• Xi’an Jiaotong-Liverpool University Featured Masters Courses
  • Anglia Ruskin University Featured Masters Courses
  • Ross University School of Veterinary Medicine Featured Masters Courses
  • University of Cambridge Featured Masters Courses
  • Swansea University Featured Masters Courses
  • University of Southampton Featured Masters Courses
  • Durham University Featured Masters Courses
King’s College London Featured Masters Courses
Plymouth Marjon University (St Mark & St John) Featured Masters Courses
Imperial College London Featured Masters Courses
University of Reading Featured Masters Courses
Aberdeen University Featured Masters Courses
"ar"×
0 miles

Masters Degrees (Ar)

We have 27 Masters Degrees (Ar)

  • "ar" ×
  • clear all
Showing 1 to 15 of 27
Order by 
Sa chlár nuálach seo, M. Oid. san Oideachas Lán-Ghaeilge, díreofar ar theoiric agus ar oideolaíocht an tumoideachais agus dátheangachais. Read more
Sa chlár nuálach seo, M. Oid. san Oideachas Lán-Ghaeilge, díreofar ar theoiric agus ar oideolaíocht an tumoideachais agus dátheangachais. Cuirfear sraith modúl atá comhtháute, comhleanúnach agus idirghaolmhar ar fail le freastal go sonrach ar oideoirí tumoideachais agus ar ghairmithe eile a bhíonn ag obair i réimse an oideachais lán-Ghaeilge. Beidh an clár cumaisc foghlama sea ar fail ar bhonn páirtaimseartha thar thréimhse dhá bhliain acadúla. Beidh an fhoghlaim chumaisc mar ghné Iárnach den chlár, i cuid den chlár curtha ar fail ar line agus an chuid eile curtha ar fail ar láthair ag an deireadh seachtaine – 6.30i.n. – 9.30i.n. ar an Aoine agus 9.30r.n. – 12.30i.n. ar an Satharn. Cuirfear soláthar for-rochtana san áireamh ag brath ar riachtanais na mac léinn. Is é a bheidh i gceist le gné foghlama ar an láthair de mhodúil áirithe ná seimineár ar feadh deireadh seachtaine a reáchtálfar sa Ghaeltacht. Beidh an clár curtha ar fail ar bhonn uaireanta foghlaim-threoraithe, seimineár ar line agus ar láthair, taithí phraiticiúil agus scoil samhraidh. Mar thoradh ar an gcur chuige cumaisc agus ar dhearadh an chláir, beidh taighdeoirí tábhachtacha idirnáisiúnta i láthair agus pléifidh said torthaí agus saincheisteanna nua i réimse an tumoideachais, an oideachais dhátheangaigh agus an dara teanga as line leis na mic léinn le linn an chláir.

Read less
Wedi’i ddysgu ar y cyd gan Ysgol y Gymraeg ac Ysgol y Saesneg, y cwrs MA Llenyddiaethau Cymru yw’r cwrs cyntaf yn unlle yn y byd sy’n canolbwyntio ar astudio a chymharu testunau o’r ddau brif draddodiad yng Nghymru (lle bo angen, mewn cyfieithiad i’r Saesneg). Read more
Wedi’i ddysgu ar y cyd gan Ysgol y Gymraeg ac Ysgol y Saesneg, y cwrs MA Llenyddiaethau Cymru yw’r cwrs cyntaf yn unlle yn y byd sy’n canolbwyntio ar astudio a chymharu testunau o’r ddau brif draddodiad yng Nghymru (lle bo angen, mewn cyfieithiad i’r Saesneg). Cymru yw’r unig un o genhedloedd Celtaidd gwledydd Prydain i fod ag iaith frodorol hyfyw a siaredir ar raddfa eang a llenyddiaeth gyfoes gyffrous. Ar ben hynny, hi yw’r unig genedl yng ngwledydd Prydain y mae ei llenyddiaeth Saesneg unigryw yn parhau ar yr ymylon o fewn ei chyfundrefn addysg ei hun. Ar lefel brifysgol, oherwydd rhaniad ieithyddol a fodolai yn yr 20fed ganrif, anogwyd astudiaeth ar y ddwy lenyddiaeth ar wahân – agendor nad yw ysgolheigion cyfoes ond megis dechrau ei phontio. Oherwydd ei chanolfan ddiwylliannol wirioneddol ddwyieithog, mae Bangor yn lle delfrydol i astudio’r ddau draddodiad llenyddol hyn, ac i ystyried y cwestiwn ynglÅ·n â beth sy’n digwydd i lenyddiaeth yn y Saesneg os nad hwn yw’r prif draddodiad.

Rhan Un:

Mae rhan gyntaf y cwrs yn cynnwys tri modiwl sy’n ceisio rhoi dealltwriaeth i fyfyrwyr o hanes llenyddol a diwylliannol modern Cymru, eu galluogi i ddatblygu eu dealltwriaeth o faterion allweddol ym maes ysgolheictod llenyddol modern Cymru ac ystyried themâu allweddol ar draws y ddau draddodiad llenyddol, o safbwynt traws-gymunedol.

Rhagarweiniad: "Pwy Sy’n Siarad dros Gymru?": Yn y modiwl rhagarweiniol hwn, gofynnir i fyfyrwyr ystyried sut y deallwyd ac y deellir materion yn ymwneud â hunaniaeth Gymreig o 1840 tan y presennol. Bydd myfyrwyr yn nodweddiadol yn astudio gwahaniaethau mewnol yng Nghymru, Prydeindod, cysyniadau o hunaniaeth Geltaidd, Cymru fel cenedl ôl-drefedigaethol, profiadau cyfochrog â chenhedloedd eraill Prydeinig sydd wedi’u "dominyddu", mudiadau cenedlaethol. Mae’n bosib yr astudir gweithiau gan yr awduron canlynol: Hywel Teifi Edwards, Saunders Lewis, Raymond Williams, Matthew Arnold, J.R. Jones, M. Wynn Thomas, Tony Conran, Dai Smith, Kirsti Bohata.
Moderniaeth Gymreig: Gofynnir i fyfyrwyr ystyried sut y bu i lenyddiaeth ar draws y ddau draddodiad ieithyddol gofnodi dyfodiad moderniaeth, a’r newidiadau a ddilynodd yn ei sgil. Gall themâu gynnwys diwydiant, dosbarth, trefoli, cyfalafiaeth, diwylliant gwledig, crefydd, newid ieithyddol ac alltudiaeth. Gall llenorion i’w hastudio gynnwys Caradoc Evans, Lynette Roberts, Caradog Pritchard, Dylan Thomas, Kate Roberts, R.S. Thomas, Arthur Machen, Emyr Humphreys, Idris Davies.
Rhywedd a Chymru: Bydd y myfyrwyr yn astudio’r berthynas rhwng rhywedd a’r genedl Gymreig, a sut mae rolau rhywedd wedi newid dros y ganrif ddiwethaf. Gall themâu gynnwys rhywioldeb, gwrywdod a diwydiant, cynrychiolaethau ar sail rhywedd o’r gofod a wladychwyd, y corff gwrywaidd, merched a chynrychiolaethau o dir. Gall llenorion i’w hastudio gynnwys: Elin ap Hywel, Jan Morris, John Sam Jones, Glyn Jones, Jane Aaron, Lewis Jones, Gwyneth Lewis, Rhys Davies, Amy Dillwyn, Menna Gallie.
Rhan Dau:

Paratoi traethawd hir 20,000 o eiriau, wedi’i ysgrifennu naill ai yn Saesneg neu yn Gymraeg, ar bwnc o’ch dewis chi yn ymwneud ag unrhyw agwedd ar y llenyddiaethau sydd o ddiddordeb i’r myfyriwr, wedi’i ymchwilio a’i ysgrifennu dan oruchwyliaeth unigol arbenigwr yn y maes.

