight, Class of 1988

Read less
The Master of Science in Finance is designed for students who want to enhance their understanding of financial analysis in a very practical environment. Read more

The Master of Science in Finance is designed for students who want to enhance their understanding of financial analysis in a very practical environment.

The program is fully taught in English, making of its international perspective one of its major strengths. Through the observation of professional practices, students are given a unique opportunity to learn the ethical norms of the profession.

Theory is put into practice in the financial markets lab, where students may also earn professional certifications.

Accredited with the French National Association of Grandes Ecoles (La Conférence des Grandes Ecoles).

Program Advantages:

- Privileged use of the financial markets lab, where students get full access to the Bloomberg Professional services

- Professional seminars bridging the gap between theory and market practices

- Extensive integration of real-life examples in a blended-learning approach

Career Opportunities:

- The program prepares students for jobs in the financial analysis and investment management industries.

Program

The Master of Science in Finance is offered on a full-time basis and the curriculum is developed around core courses, including Bloomberg certifications, as well as electives courses and French or other foreign language courses.

Curriculum -

Core and elective courses are spread over two terms of courses. Students gain experience and put theory to practice through an internship or a consulting project in the final term.

Admission & fees

The choice to study abroad is not only an academic decision, but also a financial one. Students need to be aware of the various cost involved in pursuing a master’s at IÉSEG.

Application process -

Admission is based on students’ online application available at https://application.ieseg.fr/ and the examination of the required documents. Admission is offered on an ongoing basis to qualified students on a rolling basis from October 2017.

Application deadlines:

May 26th 2018

Tuition 2018-2019:

€ 16,000 for domestic and international students.

International merit-based scholarships are available.

Funding and Scholarships -

IÉSEG has a merit-based International Scholarship Program with a tuition waiver of 15 to 50% per year. Selection is based on the applicant’s previous academic performance and overall application portfolio.

The scholarship application is automatic; students do not need to apply separately.

All international students are encouraged to check with Campus France and their own government to see if there are any scholarships available. For American students please check with Sallie Mae for private loan options.

Testimonials

"This will be the first time I am studying abroad and IÉSEG was the best choice for me to expand my knowledge in finance both for the location of the campus and from the point of view of my career. It offers me the chance to attend classes that have real practical value because of the access to the Bloomberg financial markets lab. It will also help me prepare for professional certifications, which are my next steps in my career. Apart from that, at IÉSEG I am confident I will have a multi-cultural experience because we will be a mixed group from all the continents of the globe."

Gabriela TEISU, Romania, MFIN 2015

"I chose IÉSEG for many reasons. I know that IÉSEG provides an excellent education for its students, as evidenced by its EQUIS and AACSB accreditations. I was also confident in the quality of education at IÉSEG, as it is a partner school of the Ateneo de Manila University, my alma mater in the Philippines. Moreover, I was very much attracted to IÉSEG’s MSc in Finance course, which includes Bloomberg and Thomson Reuters training — these modules, along with the other MSc in Finance classes, are perfect for the kind of career I am interested in pursuing (research or portfolio management). What’s more, the IÉSEG community is full of international students and faculty, and for me, studying in an international setting is key to being a world-class individual. Finally, what makes IÉSEG the perfect choice is that it has a campus right in Paris, so studying here means that you will live at the heart of one of the most beautiful cities — and countries! — in the world."

Marguerite Amanda TY, Philippines, MFIN 2015

"The reason why I choose the MSc in Finance at IESEG School of Management is because I wanted a school that would give me significant exposure to the international business. With the opening of its Paris campus in La Defense IÉSEG is directly connected with the world’s leading enterprises. Success in a global economic environment requires the combination of academic competence and an active professional network; by studying in an international business hub we will have the invaluable opportunity to make those professional connections on a daily basis. I am excited to join IÉSEG and look forward to benefiting from its future growth while also giving back in whatever possible way I can."

Ricardo Chavez, El Salvador, MFIN 2015Read less
Visit our website for more information on fees, scholarships, postgraduate loans and other funding options to study Ancient History and Classical Culture at Swansea University - 'Welsh University of the Year 2017' (Times and Sunday Times Good University Guide 2017). Read more

Visit our website for more information on fees, scholarships, postgraduate loans and other funding options to study Ancient History and Classical Culture at Swansea University - 'Welsh University of the Year 2017' (Times and Sunday Times Good University Guide 2017).

The MA in Ancient History and Classical Culture offers a wide range of modules on the history and culture of ancient Greece and Rome, drawing on the expertise of internationally recognised scholars.

Key Features

Every aspect of the modern world has its roots in the civilisations of the Classical world. This MA in Ancient History and Classical Culture allows students to study a range of topics related to the history and culture of the classical world, from the Mycenaean world to the later Roman Empire. The range of options within the Ancient History and Classical Culture MA allows students to specialise in history or literature, or to combine study of the two.

Students on the Ancient History and Classical Culture MA are encouraged to develop a methodological awareness and are introduced to key concepts and interpretative techniques that shape the study of the ancient civilisations in the modern world. This programme develops research skills needed for high-level work in any field of Ancient History and Classical Civilisation.

Students have the opportunity to study ancient Greek or Latin.

Students of the MA Ancient History and Classical Culture can take advantage of the College of Arts and Humanities' Graduate Centre which fosters and supports individual and collaborative research activity of international excellence and offers a vibrant and supportive environment for students pursuing postgraduate research and taught masters study. The Centre provides postgraduate training to enhance academic and professional development and facilitates participation in seminar programmes, workshops and international conferences.

Modules

Modules on the Ancient History and Classical Culture course typically include:

• Research Methodologies in Ancient History and Classical Culture

• Ancient Greek or Latin

• Being Greek under Rome: Greek Literature and Culture in the Imperial Period

• The Army in the Roman Empire

• The City in the Greco-Roman World

• Explorers, Travel and Geography

• Saints and Sinners in Christian Late Antiquity

• Greek and Roman Magic: Exploring the Sources

• Private Life in Ancient Egypt

• Romance Refracted and novels renewed

Student Quote

"I studied the BA Ancient History and then the MA in Ancient History and Classical Culture. I chose Swansea University because of the variety of courses on offer in Classics, Ancient History and Egyptology. During my study I immersed myself in both academic and extra-curricular student life. I took up archery and I was a regular member of the University archery team. I enjoy both reading and writing fiction and in my final year of study, I was selected as one of four finalists in the “Swansea Life Young Writing Category” of the “Dylan Thomas Prize”. I held several positions of responsibility in the Society of Ancient Studies which was amazing; and I organised social events such as visits to sites such as Hadrian’s Wall, the British Museum, Caerleon, and Rome. I also had the opportunity to work on the Church Hill archaeological excavation (a suspected Roman villa) and the excavation at Oystermouth Castle organised jointly by the Glamorgan-Gwent Archaeological Trust. I thoroughly enjoyed my four years at Swansea."

Shaun MuddRead less

Show 10 15 30 per pageCookie Policy    X