• University of Derby Online Learning Featured Masters Courses
 • Aberystwyth University Featured Masters Courses
 • Jacobs University Bremen gGmbH Featured Masters Courses
 • University of Edinburgh Featured Masters Courses
 • Northumbria University Featured Masters Courses
 • University of Bristol Featured Masters Courses
 • University of Leeds Featured Masters Courses

Postgrad LIVE! Study Fair

Birmingham | Bristol | Sheffield | Liverpool | Edinburgh

Cranfield University Featured Masters Courses
Cranfield University Featured Masters Courses
University College London Featured Masters Courses
University of Cambridge Featured Masters Courses
Swansea University Featured Masters Courses
"ag"×
0 miles

Masters Degrees (Ag)

We have 34 Masters Degrees (Ag)

 • "ag" ×
 • clear all
Showing 1 to 15 of 34
Order by 
Goal of the pro­gramme. Read more

Goal of the pro­gramme

Do you want to affect the future of forests, a key natural resource and the wellspring of biodiversity? Have you ever wondered why forests are called the lungs of the Earth and how climate change relates to forests? Or how trees are grown and processed into products in a sustainable and efficient manner? And how are the economy and forests interrelated?

You can find answers to these questions when you study forest sciences. You will come to view forests not only as a setting for jogging trails or as a source of wood, but rather as a source of versatile renewable resources and as complex ecological systems that are closely connected to their environment. The relationship between humans and nature and between society and natural resources is a strong feature of these studies.

The Master’s Programme in Forest Sciences offers a broad and versatile perspective on forests and their use. The studies focus on and apply knowledge in biology, business economics, environmental sciences, logistics, geoinformatics and information technology. As a graduate in forest sciences you will be a professional in forest ecology, the management and use of forest resources, forest bioeconomy business and policy, with ample career opportunities in Finland and abroad.

Come and study forest sciences at the University of Helsinki, in one of the world’s foremost degree programmes in the field. For more information in Finnish about studies in forest sciences, the field of forestry and its opportunities, see http://www.metsatieteet.fi.

Further information about the studies on the Master's programme website.

Pro­gramme con­tents

General studies in the Master’s programme provide you with skills needed for the academic world and the labour market. In advanced studies, you focus on field-specific issues and develop your professional knowledge when writing your Master’s thesis and completing courses in your field of specialisation. In addition, the studies include elective courses that allow you to diversify and deepen your knowledge.

The Master's Programme in Forest Sciences comprises two study tracks: forest ecology and management and forest bioeconomy business and policy. These study tracks include a total of 10 fields of specialisation.

The specialisations in forest ecology and management focus on various types of forest and peatland ecosystems and their exploitation, examine the planning of forest use and the relevant collection of information, examine forest inventory models, wood harvesting and logistics as well as the processing of wood into bioeconomy products.

Topical issues include

 • climate change
 • the prevention of damage to forests caused by insects and fungi
 • the control of game populations
 • problems related to the exploitation of tropical forests
 • the application of new remote sensing methods in the planning of forest resource management
 • the combination of different values and targets in forestry and bioeconomy
 • various models of silviculture
 • increased efficiency in logging and transportation
 • generating added value in all areas of biorefining.

Studies in the forest bioeconomy business and policy are based on the sustainable use of a renewable natural resource and on the development of responsible business activities in a global environment. The focus of studies is on the globalisation of forest-based industry and business and its structural redevelopment into the bioeconomy. You will become familiar with forest-based issues of the bioeconomy in production, marketing and policy as part of the global operating environment.Read less
Sa chlár nuálach seo, M. Oid. san Oideachas Lán-Ghaeilge, díreofar ar theoiric agus ar oideolaíocht an tumoideachais agus dátheangachais. Read more
Sa chlár nuálach seo, M. Oid. san Oideachas Lán-Ghaeilge, díreofar ar theoiric agus ar oideolaíocht an tumoideachais agus dátheangachais. Cuirfear sraith modúl atá comhtháute, comhleanúnach agus idirghaolmhar ar fail le freastal go sonrach ar oideoirí tumoideachais agus ar ghairmithe eile a bhíonn ag obair i réimse an oideachais lán-Ghaeilge. Beidh an clár cumaisc foghlama sea ar fail ar bhonn páirtaimseartha thar thréimhse dhá bhliain acadúla. Beidh an fhoghlaim chumaisc mar ghné Iárnach den chlár, i cuid den chlár curtha ar fail ar line agus an chuid eile curtha ar fail ar láthair ag an deireadh seachtaine – 6.30i.n. – 9.30i.n. ar an Aoine agus 9.30r.n. – 12.30i.n. ar an Satharn. Cuirfear soláthar for-rochtana san áireamh ag brath ar riachtanais na mac léinn. Is é a bheidh i gceist le gné foghlama ar an láthair de mhodúil áirithe ná seimineár ar feadh deireadh seachtaine a reáchtálfar sa Ghaeltacht. Beidh an clár curtha ar fail ar bhonn uaireanta foghlaim-threoraithe, seimineár ar line agus ar láthair, taithí phraiticiúil agus scoil samhraidh. Mar thoradh ar an gcur chuige cumaisc agus ar dhearadh an chláir, beidh taighdeoirí tábhachtacha idirnáisiúnta i láthair agus pléifidh said torthaí agus saincheisteanna nua i réimse an tumoideachais, an oideachais dhátheangaigh agus an dara teanga as line leis na mic léinn le linn an chláir.