Read less
Nid oes llawer o eiriau sydd mor atgofus a chyfareddol â ‘Cheltaidd’, yn dwyn i gof cywreinrwydd gemwaith yr Oes Efydd, adeiladwaith enfawr Côr y Cewri a Newgrange, chwedlau Arthur a Cú Chulainn a chrefft Farddol brenhinoedd a thywysogion y canol oesoedd. Read more
Nid oes llawer o eiriau sydd mor atgofus a chyfareddol â ‘Cheltaidd’, yn dwyn i gof cywreinrwydd gemwaith yr Oes Efydd, adeiladwaith enfawr Côr y Cewri a Newgrange, chwedlau Arthur a Cú Chulainn a chrefft Farddol brenhinoedd a thywysogion y canol oesoedd. Ond mae ‘Celtaidd’ hefyd yn gysylltiedig â’r Dadeni, yr Ymoleuo a’r Byd Newydd; Rhamantiaeth, Chwyldro a brwydr ieithoedd, llenyddiaeth a hunaniaethau cenedlaethol cyfan i oroesi yn y cyfnod Modern.

Mae’r cwrs course newydd hwn ym Mhrifysgol Bangor yn rhoi’r cyfle a’r gallu i fyfyrwyr fedru didoli’r ffeithiau a’r ffuglen, ac i ateb yn fanwl y cwestiwn:

‘Pwy oedd – a phwy yw – y Celtiaid?’

Yn ystod un flwyddyn academaidd bydd modiwlau yn cael eu dysgu gan arbenigwyr yn Ysgolion Cymraeg; Hanes, Hanes Cymru ac Archaeoleg; a Cherddoriaeth, yn canolbwyntio ar lenyddiaeth, archaeoleg, crefydd, mytholeg, hynafiaeth, hanes celf a cherddoriaeth, er mwyn archwilio diwylliant a hunaniaeth y bobl Geltaidd o’r bryngaerau cynhanes i seneddau datganoledig ac annibynnol heddiw.

Bydd myfyrwyr hefyd yn cael arweiniad wrth wneud eu hymchwil eu hunain ar gyfer traethawd hir gradd Meistr ar bwnc o’u dewis.

Mae’r holl gyfarwyddyd ar gael yn Gymraeg a Saesneg, ac mae cefnogaeth gynhwysfawr ESOL ar gael lle bo angen.

Dyma rai o’r prif bynciau sy’n cael eu trafod yn y cwrs course:

A yw’r ‘Celtiaid’ yn bodoli mewn gwirionedd, ac os felly, pwy a beth ydynt? Sut allwn ni drafod cwestiynau o’r fath, gyda pha fethodoleg a gyda pha dystiolaeth?
Sut mae’r gair ei hun (‘Celt’, ‘Keltoi’, ac yn y blaen) wedi cael ei ddefnyddio ar hyd y canrifoedd, o haneswyr Clasurol i gerddorion pop modern?
Beth yw cryfderau a gwendidau ‘Celtomania’ a ‘Celtosgeptigiaeth’? Sut mae’r cysyniad o’r ‘Celtiaid’ wedi ei ddarganfod a’i wrthod mewn gwahanol feysydd fel Llenyddiaeth, Archaeoleg, Ieithyddiaeth, Cerddoriaeth, Crefydd?
Sut y cyfrannodd ysgolheigion cyfandirol y bedwaredd ganrif ar bymtheg at greu’r ‘Celtiaid’?
Sut y gwnaeth y bobl sy’n siarad ieithoedd Celtaidd ennill eu hunaniaeth eu hunain a sut maent yn dal i wneud hynny? Beth mae’r testunau canoloesol (Cyfreithiau, Chwedlau, Barddoniaeth Llys, Bywydau’r Seintiau) a chanfyddiadau archeolegol yn dweud wrthym, a beth sydd gan hanes diweddar i’w ddweud?
Beth yw’r prif ffynonellau tystiolaeth am hanes a hunaniaeth y bobl ‘Geltaidd’ (hynny yw, y rhai sy’n siarad ieithoedd Celtaidd yn y cyfnod modern)? Sut ydym ni’n defnyddio’r ffynonellau hyn? A all Arthur a Cú Chulainn ddweud rhywbeth buddiol wrthym?
Sut mae hunaniaethau ethnig a chenedlaethol y ‘Celtiaid’ modern wedi eu portreadu a’u trafod mewn perthynas â’r cysyniad hwn o’r ‘Celtaidd’?
Beth oedd perthnasedd gwleidyddol ac ideolegol y ‘Celtiaid’ a beth ydyw erbyn hyn?
Gyda materion fel hyn dan sylw, mae’r cwrs course wedi ei lunio i ddatblygu sgiliau’r myfyrwyr trwy gynllun astudiaeth uwch arbenigol. Un amcan pwysig yw rhoi hyfforddiant dadansoddol perthnasol i’r myfyrwyr, fel eu bod yn gyfarwydd â’r datblygiadau damcaniaethol ac ymarferol diweddaraf mewn perthynas ag Astudiaethau Celtaidd. Ar ôl cwblhau’r cwrs, bydd gan fyfyrwyr sail gadarn ym mhrif ddulliau a ffynonellau’r ddisgyblaeth, a byddant hefyd wedi datblygu sgiliau y gellir eu trosglwyddo’n eang ac a fydd yn berthnasol i amrywiaeth fawr o yrfaoedd.

Fframwaith y Cwrs
Mae’r course yn gwrs un flwyddyn (llawn amser) a gellir hefyd ei wneud yn rhan amser (gan amlaf hyd at dair blynedd). Ceir dwy ran i’r rhaglen gradd:

Rhan 1:

Mae hon yn elfen gwbl hyfforddedig, ac mae’n cyfrannu 120 credyd. Mae gan bob modiwl hyfforddedig bwysiad credyd o 40 credyd. Dysgir rhan 1 yn ystod dau semester y flwyddyn academaidd. Mae’r dysgu yn ystod semester 1 gan amlaf rhwng diwedd mis Medi a mis Rhagfyr. Mae’r dysgu yn ystod semester 2 gan amlaf rhwng diwedd mis Ionawr a dechrau mis Mai.

Bydd y modiwlau yn Rhan 1 yn cael eu hasesu trwy gyfrwng traethodau.

Rhan 2:

Mae rhan 2 yn cynnwys traethawd hir dan oruchwyliaeth o oddeutu 20,000 gair, ar bwnc o’ch dewis, a benderfynir ar ôl trafod gyda chynghorwr traethawd hir. Cwblheir yn ystod misoedd yr haf, rhwng diwedd mis Mai a mis Medi, a dylai myfyrwyr llawn amser gyflwyno eu traethodau hir erbyn mis Medi yn y flwyddyn galendr ar ôl cofrestru.

Read less
Visit our website for more information on fees, scholarships, postgraduate loans and other funding options to study Welsh / Cymraeg at Swansea University - 'Welsh University of the Year 2017' (Times and Sunday Times Good University Guide 2017). Read more

Visit our website for more information on fees, scholarships, postgraduate loans and other funding options to study Welsh / Cymraeg at Swansea University - 'Welsh University of the Year 2017' (Times and Sunday Times Good University Guide 2017).

The Department of Welsh / Cymraeg has specialities in a number of fields:

• Literature over the centuries

• Creative writing

• Theory of literature

• Translation techniques and technology

• Bilingualism and language planning

• Welsh for Adults and language acquisition

• Language sociology

• Valleys culture

• Drama, film, animation, broadcasting and the digital media in Wales, the United Kingdom and the USA

Key Features of MA in Welsh / Cymraeg

A research degree in Welsh / Cymraeg gives you the chance to pursue a project based around your own passions and interests in Welsh / Cymraeg, leading to a qualification which can open the door to an academic career or boost employment prospects outside academia (in the private sector, the Civil Service, or education).

The MA by Research in Welsh / Cymraeg will give you the freedom to explore a topic of your own choosing in Welsh / Cymraeg and develop a methodology under the close supervision of two experienced academics in the field of Welsh / Cymraeg but without attending regular classes as required in taught programmes.

As a Welsh / Cymraeg research student you will be supervised closely by two experienced academics in the field of Welsh / Cymraeg. Typically, as a student enrolled in the MA by research in Welsh / Cymraeg you will meet them fortnightly in the first term and at regular intervals thereafter. Meetings are logged and goals agreed each time.

All research students including those of Welsh / Cymraeg programme are required to attend skills and training courses at College and Institutional level. They give presentations to other research students and staff at departmental seminars and the annual departmental postgraduate symposium including the Department of Welsh in June and the College of Arts and Humanities conference in October. Advanced research students including those of Welsh / Cymraeg may have opportunities to teach undergraduate tutorials and seminars. Welsh / Cymraeg research students have a budget (currently £200 per year) to attend conferences outside Swansea.

MA by Research in Welsh / Cymraeg degree typically lasts from one year (full-time study) to two years (part-time study).

The MA by Research in Welsh / Cymraeg is ideal for those who want:

- an MA qualification in niche areas where taught programmes are not offered;

- the experience of a research degree without committing to a PhD.

Research proposals are invited on any topic in Welsh / Cymraeg for which staff can provide supervision.

For informal queries regarding the MA by Research in Welsh / Cymraeg, please contact Non Vaughan Williams, Director of Postgraduate Studies at Academi Hywel Teifi, by phoning 01792 205678 (ext. 4815).

Mae gennym arbenigedd mewn nifer o feysydd:

• Llenyddiaeth ar hyd y canrifoedd

• Ysgrifennu creadigol

• Theori llenyddiaeth

• Technegau a thechnoleg cyfieithu

• Dwyieithrwydd a chynllunio ieithyddol

• Cymraeg i Oedolion a chaffael iaith

• Cymdeithaseg iaith

• Diwylliant y cymoedd

• Drama, ffilm, animeiddio, darlledu a’r cyfryngau digidol yng Nghymru, y Deyrnas Unedig ac America

Nodweddion Allweddol

Mae'r cwrs gradd ymchwil mewn astudiaethau Gymraeg yn rhoi cyfle i chi ddilyn prosiect ar rywbeth mae gennych ddiddordeb byw ynddo, a fydd yn arwain at gymhwyster a all agor drysau i yrfa academaidd neu roi hwb i'ch rhagolygon yn y byd gwaith y tu allan i'r byd academaidd (yn y sector preifat, y Gwasanaeth Sifil, neu addysg).

Bydd yn cynnig y rhyddid i chi ymchwilio i bwnc o'ch dewis a datblygu methodoleg o dan oruchwyliaeth fanwl dau academydd profiadol, heb orfod mynd i ddosbarthiadau rheolaidd fel sy'n ofynnol gan raglenni a addysgir.

Byddwch yn cael eich goruchwylio'n fanwl gan ddau academydd profiadol yn eich maes. Fel arfer, byddwch yn cwrdd â nhw bob pythefnos yn ystod y tymor cyntaf ac yn rheolaidd wedi hynny. Caiff y cyfarfodydd eu logio a bydd nodau'n cael eu cytuno bob tro.

Mae disgwyl i'r holl fyfyrwyr ymchwil fynd ar gyrsiau sgiliau a hyfforddi yn y Coleg a gan y Sefydliad. Maent yn rhoi cyflwyniadau i fyfyrwyr ymchwil eraill a staff mewn seminarau adrannol a'r symposiwm ôl-raddedig adrannol blynyddol ym mis Mehefin a chynhadledd Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau ym mis Hydref. Mae'n bosibl y bydd cyfleoedd i fyfyrwyr ymchwil uwch roi tiwtorialau a seminarau i fyfyrwyr israddedig. Mae cyllideb (£200 y flwyddyn ar hyn o bryd) ar gael i chi fynd i gynadleddau y tu allan i Abertawe.

Mae graddau MA drwy Ymchwil fel arfer yn para am gyfnod o un flwyddyn (astudio'n llawn amser) neu ddwy flynedd (astudio'n rhan-amser).

Mae'r cwrs MA drwy Ymchwil yn ddelfrydol ar gyfer y rheini sy'n dymuno cael:

cymhwyster MA mewn meysydd arbenigol lle nad yw rhaglenni a addysgir yn cael eu cynnig;

profiad o gwrs gradd ymchwil heb orfod ymrwymo i gwrs PhD.

Gwahoddir cynigion ymchwil ar unrhyw bwnc y gall staff ddarparu goruchwyliaeth ar ei gyfer.

Am ymholiadau anffurfiol cysylltwch â: Non Vaughan Williams, Cyfarwyddwr Astudiaethau Ôl-radd Academi Hywel Teifi ar 01792 205678 (est. 4815).Read less
Is í aidhm an chláir ná clár struchtúrtha dochtúireachta sa Nua-Ghaeilge a chur ar fáil do mhic léinn ar mian leo tabhairt faoi ardtaighde i réimsí áirithe den disciplín. Read more
Is í aidhm an chláir ná clár struchtúrtha dochtúireachta sa Nua-Ghaeilge a chur ar fáil do mhic léinn ar mian leo tabhairt faoi ardtaighde i réimsí áirithe den disciplín. Is iad cuspóirí an chláir ná scileanna cineálacha.

Déanfar an clár a sheachadadh trí mhodúil mhúinte chineálacha, inaistrithe, sainiúil don ábhar, agus trí shainmhodúil a chuirfidh an Roinn agus ranna eile sa Dámh ar fáil, agus, más cuí, modúil a chuirtear ar fáil in institiúidí eile in Éirinn nó thar sáile, trí cheachtanna praiticiúla, cur i láthair páipéar comhdhála, freastal ar mháistir-ranganna agus/nó scoileanna samhraidh/geimhridh.