Read less
Wedi’i ddysgu ar y cyd gan Ysgol y Gymraeg ac Ysgol y Saesneg, y cwrs MA Llenyddiaethau Cymru yw’r cwrs cyntaf yn unlle yn y byd sy’n canolbwyntio ar astudio a chymharu testunau o’r ddau brif draddodiad yng Nghymru (lle bo angen, mewn cyfieithiad i’r Saesneg). Read more
Wedi’i ddysgu ar y cyd gan Ysgol y Gymraeg ac Ysgol y Saesneg, y cwrs MA Llenyddiaethau Cymru yw’r cwrs cyntaf yn unlle yn y byd sy’n canolbwyntio ar astudio a chymharu testunau o’r ddau brif draddodiad yng Nghymru (lle bo angen, mewn cyfieithiad i’r Saesneg). Cymru yw’r unig un o genhedloedd Celtaidd gwledydd Prydain i fod ag iaith frodorol hyfyw a siaredir ar raddfa eang a llenyddiaeth gyfoes gyffrous. Ar ben hynny, hi yw’r unig genedl yng ngwledydd Prydain y mae ei llenyddiaeth Saesneg unigryw yn parhau ar yr ymylon o fewn ei chyfundrefn addysg ei hun. Ar lefel brifysgol, oherwydd rhaniad ieithyddol a fodolai yn yr 20fed ganrif, anogwyd astudiaeth ar y ddwy lenyddiaeth ar wahân – agendor nad yw ysgolheigion cyfoes ond megis dechrau ei phontio. Oherwydd ei chanolfan ddiwylliannol wirioneddol ddwyieithog, mae Bangor yn lle delfrydol i astudio’r ddau draddodiad llenyddol hyn, ac i ystyried y cwestiwn ynglÅ·n â beth sy’n digwydd i lenyddiaeth yn y Saesneg os nad hwn yw’r prif draddodiad.

Rhan Un:

Mae rhan gyntaf y cwrs yn cynnwys tri modiwl sy’n ceisio rhoi dealltwriaeth i fyfyrwyr o hanes llenyddol a diwylliannol modern Cymru, eu galluogi i ddatblygu eu dealltwriaeth o faterion allweddol ym maes ysgolheictod llenyddol modern Cymru ac ystyried themâu allweddol ar draws y ddau draddodiad llenyddol, o safbwynt traws-gymunedol.

Rhagarweiniad: "Pwy Sy’n Siarad dros Gymru?": Yn y modiwl rhagarweiniol hwn, gofynnir i fyfyrwyr ystyried sut y deallwyd ac y deellir materion yn ymwneud â hunaniaeth Gymreig o 1840 tan y presennol. Bydd myfyrwyr yn nodweddiadol yn astudio gwahaniaethau mewnol yng Nghymru, Prydeindod, cysyniadau o hunaniaeth Geltaidd, Cymru fel cenedl ôl-drefedigaethol, profiadau cyfochrog â chenhedloedd eraill Prydeinig sydd wedi’u "dominyddu", mudiadau cenedlaethol. Mae’n bosib yr astudir gweithiau gan yr awduron canlynol: Hywel Teifi Edwards, Saunders Lewis, Raymond Williams, Matthew Arnold, J.R. Jones, M. Wynn Thomas, Tony Conran, Dai Smith, Kirsti Bohata.
Moderniaeth Gymreig: Gofynnir i fyfyrwyr ystyried sut y bu i lenyddiaeth ar draws y ddau draddodiad ieithyddol gofnodi dyfodiad moderniaeth, a’r newidiadau a ddilynodd yn ei sgil. Gall themâu gynnwys diwydiant, dosbarth, trefoli, cyfalafiaeth, diwylliant gwledig, crefydd, newid ieithyddol ac alltudiaeth. Gall llenorion i’w hastudio gynnwys Caradoc Evans, Lynette Roberts, Caradog Pritchard, Dylan Thomas, Kate Roberts, R.S. Thomas, Arthur Machen, Emyr Humphreys, Idris Davies.
Rhywedd a Chymru: Bydd y myfyrwyr yn astudio’r berthynas rhwng rhywedd a’r genedl Gymreig, a sut mae rolau rhywedd wedi newid dros y ganrif ddiwethaf. Gall themâu gynnwys rhywioldeb, gwrywdod a diwydiant, cynrychiolaethau ar sail rhywedd o’r gofod a wladychwyd, y corff gwrywaidd, merched a chynrychiolaethau o dir. Gall llenorion i’w hastudio gynnwys: Elin ap Hywel, Jan Morris, John Sam Jones, Glyn Jones, Jane Aaron, Lewis Jones, Gwyneth Lewis, Rhys Davies, Amy Dillwyn, Menna Gallie.
Rhan Dau:

Paratoi traethawd hir 20,000 o eiriau, wedi’i ysgrifennu naill ai yn Saesneg neu yn Gymraeg, ar bwnc o’ch dewis chi yn ymwneud ag unrhyw agwedd ar y llenyddiaethau sydd o ddiddordeb i’r myfyriwr, wedi’i ymchwilio a’i ysgrifennu dan oruchwyliaeth unigol arbenigwr yn y maes.

Read less
Is é is cuspóir don chúrsa múinte iarchéime seo ná freastal ar chéimithe Gaeilge a bhfuil caighdeán ard Gaeilge acu agus fonn orthu breis staidéir a dhéanamh ar theanga agus litríocht na Gaeilge. Read more
Is é is cuspóir don chúrsa múinte iarchéime seo ná freastal ar chéimithe Gaeilge a bhfuil caighdeán ard Gaeilge acu agus fonn orthu breis staidéir a dhéanamh ar theanga agus litríocht na Gaeilge. Cuirfidh mic léinn an chúrsa seo go mór lena gcuid eolais ar phríomhréimsí léinn na Gaeilge agus chomh maith leis sin beidh seans acu cur leis an scil atá acu sa teanga féin. Is féidir an cúrsa seo a dhéanamh go lánaimseartha (bliain amháin) nó go páirtaimseartha (dhá bhliain). Beidh 6 mhodúl as na cinn seo thíos le déanamh ag mic léinn (dhá thráthnóna sa tseachtain) agus beidh miontráchtas le déanamh ar ábhar a bheidh gaolmhar le hábhair na modúl.

• An Nua-Litríocht I
• Nua-Litríocht na Gaeilge
• Litríocht na Sean-Ghaeilge
• Litríocht an 17ú agus an 18ú hAois & Léann na Lámhscríbhinní
• An Litríocht Chlasaiceach & An Nua-Ghaeilge Mhoch
• Gnéithe de Shochtheangeolaíocht na Gaeilg
• An Béaloideas
• An Ghaeilge agus na Meáin
• Léann an Aistriúcháin
• An Nua-Litríocht II

Read less
Gain the knowledge and skills to develop or enter a career in marketing, particularly in international organisations on this masters course. Read more

Gain the knowledge and skills to develop or enter a career in marketing, particularly in international organisations on this masters course. To be successful in dynamic markets, you need the ability, knowledge and attitudes to ensure you manage effectively. This course provides you with these.

You develop your knowledge and skills in the current key areas of international marketing, including

 • the practical problem solving skills needed by companies operating in international markets
 • understanding customers and international consumer behaviour
 • cross-cultural understanding – to become an effective manager through international marketing planning
 • dynamic entrepreneurial marketing and innovation – creating and developing your own product or service and bringing it to the point of launch
 • building confidence in your sales and presentation skills

As part of the course, you work on a live consultancy project for three months for a UK based company under academic supervision.

The placement option offers you an additional opportunity to develop your practical skills, either in the UK or abroad. We help you gain a placement by running employability workshops and have dedicated placement team to support you.

The course reflects the professional requirements of the Chartered Institute of Marketing.

Course structure

Full-time

September start – typically 12 months or 18 to 24 months with optional work experience

January start – typically 15 months

Modules

 • understanding markets
 • international consumer behaviour
 • marketing decision making
 • consultancy project
 • relationship marketing
 • entrepreneurial marketing and innovation
 • digital marketing
 • international branding
 • research methods
 • dissertation

You complete four modules for the postgraduate certificate, eight modules for the postgraduate diploma, and all ten modules for the masters.

Assessment

 • coursework

Employability

This course improves your marketing career prospects, particularly with international organisations. Previous graduates have successfully gained employment in companies and organisations such as • Robert Bosch SA • Servisair • Swisscom AG • Inlecom Systems Ltd.

They are employed in positions including international marketing manager, business development manager and shipping executive in countries such as • China • India • Greece • Netherlands • United Kingdom.