Deiseanna Fostaíochta

Múinteoireacht ar an dara nó ar an tríú leibhéal; aistritheoireacht; iriseoireacht agus na meáin chumarsáide; riarachán.

Read less
Mae’r cwrs yn ymdrin â dau faes penodol - addysgu Cymraeg fel iaith gyntaf ac addysgu Cymraeg fel ail iaith – yn unol â gofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol, y fframwaith sgiliau, a manylebau arholiadau allanol (TGAU a Safon Uwch a'r fagloriaeth Gymreig). Read more
Mae’r cwrs yn ymdrin â dau faes penodol - addysgu Cymraeg fel iaith gyntaf ac addysgu Cymraeg fel ail iaith – yn unol â gofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol, y fframwaith sgiliau, a manylebau arholiadau allanol (TGAU a Safon Uwch a'r fagloriaeth Gymreig). Rhoddir pwyslais, fodd bynnag, ar y tir sylweddol sy’n gyffredin i’r ddau faes. Cynhelir y sesiynau ar ffurf gweithdai ymarferol.

Ymhlith y prif feysydd a gynhwysir o fewn y cyd-destun uwchradd y mae:

• nodau ac amcanion addysgu a dysgu Cymraeg a Chymraeg Ail Iaith
• Cymraeg a Chymraeg Ail Iaith yn y Cwricwlwm Cenedlaethol, cyrsiau TGAU a Safon Uwch, a’u rôl o fewn y cwricwlwm cyfan mewn addysg uwchradd a thrydyddol
• paratoi cynlluniau gwaith a chynllunio gwersi
• strategaethau i ddatblygu medrau llafar, darllen, ac ysgrifennu disgyblion
• rôl Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu yn y dosbarth Cymraeg a Chymraeg Ail Iaith
• adnoddau ar gyfer addysgu a dysgu Cymraeg a Chymraeg Ail Iaith – cynlluniau addysgu, gwerslyfrau, tapiau sain/fideo, rhaglenni teledu, CD-ROM, DVD, meddalwedd cyfrifiadurol a.y.y.b.
• cynllunio ar gyfer trefnu a rheoli dosbarthiadau
• asesu cynnydd a chyraeddiadau disgyblion
• hyrwyddo agweddau ar y diwylliant Cymraeg

Read less
Eolas faoin gCúrsa. Is féidir an chéim seo a dhéanamh go lánaimseartha (bliain amháin) nó go páirtaimseartha (dhá bhliain). Trí mheán scrúduithe agus tionscnaimh taighde a dhéantar obair na mac léinn a mheas. Read more
Eolas faoin gCúrsa

Is féidir an chéim seo a dhéanamh go lánaimseartha (bliain amháin) nó go páirtaimseartha (dhá bhliain). Trí mheán scrúduithe agus tionscnaimh taighde a dhéantar obair na mac léinn a mheas.


Struchtúr an Chúrsa

Is é aidhm an MA againn go gcuirfidh mic léinn eolas domhain ar roinnt gnéithe de theanga agus de litríocht na Nua-Ghaeilge (ó 1200 AD i leith) agus go mbeidh saineolas acu ar réimse amháin díobh sin de bharr a gcuid taighde.

Deiseanna Fostaíochta

Múinteoireacht ar an dara nó ar an tríú leibhéal; aistritheoireacht; iriseoireacht agus na meáin chumarsáide; riarachán. Is féidir le mic léinn a n-éiríonn go maith leo sa chúrsa seo tabhairt faoi PhD sa Nua-Ghaeilge.

Read less
*Welsh language course*. Mae’r cwrs Ysgifennu Creadigol wedi ei rannu’n Rhan 1 a Rhan 2 a rhaid pasio’r rhan gyntaf yn llwyddiannus er mwyn cael mynediad i’r ail ran. Read more
*Welsh language course*

Mae’r cwrs Ysgifennu Creadigol wedi ei rannu’n Rhan 1 a Rhan 2 a rhaid pasio’r rhan gyntaf yn llwyddiannus er mwyn cael mynediad i’r ail ran. Mae Rhan 1 yn cynnwys 3 modiwl 40 credyd yr un sef ‘Themâu Creadigol’, ‘Technegau Cyfansoddi’ a ‘Mathau Llenyddol’. Mae Rhan 2 y cwrs yn cynnwys 1 modiwl 60 credyd sef portffolio o waith creadigol hyd at 20,000 o eiriau, a phennir canlyniad y cwrs cyfan ar farc cyfartalog dwy ran y cynllun. Mater i’w drafod rhwng y myfyriwr a’i gyfarwyddwr academaidd fydd union natur y portffolio, ac mae amryw fodelau’n bosib, e.e. nofel fer, casgliad o storïau byrion neu gerddi, cyfuniad o farddoniaeth a rhyddiaith. Rhoddir ystyriaeth ofalus i ofynion unigol pob myfyriwr wrth bennu union gynnwys y modiwlau, a chynllunnir rhan gyntaf y rhaglen gyda golwg ar y posibiliadau creadigol a all fwydo’r ail ran.

Y prif gyswllt dysgu yw hwnnw gyda’r cyfarwyddwr academaidd a threfnir i’w gyfarfod yn rheolaidd drwy gydol cofrestriad y myfyriwr. At hynny, mae cymuned ôl-radd fywiog o fewn Ysgol y Gymraeg a threfnir cyfres o seminarau wythnosol yn ystod Semester 1 a 2. Yn y seminarau hyn cynigir arweiniad i faterion technegol sy’n berthnasol i’r holl fyfyrwyr ôl-radd, bydd cyfle i glywed cyd-fyfyrwyr yn cyflwyno papurau am eu projectau unigol, a hefyd i ddysgu am ymchwil gyfredol gan staff Ysgol y Gymraeg ac ysgolion academaidd eraill. At hynny, cynhelir seminarau ysgrifennu creadigol rheolaidd a bydd cyfle i glywed awduron gwadd fel Wiliam Owen Roberts, Lloyd Jones, Angharad Tomos ac Ifor ap Glyn yn trafod eu gwaith. Yn ogystal, os yw myfyriwr ôl-radd am ddilyn yn anffurfiol unrhyw un o fodiwlau israddedig yr ysgol er mwyn cyfoethogi ei brofiad dysgu, bydd cyfle iddo wneud hynny.

Cysylltiadau Ymchwil / Cysylltiadau Diwydiannol
Ers rhai blynyddoedd, bu nifer o fyfyrwyr yn Ysgol y Gymraeg yn dilyn cyrsiau MA a noddwyd gan arian o ffynonellau Ewropeaidd, ac y mae hynny wedi arwain at nifer o gysylltiadau gwerthfawr gyda chwmnïau a sefydliadau fel Cwmni Da, Rondo Media, Gwasg Carreg Gwalch, Gwasg y Bwthyn, Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd, a’r cylchgrawn Barn. Mae’r profiadau gwaith a gafwyd gyda’r cwmnïau a’r sefydliadau hyn wedi cryfhau cyflogadwyedd y myfyrwyr ôl-radd yn fawr.