Some of our graduates return home to manage family businesses.Read less
This MSc teaches an international community of students about the latest advances in clean power developments and enables graduates to design and develop benign renewable energy solutions that can be implemented in countries around the world. Read more
This MSc teaches an international community of students about the latest advances in clean power developments and enables graduates to design and develop benign renewable energy solutions that can be implemented in countries around the world.

It is aimed at engineers and natural scientists pursuing or wishing to pursue a career in the renewable energy sector, particularly those in technical positions e.g. systems designers, technical consultants and R&D engineers and scientists.

Core study areas include solar power, wind power, water power, biomass, sustainability and energy systems, integration of renewables and a research project.

Optional study areas include advanced solar thermal, advanced photovoltaics, advanced wind, energy storage, energy system investment and risk management.

See the website http://www.lboro.ac.uk/study/postgraduate/programmes/departments/eese/renewable-energy-systems-tech/

Programme modules

Compulsory Modules:
- Solar Power
- Wind Power 1
- Water Power
- Biomass
- Sustainability and Energy Systems
- Integration of Renewables
- Research Project

Optional Modules (choose three):
- Advanced Solar Thermal
- Advanced Photovoltaics
- Wind Power 2
- Energy Storage
- Energy System Investment and Risk Management

How will you learn

You can select options to develop a chosen specialism in greater depth, including through your individual project which is often carried out with renewable energy companies or alongside the research portfolio of our international experts.

This is a very practical course backed up by strong theoretical understanding of the principles and facts behind renewable energy production.

Assessment is via a mixture of written and practical coursework and examinations. The individual research project is also assessed by viva. Because of its multidisciplinary nature, assessment may be done in collaboration with academic colleagues from Civil Engineering, Mechanical Engineering and Materials.

Facilities

We have current industrial equipment and laboratories for PV cell production, PV module production, qualification testing, PV quality control, energy storage research facilities, vacuum glazing, wind flow measurement, and instrumentation for energy consumption and monitoring.

You will benefit from experience with industrial tools and software for system design (e.g. PV Syst, WASP, ReSoft Windfarm, DNV GL Windfarmer), materials research hardware (e.g. pilot lines for commercial solar cell production) and quality control laboratories.

This enables you to acquire the practical skills that industry uses today and builds the foundations for developing your knowledge base throughout their career.

Careers and further study

There is a world-wide shortage of skilled engineers in this field and so the combination of hands on experience with global industry standard tools and techniques and the strong theoretical knowledge which graduates of this course acquire, makes them highly attractive to employers.

Students may carry out their projects as part of a short-term placement in a company and graduates of this course are often fast-tracked in their applications. Consequently we have an extensive network of alumni, many in top jobs.

Why choose electronic, electrical and systems engineering at Loughborough?

We develop and nurture the world’s top engineering talent to meet the challenges of an increasingly complex world. All of our Masters programmes are accredited by one or more of the following professional bodies: the IET, IMechE, InstMC, Royal Aeronautical Society and the Energy Institute.

We carefully integrate our research and education programmes in order to support the technical and commercial needs of society and to extend the boundaries of current knowledge.

Consequently, our graduates are highly sought after by industry and commerce worldwide, and our programmes are consistently ranked as excellent in student surveys, including the National Student Survey, and independent assessments.

- Facilities
Our facilities are flexible and serve to enable our research and teaching as well as modest preproduction testing for industry.
Our extensive laboratories allow you the opportunity to gain crucial practical skills and experience in some of the latest electrical and electronic experimental facilities and using industry standard software.

- Research
We are passionate about our research and continually strive to strengthen and stimulate our portfolio. We have traditionally built our expertise around the themes of communications, energy and systems, critical areas where technology and engineering impact on modern life.

- Career prospects
90% of our graduates were in employment and/or further study six months after graduating. They go on to work with companies such as Accenture, BAE Systems, E.ON, ESB International, Hewlett Packard, Mitsubishi, Renewable Energy Systems Ltd, Rolls Royce and Siemens AG.