Rhagolygon Gyrfaoedd
I amryw fyfyrwyr mae cwrs MA yn gyfle i ymestyn eu hastudiaethau israddedig drwy ganolbwyntio ar broject ôl-radd a chyn ymgymryd â chwrs hyfforddiant pellach, e.e. ymarfer dysgu. Yn ddiweddar, mae’r profiadau a’r sgiliau a enillir drwy gwrs MA wedi bod o gymorth i fyfyrwyr wrth sicrhau swyddi gyda chyfnodolion fel Golwg 360 a’r Cymro, gwasg fel Y Lolfa, rhaglen deledu fel Hacio, a Chanolfan Bedwyr ym Mhrifysgol Bangor. I fyfyrwyr eraill, mae MA wedi cynnig sylfaen i ymchwil bellach ar lefel MPhil a PhD.

Read less
Is é is cuspóir don chúrsa múinte iarchéime seo ná freastal ar chéimithe Gaeilge a bhfuil caighdeán ard Gaeilge acu agus fonn orthu breis staidéir a dhéanamh ar theanga agus litríocht na Gaeilge. Read more
Is é is cuspóir don chúrsa múinte iarchéime seo ná freastal ar chéimithe Gaeilge a bhfuil caighdeán ard Gaeilge acu agus fonn orthu breis staidéir a dhéanamh ar theanga agus litríocht na Gaeilge. Cuirfidh mic léinn an chúrsa seo go mór lena gcuid eolais ar phríomhréimsí léinn na Gaeilge agus chomh maith leis sin beidh seans acu cur leis an scil atá acu sa teanga féin. Is féidir an cúrsa seo a dhéanamh go lánaimseartha (bliain amháin) nó go páirtaimseartha (dhá bhliain). Beidh 6 mhodúl as na cinn seo thíos le déanamh ag mic léinn (dhá thráthnóna sa tseachtain) agus beidh miontráchtas le déanamh ar ábhar a bheidh gaolmhar le hábhair na modúl.

• An Nua-Litríocht I
• Nua-Litríocht na Gaeilge
• Litríocht na Sean-Ghaeilge
• Litríocht an 17ú agus an 18ú hAois & Léann na Lámhscríbhinní
• An Litríocht Chlasaiceach & An Nua-Ghaeilge Mhoch
• Gnéithe de Shochtheangeolaíocht na Gaeilg
• An Béaloideas
• An Ghaeilge agus na Meáin
• Léann an Aistriúcháin
• An Nua-Litríocht II

Read less
**This course is only available through the medium of Welsh**. Mae nifer y cymunedau a’r gweithleoedd dwyieithog ac amlieithog ar gynnydd, a chynllunio ieithyddol yn faes o bwysigrwydd cynyddol. Read more
**This course is only available through the medium of Welsh**

Mae nifer y cymunedau a’r gweithleoedd dwyieithog ac amlieithog ar gynnydd, a chynllunio ieithyddol yn faes o bwysigrwydd cynyddol. O’r herwydd, ceir mwyfwy o alw am unigolion sydd â’r wybodaeth a’r sgiliau angenrheidiol i lunio strategaethau a systemau effeithiol sy’n hyrwyddo cydraddoldeb ieithyddol. Wrth i ystyriaethau ieithyddol ddod yn flaenoriaeth ar gyfer llawer o feysydd - datblygu, cynllunio, addysg, iechyd, TG, marchnata - mae angen i staff mewn amrywiaeth eang o feysydd ddatblygu dealltwriaeth a sgiliau ym maes cynllunio ieithyddol. Ar ben hynny, mae cyhoeddi Mesur y Gymraeg (Cymru) (2011) wedi newid y fframwaith cyfreithiol ynghylch defnyddio'r Gymraeg ac felly’n golygu galw cynyddol fyth am weithlu dwyieithog, amryddawn.

Mae’r MA mewn Polisi a Chynllunio Iaith yn archwilio, mewn modd arloesol a chynhwysfawr, faes sy’n dod yn fwyfwy pwysig yng Nghymru a’r tu hwnt. Mae’r rhaglen yn elwa o arbenigedd amrywiol ysgolion Prifysgol Bangor ym meysydd Gwyddorau Cymdeithas, Ieithyddiaeth, Y Gyfraith, Busnes, Y Gymraeg, a Gwyddorau Iechyd a fydd yn rhoi i fyfyrwyr ddealltwriaeth o’r cwestiynau theoretig yng nghyswllt Cynllunio Iaith, yn ogystal â’r cwestiynau cymhwysol hollbwysig.

Read less
This programme is validated by the Royal Institute of British Architects (RIBA) as conferring exemption from the Part 3 examinations of the RIBA, and is formally prescribed by the Architects Registration Board (ARB) for the purpose of admission to the Register of Architects. Read more

Professional purpose

This programme is validated by the Royal Institute of British Architects (RIBA) as conferring exemption from the Part 3 examinations of the RIBA, and is formally prescribed by the Architects Registration Board (ARB) for the purpose of admission to the Register of Architects. Admission to the Register is mandatory for all persons who wish to carry on business under the name, style or title containing the word 'architect'.

Successful graduates from the programme will be able to obtain statutory registered status with the ARB and attain Chartered membership of the RIBA.

The programme is unconditionally validated by the RIBA and prescribed by the ARB.

Practise-based

The emphasis is on an intensive, integrated, practice-based approach to the management of the practice of architecture.

The programme provides the opportunity for eligible candidates to qualify to practice within the profession within 12 months of commencing the course.

Who should apply?

All candidates wishing to register onto the programme must have already completed an established programme in architecture and gained a validated Part 1 and Part 2 degree qualification at a recognised university/institution within the UK.

Visit the website http://www.bath.ac.uk/engineering/graduate-school/taught-programmes/practice/index.html

Structure

Semester 1 (October 2016 - January 2017)
Registration and introductory seminar - Thursday 6 October 2016, 10am-4.30pm
Case study workshop - Thursday 27 October 2016, 10am-4pm

Semester 2 (February 2017 - March 2017)
Taught lecture course - Monday 20 March 2017 - Friday 24 March 2017
Revision seminar - Thursday 4 May 2017, 10am-4pm
Written examinations - Wednesday 17 May 2017 (am) and Thursday 18 May 2017 (am)

Summer Period (June 2017 - September 2017)
Documentary submission - Monday 14 August 2017
Final oral examinations - Thursday 14 September 2017 and Friday 15 September 2017

Further information:
Individual tutorials will be arranged from January to June at a time and place to suit the Director of Studies and the candidate. Wherever possible, one tutorial will be held at the candidate's Practice. Other tutorials will be arranged at the University or at the candidate's Practice.

All formal teaching sessions and examinations will take place at the University of Bath. Applicants must be able to attend all sessions.

Content

AR50326: Practice and project management:
- An intensive lecture course held over five days, structured in response to the subject areas defined within the RIBA/ARB criteria.

- Lectures are delivered by members of the academic staff within the Department, the programme director and by visiting specialists from other parallel professions of law, construction law and statutory legislation.

- Candidates also attend a separate revision session.

- Assessment is by two closed book written examinations, which candidates must pass to be be able to progress to the oral examination. Candidates will be granted one attempt only to recover one or both of the written papers, and should the minimum passing standard not be achieved at this second attempt, the candidate is required to withdraw from the programme.

AR50327: Professional practice:
A) Documentary submission, comprising:
- Case study (8,000-10,000 words)
- Professional Curriculum Vitae
- Professional Career Evaluation (4,000 words)
- Professional Experience and Development Record (PEDR).