Find out how to apply here http://www.lboro.ac.uk/study/postgraduate/programmes/departments/eese/renewable-energy-systems-tech/

Read less
Enhance your career prospects with a course that equips you with the skills you need to gain high-level positions in the accounting and finance industries. Read more
Enhance your career prospects with a course that equips you with the skills you need to gain high-level positions in the accounting and finance industries. We offer you practical experience of industry-standard methods, tools and data, set in a global context and taught by international staff.
-This course has been ranked in the top 50 accountancy and auditing courses in western Europe by the Eduniversal masters ranking 2015/16.
-Kingston Business School was one of only a few of the 120 UK business schools to be awarded an 'excellent' rating for its teaching quality by the Higher Education Funding Council.
-Kingston Business School has joined an elite group of global institutions to be awarded the prestigious international accreditation by the AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business). A hallmark of excellence in business education, the accreditation has been earned by just 5 per cent of the world's business schools.
-The programme has been developed in consultation with finance professionals at RBS Capital Markets, Commerzbank AG, Standard Chartered Bank and NatWest Bank to give you the practical, real-life skills employers require in this highly competitive sector.
-We are one of only a handful of UK universities that offer a Bloomberg trading room, giving you the opportunity to develop the hands-on skills employers want.
-There are regular talks from practising industry experts such as the former head of Financial Services Authority.
-As well as studying an international curriculum, you will meet and work with students from a wide variety of countries and cultures who can add international insight to class discussions and working groups, and give you a global alumni network.
-Study in London's happiest borough, with London's lowest crime rate, but still be within easy reach of central London.

"In certain City jobs, the ability to use Bloomberg terminals is as important as being able to use Microsoft Office." – Dr George Alexandrou, principal lecturer, Department of Accounting and Finance

What you will study

During your Accounting and Finance MSc, you will develop your understanding of financial accounting, modelling and reporting, and how this integrates into a business environment. You will look at how theoretical and conceptual issues combine in the operational and practical activities of management accounting.

You will also look at the political, economic, social, technological, legal and environmental factors that influence an organisation's social responsibilities and how they integrate with a company's strategic decision-making processes. You will examine the core theories of finance and investment, and how they can be used in practical decision-making.

"Like for like, this is one of the top programmes in the UK... it was created, and is taught, by academics who have worked at leading international business schools as well as top global financial institutions." – Dr Mohammed Nurullah, course director

Work placement scheme

Many postgraduate courses at Kingston University allow students to do a 12-month work placement as part of their course. The responsibility for finding the placement is with the student; we cannot guarantee the placement, just the opportunity to undertake it. As the work placement is an assessed part of the course, the work placement is covered by a student's tier 4 visa. Find out more about the postgraduate work placement: http://www.kingston.ac.uk/postgraduate/work-placement/

Assessment

You will be assessed according to a combination of assignments, case studies, formal examinations and dissertation.

Eduniversal best masters winner 2016

This course has been rated by the Eduniversal masters ranking 2015/16 as one of the best accounting and finance masters courses in western Europe.

Course structure

Please note that this is an indicative list of modules and is not intended as a definitive list. Those listed here may also be a mixture of core and optional modules.

Available modules
-Financial Accounting and Financial Management
-Management Accounting
-Market-based Accounting
-Financial Modelling and Research Methods
-Corporate Finance and Financial Statement Analysis
-International Money and Finance
-Auditing and Control
-Financial Reporting
-Research Project

Read less
Our MBA fulfils the University’s vision of developing ‘ideas and influence’. We consulted widely with employers and industry experts in devising this course. Read more

Our MBA fulfils the University’s vision of developing ‘ideas and influence’. We consulted widely with employers and industry experts in devising this course. We know that employers look beyond qualifications when recruiting and desire employees with real experiences. As well as regular engagement with industry, our courses take a clear and consistent focus on leadership, teams and group dynamics,  challenging you to take on different roles in delivering objectives. In a global business environment that is constantly changing, this MBA will develop your ability to apply your knowledge effectively within the workplace and critically within the dynamics of high performing groups and teams.  You will study a range of modules and we’ve replaced the traditional dissertation with a student-centred, business focused project that allows you to investigate, design and engage with an external business. You can study for the general MBA or tailor your studies with our routes in Family and Smaller Enterprise, Hospitality or Tourism (as follows).

Teaching learning and assessment

You will attend lectures and seminars, work in groups and carry out independent learning. You will be expected to participate in discussions, develop ideas and engage with experiential learning. Assessment methods will include management reports, essays, web-based discussions, reflections on practice and group work with presentations. A central part of the course experience is the regular involvement with industry, through specific visits, guest speakers and events all of which provide valuable insights into practice, contemporary trends and thinking. Class sizes are normally 10-30. 

Teaching hours and attendance

Modules studied on-campus require you to attend classes and carry out independent work. Attendance requirements at QMU will depend on which module you are studying and whether you are full or part-time. In most instances the taught elements of the full-time course occur on Tuesday, Wednesday (AM) and Thursday.

Part-time students have the option to select different routes each year.

Links with industry/professional bodies

We work continually with a wide range of business organisations and public services, as well as the third sector, individual business leaders and industry experts to develop our courses. This ensures that along with in-depth theoretical underpinnings, the courses are rooted in relevance and industry practice. As your course progresses you will hear from guest lecturers, participate in visits to a wide range of industries and organisations, and engage in a range of other networking opportunities with staff and industry experts. In recent years we have engaged with: Diageo; New Lanark Heritage Centre and Hotel; Nairns; AG Barr (Irn-Bru); Waldorff Astoria, Edinburgh; Glenkinchie Distillery; Henderson’s  Restaurants; Isle of Eriska Hotel; Scottish Ambulance Service; Turcan Connell; and Dakota hotels, to name but a few.

Modules

All MBA students, will study the following core modules: International Marketing/ Human Resource Management/ Directing Strategy for Value Creation/ Financial Management/ Business Economics.  All MBA students will then take three further modules in their specific area, for example: Family Business Insight (FASE)/ International Tourism Management (Tourism)/ Operations and Supply Chain Management (General MBA)/ Global Issues and Challenges for Hospitality Managers (Hospitality).  You will also complete a 60 credit project (Business Impact and Practice) focused towards your specialism in partnership with an external organisation. This is your opportunity to discover, propose, plan, lead and deliver an externally driven project, whilst developing your skills of reflective practice and personal development planning.

Careers

Our postgraduate courses are designed to enhance your career prospects by opening up a wide range of global opportunities. Our graduates take with them enhanced employability and confidence whether they obtain a position with a multinational organisation, work within the public sector, create their own business, gain employment in the third sector or go on to further studies.

Quick Facts

There is a practical project instead of a dissertation. Students are challenged to research, plan, manage and evaluate a project in conjunction with an external business or organisation, allowing them to develop career-enhancing skills, confidence and opportunities.

Reflecting contemporary working practice, our teaching and assessment takes a strong group and team focus.

Class sizes are beneficially small: this enables students to work closely with fellow students from diverse backgrounds and allows lecturers to develop strong relationships with the students. The smaller cohort of students also allows for participatation in regular visits and events.Read less
We are recognised as a centre of excellence in hospitality and this MBA has been devised in consultation with employers and managers within the sector. Read more

We are recognised as a centre of excellence in hospitality and this MBA has been devised in consultation with employers and managers within the sector. This MBA offers real-life experiences and engagement with the industry. We have a strong belief and desire to take you out of the traditional classroom setting to experience and explore the sector for yourself. For example, current students were overnight guests at a five star hotel where they were able to discuss the history, operations and challenges with the owner.

Within the hospitality sector, the need for high performing groups and teams is of particular importance. The course takes a clear and consistent focus on team and project dynamics and challenges you to take on different types of roles in delivering objectives. You will study a range of business and hospitality modules and complete a project with a hospitality organisation.

Teaching, learning and assessment

You will attend lectures and seminars, work in groups, complete case studies, participate in field trips, carry out independent learning, participate in discussions, develop ideas, and engage with experiential learning. Assessment methods include management reports, essays, and reflection on practice and group work with presentations. A unique aspect of the course is the challenge to design, lead and reflect upon a hospitality project that focuses on an external business partner. You will be expected to frame this challenge towards the hospitality sector. Central to the course experience is the regular involvement of guest speakers and field trips which provide valuable insights into practice, contemporary trends and thinking. Class sizes are normally 10-30.

Teaching hours and attendance

Modules you study on-campus require you to attend classes and carry out independent work. Attendance requirements at QMU depend on which module you are studying and whether you are full or part-time. In most instances the taught elements of the full-time course occur on Tuesday, Wednesday (AM) and Thursday. Part-time students have the option to select different routes each year.

Links with industry/professional bodies

We work continually with a wide range of business organisations and public services, as well as the third sector, individual business leaders and industry experts to develop our courses. This ensures that along with in-depth theoretical underpinnings, the courses are rooted in relevance and industry practice. As your course progresses you will hear from guest lecturers, participate in visits to a wide range of industries and organisations, and engage in a range of other networking opportunities with staff and industry experts. In recent years we have engaged with: Diageo; New Lanark Heritage Centre and Hotel; Nairns; AG Barr (Irn-Bru); Waldorff Astoria, Edinburgh; Glenkinchie Distillery; Henderson’s  estaurants; Isle of Eriska Hotel; Scottish Ambulance Service; Turcan Connell; and Dakota hotels, to name but a few.

Modules

All MBA students, will study the following core modules: International Marketing/ Human Resource Management/ Directing Strategy for Value Creation/ Financial Management/ Business Economics All MBA students will then take three further modules in their specific area, for example: Family Business Insight (FASE)/ International Tourism Management (Tourism)/ Operations and Supply Chain Management (General MBA)/ Global Issues and Challenges for Hospitality Managers (Hospitality)

You will also complete a 60 credit project (Business Impact and Practice) focused towards your specialism in partnership with an external organisation. This is your opportunity to discover, propose, plan, lead and deliver an externally driven project, whilst developing your skills of reflective practice and personal development planning.