B) Oral examination.

See programme catalogue (http://www.bath.ac.uk/catalogues/2015-2016/ar/ar-proglist-pg.html#F) for more information.

English language requirements

Either:

- IELTS: a score of at least 7.0 overall with no less than 6.5 in each category
- PTE Academic: Minimum of 69 with no less than 62 in each component.

Only English language tests taken up to two years prior to the date that you are due to start your studies are valid for entrance purposes.

All candidates are expected to hold a position of reasonable seniority within an Architects’ practice in the United Kingdom, and to demonstrate a minimum of 12-months experience in practice in the United Kingdom since gaining their Part 2 qualification. Candidates are therefore expected to be fully competent in written and spoken English within their practising environment.

Further terms and conditions (PDF) (http://www.bath.ac.uk/engineering/graduate-school/taught-programmes/practice/PGCert-TCs.pdf).

About the department

The Department of Architecture and Civil Engineering brings together the related disciplines of Architecture and Civil Engineering. It has an interdisciplinary approach to research, encompassing the fields of Architectural History and Theory, Architectural and Structural Conservation, Lightweight Structures, Hydraulics and Earthquake Engineering and Dynamics.

Our Department was ranked equal first in the Research Excellence Framework 2014 for its research submission in the Architecture, Built Environment and Planning unit of assessment.

Half of our research achieved the top 4* rating, the highest percentage awarded to any submission; and an impressive 90% of our research was rated as either 4* or 3* (world leading/ internationally excellent in terms of originality, significance and rigour).

The dominant philosophy in the joint Department is to develop postgraduate programmes and engage in research where integration between the disciplines is likely to be most valuable. Research is carried out in collaboration with other departments in the University, particularly Management, Computer Science, Mechanical Engineering, and Psychology.

Find out how to apply here - http://www.bath.ac.uk/engineering/graduate-school/taught-programmes/practice/index.html#tabtitle4

Read less
The MSc in Conservation of Historic Buildings provides training in the fundamental principles of structural and architectural conservation, within an academic framework of architectural history and theory, including the philosophy of conservation. Read more
The MSc in Conservation of Historic Buildings provides training in the fundamental principles of structural and architectural conservation, within an academic framework of architectural history and theory, including the philosophy of conservation.

Our course is taught by leading architects, structural engineers and related professionals and is based on the Department's well established tradition of interdisciplinary education and training.

It will not only help prepare you for an exciting career in the industry, but it will also help prepare you to continue your studies onto a Doctor of Philosophy research programme.

Many distinction-level graduates from this programme stay on for a PhD, often funded in part by the University of Bath.

Visit the website http://www.bath.ac.uk/engineering/graduate-school/taught-programmes/conservation/index.html

Key programme features

- Provides technical training within an academic framework
- Taught by leading architects, structural engineers and related professionals
- Based on interdisciplinary co-operation between architects and engineers
- International leader in its field
- Proven track record of employability
- Accredited by the Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS)
- Fully recognised by the Institute of Historic Buildings Conservation (IHBC)
- Suited to engineers, architects, surveyors, planners, geographers, archaeologists, historians and managers, but we also accept (and encourage) students who have either taken a non-vocational degree (usually history or history of art, but also geographers, archaeologists, etc.) or have a degree in a different field that they want to change from.

The programme draws profoundly on its unique location, the World Heritage City of Bath, an ideal study material and environment.

Structure and Content

See programme catalogue (http://www.bath.ac.uk/catalogues/2015-2016/ar/ar-proglist-pg.html#B) for more detail on individual units.

Teaching for taught units takes place on Wednesdays and Fridays, with one day given to each set of two units. The sequence in which units are taught is reversed each year so that part-time students attend on the same day over the period of their study.

- Full-time study: 12 months, with students attending two days a week (Wednesday and Friday)
- Part-time study: 24 months, with students attending one day a week (Wednesday or Friday)
- Extended part-time study: 48 months, with students attending one day/one semester per year.

Where students do not wish to write the dissertation, or are ineligible to progress, a PG Diploma is awarded after successful completion of the taught course only.

Dissertation:
During the final three months of the degree you will produce a dissertation. This is your opportunity to explore a particular topic that has been covered during the programme in far greater depth.

Transfer:
A student may request a transfer from part-time to extended part-time study. If approved, the transfer will take into account units completed already and will be applied on a pro rata basis. For example, if a part-time student completes four units in year one and then transfers to the extended part-time programme, they will be given two more years to complete.

Conservation techniques

- Structural conservation techniques: principles, faults and their causes, diagnoses and remedies, and surveying and analytical techniques
- Materials conservation techniques: technology and conservation of building elements from structure to finishes
- Information and awareness about related fields (including furniture and fabric conservation), and the experts who can be called upon
- The legal framework of conservation.

Philosophy

- A range of philosophies towards the repair and re-use of old buildings
- History of conservation, from John Wood and James Wyatt, the Victorian age, William Morris and the development of the Society for the Protection of Ancient Buildings through to present day policies and the listing of twentieth century buildings
Stimulating debate and the opportunity to develop an individual viewpoint
- A body of knowledge on the history of British architecture from town planning to interiors
- An awareness of adjacent related fields including garden conservation and archaeology.

Teaching of the Theory of Classical Architecture

- Visual training based around the teaching of classical architecture within the context of Bath as a classical city
- Aims to achieve a high level of architectural correctness and competence in detailing architectural elements.

Case studies

- You will attend six case studies (a combination of large and small buildings at sites both local to Bath and further afield)
- The case studies cover the philosophy upon which the conservation work is based, the architectural and engineering principles involved and a study of the techniques and technologies employed.

Career Options

Bath students have an excellent track record for getting jobs.


The MSc provides a short cut to becoming a Chartered Surveyor. Graduates get exemption from the RICS internal examinations and are eligible for entry to the RICS Assessment of Professional Competence (APC). This usually involves two years of structured training with an employer followed by the APC. Visit the RICS website for more information.

Graduate destinations:

- Inspector for the Victorian Society
- English Heritage (historic research department, inspectors, managers)
- Architects’ practices working on conservation and building new country houses in the classical style
- National Trust Manager of Uppark House
- Conservation officer, UNESCO, Paris
- Conservation architects with well-known practices working on every type of historic building from Salisbury cathedral to medieval timber-framed barns
- Development Officer with Turquoise Mountain repairing a mosque in Kabul
- Member of the Information Team, the Science Museum, South Kensington.

About the department

The Department of Architecture and Civil Engineering brings together the related disciplines of Architecture and Civil Engineering. It has an interdisciplinary approach to research, encompassing the fields of Architectural History and Theory, Architectural and Structural Conservation, Lightweight Structures, Hydraulics and Earthquake Engineering and Dynamics.

Our Department was ranked equal first in the Research Excellence Framework 2014 for its research submission in the Architecture, Built Environment and Planning unit of assessment.


Find out how to apply here - http://www.bath.ac.uk/study/pg/apply/

Read less
This MSc is designed to respond to the significant environmental impact of buildings, which account for around 34% of all energy use and 25% of all CO2 emissions worldwide. Read more
This MSc is designed to respond to the significant environmental impact of buildings, which account for around 34% of all energy use and 25% of all CO2 emissions worldwide. In more developed economies, this is significantly higher: UK buildings account for nearly 46% of all energy use and 39% of all carbon emissions.

As a result, there is a need for construction professionals, and building designers in particular, who can create buildings with a low carbon footprint and reduced environmental impact.

Our course is designed to provide students with the skills and deep knowledge base required to achieve this whilst providing the comfort expected in modern buildings.

This MSc, which is endorsed by the BRE Academy (http://www.bre.co.uk/academy/), will not only help prepare you for an exciting career in the industry, but it will also help prepare you to continue your studies onto a Doctor of Philosophy research programme.

Many distinction-level graduates from this programme stay on for a PhD, often funded in part by the University of Bath.

Learning outcomes

Students will learn how to reappraise the design process and develop sustainability strategies for building projects. Graduates will be qualified to pursue careers as specialists in architectural and engineering practices.

The programme is delivered in a modular format, comprising 10 taught units (undertaken in 4-day blocks) and a dissertation. The programme can be studied full time or part time.

Research-led teaching

The programme is based on research expertise within the Department of Architecture & Civil Engineering.

The Department is the home of centres founded to embrace research into the effects on the built infrastructure of climate change and the need for sustainable development, each with particular focus on materials and products, BRE CICM, and sustainable building design, EDEn.

Programme Content

For a full list of compulsory and optional units see the programme catalogue (http://www.bath.ac.uk/catalogues/2015-2016/ar/ar-proglist-pg.html#AA).

- Full time study: 12 months
- Part-time study: 24-48 months

- The programme is offered as a modular programme comprising ten taught units.

- The taught units are undertaken in ten 4-day blocks. The first introductory unit is mandatory and a pre-requisite to all the subsequent core/optional units which may be selected and undertaken to suit your own work and time commitments

- Each unit comprises preparatory work, four consecutive days' attendance at the University of Bath and /or follow up work afterwards, amounting to 100 hours of study. Students will be assessed during the unit or by work submitted immediately after each unit

- Where students do not wish, or are ineligible to progress to the dissertation, a Postgraduate Diploma is awarded after successful completion of the taught modules only

Dissertation:
During the final three months of the degree you will produce a dissertation. This is your opportunity to explore a particular topic that has been covered during the programme in far greater depth

Career Options

Bath students have an excellent track record for getting jobs.

- Bath postgraduates noticeably outperform postgraduates nationally
- Our MSc graduates are extremely attractive to employers and have entered a wide range of careers.
- Other graduates have gone on to pursue research towards and MPhil or PhD

After graduation, you will be qualified to pursue careers as specialists in architectural and engineering practices. The Bath MSc in Environmental Design will enhance your employability by providing you with valuable skills and knowledge that are directly applicable in the construction industry and the need for sustainable developments in the UK and abroad.

BRE Academy logoOur programme is endorsed by the BRE Academy (http://www.bre.co.uk/academy/).

About the Department

The Department of Architecture and Civil Engineering brings together the related disciplines of Architecture and Civil Engineering. It has an interdisciplinary approach to research, encompassing the fields of Architectural History and Theory, Architectural and Structural Conservation, Lightweight Structures, Hydraulics and Earthquake Engineering and Dynamics.

Our Department was ranked equal first in the Research Excellence Framework 2014 for its research submission in the Architecture, Built Environment and Planning unit of assessment.

Half of our research achieved the top 4* rating, the highest percentage awarded to any submission; and an impressive 90% of our research was rated as either 4* or 3* (world leading/ internationally excellent in terms of originality, significance and rigour).

The dominant philosophy in the joint Department is to develop postgraduate programmes and engage in research where integration between the disciplines is likely to be most valuable. Research is carried out in collaboration with other departments in the University, particularly Management, Computer Science, Mechanical Engineering, and Psychology.

Find out how to apply here - http://www.bath.ac.uk/study/pg/apply/

Read less
The University of Bath Civil Engineering. Innovative Structural Materials MSc is a full-time, one-year taught postgraduate course. Read more

The University of Bath Civil Engineering: Innovative Structural Materials MSc is a full-time, one-year taught postgraduate course.

Students study a range of modules before carrying out an individual research dissertation project in order to complete their Master of Science degree.

The course produces graduates with an in-depth and practical understanding of the use of innovative structural engineering materials in the provision of sustainable and holistic construction solutions for the built environment.

The use of construction materials is key to infrastructural development globally. New approaches are now needed for innovative renewable and low carbon structural engineering materials.

This MSc course will not only help prepare you for an exciting career in the industry, but it will also help prepare you to continue your studies onto a Doctor of Philosophy research programme.

Visit the website http://www.bath.ac.uk/engineering/graduate-school/taught-programmes/structural-engineering/

Learning outcomes

The course is aimed at engineering and science graduates who wish to work in the construction industry.

As a student you will be provided with the practical knowledge and tools to support you in the use of innovative structural engineering materials in the context of sustainable and holistic construction. You will also learn how to harness that knowledge in a business environment. You will gain analytical and team working skills to enable you to deal with the open-ended problems typical of structural engineering practice.

The MSc is based on research expertise of the BRE Centre for Innovative Construction Materials (http://www.bath.ac.uk/ace/research/cicm/) and is accredited as meeting the requirements for Further Learning for a Chartered Engineer (CEng) for candidates who have already acquired a partial CEng accredited undergraduate first degree. Please visit the Joint Board of Moderators (http://www.jbm.org.uk/) for further information about accreditation.

Collaborative working

The course includes traditionally taught subject-specific units and business and group-orientated modular work. These offer you the chance to gain experience in design, project management and creativity, while working with students from other subjects.

Project Work

Group project work:

In semester 2 you undertake a cross-disciplinary group activity for your professional development, simulating a typical industrial work situation.

Individual project work:

In the final semester, you undertake an individual research project directly related to key current research at the University, often commissioned by industry.

Structure in detail

A full list of units can be found on the programme catalogue (http://www.bath.ac.uk/catalogues/2015-2016/ar/ar-proglist-pg.html#AC).

Semester 1 (October-January)

The first semester provides a foundation in the most significant issues relating to the sustainable use of innovative structural engineering materials in design and construction; and involves units in natural building materials, advanced timber engineering, advanced composites, sustainable concrete technology and architectural structures.

- Five taught compulsory units

- Includes coursework involving laboratory or small project sessions.

- Typically each unit consists of 22 hours of lectures and 11 hours of tutorials, and may additionally involve a number of hours of laboratory activity and field trips with approximately 65-70 hours of private study (report writing, laboratory results processing and revision for examinations).

Semester 2 (February-May)

Semester 2 consists of a further 30 credits comprising of five core 6 credit units. These units include:

- Materials engineering in construction

- Advanced timber engineering

- Engineering project management.

Students will undertake a group-based design activity and an individual project scoping and planning unit (Project Unit 1). The group-based activity involves application of project management techniques and provides the basis for an integrated approach to Engineering, but with the possibility of specialising in the chosen master's topic.

It is a feature of this programme that the project work proceeds as far as possible in a way typical of best industrial practice. The Semester 2 project activities have significant planning elements including the definition of milestones and deliverables according to a time-scale, defined by the student in consultation with his/her academic supervisor and (where appropriate) his/her industrial advisor.