Careers

Our postgraduate courses are designed to enhance your career prospects by opening up a wide range of global opportunities. Our graduates take with them enhanced employability and confidence whether they obtain a position with a multinational organisation, work within the public sector, create their own business, gain employment in the third sector or go on to further studies.

Quick Facts

There is a practical project instead of a dissertation. Students are challenged to research, plan, manage and evaluate a project in conjunction with an external business or organisation, allowing them to develop career-enhancing skills, confidence and opportunities.

Reflecting contemporary working practice, our teaching and assessment takes a strong group and team focus.

 Class sizes are beneficially small: this enables students to work closely with fellow students from diverse backgrounds and allows lecturers to develop strong relationships with the students. The smaller cohort of students also allows for participation in regular visits and events.Read less
Modern information systems continue to transform and progress the ease with which information can be accessed across the globe and to underpin the digital society and economy. Read more
Modern information systems continue to transform and progress the ease with which information can be accessed across the globe and to underpin the digital society and economy.

They depend fundamentally on digital systems of communication, and this programme provides thorough coverage of the speciality to meet the high and increasing demand for digital communications engineers who can manage and develop the technologies of today’s data-driven lifestyle.

This programme is aimed at recent engineering, physics and computer science graduates and/or those with a number of years industry experience in the communications industry, who wish to acquire in-depth knowledge of this key specialism in order to progress their careers.

Core study areas include fundamentals of digital signal processing and information theory and coding, and a research project.

Optional study areas include communication networks, personal radio communications, communication channels, digital signal processing for software defined radio, multimedia over networks, mobile network technologies and intelligent signal processing.

See the website http://www.lboro.ac.uk/study/postgraduate/programmes/departments/eese/digital-communication-systems/

Programme modules

Compulsory Modules:
Semester 1
- Fundamentals of Digital Signal Processing
- Information Theory and Coding

Semester 2
- Research project
- Advanced individual project

Optional Modules:
Semester 1
- Communication Networks
- Personal Radio Communications
- Communication Channels

Semester 2
- Digital Signal Processing for Software Defined Radio
- Communication Network Security and e-Commerce
- Mobile Network Technologies
- Intelligent Signal Processing

How you will learn

The course is designed to give both deep understanding of the core technologies which underpin the industry and which are driving the latest advances in performance and capability. It allows you to develop your personal interests via a range of specialised optional modules. The individual research project is often undertaken as part of the School’s internationally respected research portfolio.

- Assessment
Examinations are held in January and May, with coursework and group work throughout the programme. The individual research project is assessed by written report and viva voce in September.

Facilities

Students on the programme have access to laboratories, industry standard software and hardware including equipment provided by Texas Instruments. There is a range of anechoic chambers including the largest microwave chamber at any UK university.

Careers and further study

Job opportunities include both senior technical and managerial activities in the fields of communications engineering including high speed digital design, communication systems engineering, software/firmware engineering, algorithm development and signal processing engineering.

Why choose electronic, electrical and systems engineering at Loughborough?

We develop and nurture the world’s top engineering talent to meet the challenges of an increasingly complex world. All of our Masters programmes are accredited by one or more of the following professional bodies: the IET, IMechE, InstMC, Royal Aeronautical Society and the Energy Institute.

We carefully integrate our research and education programmes in order to support the technical and commercial needs of society and to extend the boundaries of current knowledge.

Consequently, our graduates are highly sought after by industry and commerce worldwide, and our programmes are consistently ranked as excellent in student surveys, including the National Student Survey, and independent assessments.

- Facilities
Our facilities are flexible and serve to enable our research and teaching as well as modest preproduction testing for industry.
Our extensive laboratories allow you the opportunity to gain crucial practical skills and experience in some of the latest electrical and electronic experimental facilities and using industry standard software.

- Research
We are passionate about our research and continually strive to strengthen and stimulate our portfolio. We have traditionally built our expertise around the themes of communications, energy and systems, critical areas where technology and engineering impact on modern life.

- Career prospects
90% of our graduates were in employment and/or further study six months after graduating. They go on to work with companies such as Accenture, BAE Systems, E.ON, ESB International, Hewlett Packard, Mitsubishi, Renewable Energy Systems Ltd, Rolls Royce and Siemens AG.

Find out how to apply here http://www.lboro.ac.uk/study/postgraduate/programmes/departments/eese/digital-communication-systems/

Read less
With an emphasis on the way organisations share and create knowledge, as well as the effective development, use and management of information systems, this MSc integrates the technical, managerial and social aspects of these subjects. Read more

With an emphasis on the way organisations share and create knowledge, as well as the effective development, use and management of information systems, this MSc integrates the technical, managerial and social aspects of these subjects. You’ll gain a broad perspective on the way organisations and individuals use digital technologies that will be highly valued by employers.