Summer/Dissertation Period (June-September)

Individual project leading to MSc dissertation.

Depending on the chosen area of interest, the individual project may involve theoretical and/or experimental activities; for both such activities students can use the department computer suites and well-equipped and newly refurbished laboratories for experimental work. The individual projects are generally carried out under the supervision of a member of academic staff.

There may be an opportunity for some projects to be carried out with the Building Research Establishment (BRE).

Subjects covered

- Advanced structures

- Advanced composites in construction

- Advanced timber engineering

- Materials engineering in construction

- Natural building materials

- Sustainable concrete technology

About the department

The Department of Architecture and Civil Engineering brings together the related disciplines of Architecture and Civil Engineering. It has an interdisciplinary approach to research, encompassing the fields of Architectural History and Theory, Architectural and Structural Conservation, Lightweight Structures, Hydraulics and Earthquake Engineering and Dynamics.

Our Department was ranked equal first in the Research Excellence Framework 2014 for its research submission in the Architecture, Built Environment and Planning unit of assessment.

Half of our research achieved the top 4* rating, the highest percentage awarded to any submission; and an impressive 90% of our research was rated as either 4* or 3* (world leading/ internationally excellent in terms of originality, significance and rigour).

The dominant philosophy in the joint Department is to develop postgraduate programmes and engage in research where integration between the disciplines is likely to be most valuable. Research is carried out in collaboration with other departments in the University, particularly Management, Computer Science, Mechanical Engineering, and Psychology.

Find out how to apply here - http://www.bath.ac.uk/study/pg/apply/

Funding

The following postgraduate funding may be available to study the Civil Engineering: Innovative Structural Materials MSc at The University of Bath.

UK postgraduate loans:

Erasmus funding:

Funding from FindAMasters:

Fees

UK / EU: £9.500

International: £20,300Read less
A unique and innovative MSc with a three-month professional placement. The MSc Modern Building Design provides students with the knowledge of modern building design practice, methodologies and processes that are increasingly sought after by major engineering and design consultancies. Read more
A unique and innovative MSc with a three-month professional placement.

The MSc Modern Building Design provides students with the knowledge of modern building design practice, methodologies and processes that are increasingly sought after by major engineering and design consultancies. It places emphasis on the key engineering and modelling challenges faced during the building design process and prepares students for industry, providing them with the practical and interpersonal skills to stand out to potential employers in a highly competitive market.

This unique and innovative 15-month full-time programme has three core components:
- a taught element, consisting of eight units
- a professional practice placement, where students apply low-carbon building strategies and methodologies from their taught component to establish the industrial impact of their dissertation ideas
- a research dissertation based on a real consultancy project and informed by their industrial placement experience.

We are dedicated to helping you find a placement in industry. We will support and guide you in your applications but cannot guarantee you a position. If you are unable to secure a placement, you will transfer on to our 12-month alternative programme and graduate with an MSc in Low-Carbon Building Design.

Visit the website http://www.bath.ac.uk/engineering/graduate-school/taught-programmes/modern-building-design/index.html

Learning outcomes

You will develop the hard and soft skills required by professionals working in key carbon-dominated built environment sectors, with the ability to demonstrate an understanding of carbon management of the built environment in practice. The taught element of the programme focuses on student professional development through the design process that is mapped to the 2013 RIBA (Royal Institute of British Architects) plan of work for multidisciplinary working. In particular, you will gain:

- trans-sector skills required by the construction industry, with a focus on employability
- a detailed knowledge of the design tools and strategies that comprise modern design processes
- the capability to demonstrate initiative and originality within the scope of low-carbon modern design strategies, planning and management
- the skills to formulate research projects in real carbon management and low-carbon buildings, independently and in professional multidisciplinary design teams.

Structure

A full list of units and descriptions can be found on the programme catalogue (http://www.bath.ac.uk/catalogues/2015-2016/ar/ar-proglist-pg.html).

Semesters 1 & 2 (October – June)
The first two semesters consist of eight taught units, co-designed and co-taught with employers. They provide a foundation in the most significant issues related to working in key carbon-dominated built environment sectors and professional development. Each unit comprises lectures, tutorials, practical classes and workshops alongside time for personal study. Assessment is by a combination of coursework and oral examination.

Semester 3 (July – September)
The third semester consists of a three-month professional practice placement. Workshops during the first two semesters will help you improve your employability and prepare you to undertake a placement at one of our partner companies. Assessment is by report and presentation to your placement employer.

Or, if you pass all taught units with an overall average of at least 50% but are unable to go on placement for any reason, you will transfer on to our 12-month programme. You will spend the third semester undertaking your research dissertation and, on successful completion, will graduate with the award of MSc in Low Carbon Building Design.

Semester 4 (October – December)
The final semester consists of a research dissertation. This provides a start-to-finish research experience to embed the research and professional knowledge gained throughout the programme. It builts on the skills acquired in the taught component and is informed by the needs of your industrial placement provider.

Placement

A three-month professional placement is an opportunity for you to learn from our industrial partners. We guarantee to find enough suitable vacancies for all our students but cannot promise that you will be placed as this also depends on your performance at interview. With this in mind, our dedicated Placements Team runs workshops on CV-writing and interview techniques to support you during the application and interview process.

We have links with a large number and variety of organisations offering placements both in the UK and further afield.

- Labox:

“We are a design led multidisciplinary architectural practice specialising in individual site and client specific projects with a strong emphasis on energy efficiency as a means of improving quality of life. We strongly believe that everyone involved in the project is vital, and for a successful end result the technical information that we provide has to be accurate and very well considered. This means, that must be produced by well informed, interested and capable people who understand what they are trying to achieve and why. I would hope that someone who has completed this MSc would have the global vision that we are looking for.”

Career Opportunities

Engineering consultancies and multidisciplinary design consultancies are seeking graduates with knowledge of modern building design. This programme has been developed in conjunction with employers to ensure it provides the range of skills and experience they are looking for when they recruit and, as a result, graduates of this programme should be highly employable.

The Department of Architecture & Civil Engineering has an excellent reputation for employability, and has a strong link with local, national and international employers.

The Department also has links with the Building Research Establishment (BRE) through the BRE Centre of Innovative Construction Materials (http://www.bath.ac.uk/ace/research/cicm/index.html). PhD and other research students conduct research into innovative construction materials, and it is anticipated that the top graduates of MSc Modern Building Design will have the opportunity to further their studies through the PhD programme at Bath should they want to.

Industrial Partners

The programme is co-developed and co-delivered with a number of employers and partners in Architecture & Civil Engineering, including:

ADP
AECOM
AFL Architects
ARUP
Atkins
Balfour Beatty
BDP
Buro Happold
Digital Node
Expedition
Foster & Partners
Keep Architecture
Mott MacDonald
OPS Structures
Pozzoni Architecture
Skanska
WSP
Wiltshire Council

Apply online here - https://www.bath.ac.uk/study/pg/applications.pl#ace

If you're interested in this course, why not sign up for our Modern Building Design MOOC. Our free online course runs for three weeks from 27 February: https://www.futurelearn.com/courses/modern-building-design

Read less

Show 10 15 30 per pageCookie Policy    X