Introducing your degree

This MSc in Knowledge and Information Systems Management will give you a deeper understanding of the ways in which information and knowledge are generated, used and shared within organisations. The course covers the strategic application of information technologies, including recent trends such as big data and cloud computing, and the development and use of information systems. You’ll also learn about the social and organisational aspects of managing knowledge, which are covered in more depth than on most other similar UK masters courses. Underpinned by our academics’ specialist research, the modules will encourage you to explore key theories through case studies and critical discussion of research papers. You’ll also gain practical analysis, design and consultancy skills that are highly attractive to employers.

Overview

In today’s big data world, businesses are increasingly interested in how they can use technologies to gather, share and analyse the growing range of data sources available to them and generate new knowledge about their customers and business processes. At the same time, web and mobile technologies have transformed the way businesses operate and enable organisations to carve out new business models. There is demand for professionals who understand the strategic applications of these digital technologies and are able to successfully manage the development and use of these systems. 

The MSc in Knowledge and Information Systems Management will equip you with the skills businesses are looking for. It covers the main theories and practice relating to information systems management but, unlike most UK MScs in this area, also has a strong emphasis on contemporary knowledge management. Knowledge management refers to the ways in which organisations generate knowledge, and how this knowledge is used by and shared among employees. It is underpinned by information systems and their supporting technologies but also linked with organisational management processes and human factors. This degree covers all these areas, giving you a more rounded view that will be of significant value to businesses in a range of sectors. 

You’ll learn about current technology trends, such as big data and cloud computing, and how they fit into a broader organisational context – for example how they might benefit organisations and how any barriers to adoption might be overcome. You’ll also gain an understanding of how digital technologies can be an integral part of a technology-driven business model that can enable companies to outsmart their competitors.

This MSc will be of interest if you have a background in technology or engineering and wish to put your learning into a wider management or organisational context, or if your previous education or experience is in general management and you would like to learn more about how organisations build, use and manage information systems.

Career Opportunities

The MSc in Knowledge and Information Systems Management provides a strong foundation for those looking to progress their careers in this field or who want to carry out research in the discipline.

This course will prepare you for a role related to an organisation’s management of knowledge, the management of its IT function or its information systems provision. You could also choose to go into IT, digital or web consultancy. Potential roles include chief knowledge officer or knowledge manager, project lead, business or process analyst, IT or digital consultant, or IT manager. If you are interested in a career in academia, this degree is excellent preparation for further study at PhD level and beyond.

Our alumni have gone on to work for organisations including: 

 • Citi
 • Daimler AG
 • IBM
 • J.P. Morgan
 • Chase & Co
 • KPMG
 • Hootsuite


Read less
The Banking and Finance MSc produces highly skilled, analytical and forward-thinking graduates who are ready to slot into specialised roles in the banking, financial services, finance and financial consultancy sectors. Read more
The Banking and Finance MSc produces highly skilled, analytical and forward-thinking graduates who are ready to slot into specialised roles in the banking, financial services, finance and financial consultancy sectors. This is a demanding programme, but has an outstanding pass rate.

This course is suitable for students from a variety of academic backgrounds, including those with industry experience and those who do not have a bachelors degree in economics, finance or accountancy. You can study the course part time, so you can apply your learning in the workplace straight away.

-The programme has been developed in consultation with finance professionals at RBS Capital Markets, Commerzbank AG, Standard Chartered Bank and NatWest Bank to give you the practical, real-life skills employers require in this highly competitive sector.
We are one of only a handful of UK universities that offer a Bloomberg trading room, giving you the opportunity to develop the hands-on skills employers want.
-There are regular talks from practising industry experts such as the former head of Financial Services Authority.
-As well as studying an international curriculum, you will meet and work with students from a wide variety of countries and cultures who can add international insight to class discussions and working groups, and give you a global alumni network.
-When you study this programme you can also apply for Bloomberg certification. This industry-recognised qualification gives graduates a huge advantage in the jobs market. The course covers many aspects of the Chartered Financial Analyst (CFA) credential, helping to prepare you for their professional examination.
-Kingston Business School has joined an elite group of global institutions to be awarded the prestigious international accreditation by the AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business). A hallmark of excellence in business education, the accreditation has been earned by just 5 per cent of the world's business schools.

"Like for like, this is one of the top programmes in the UK...it was created and is taught by academics who have worked at leading international business schools as well as top global financial institutions." – Dr Mohammed Nurullah, course director

What will you study?

This masters degree is designed to demonstrate the links between theory and practice. Taught sessions use real life examples and case studies, while the assessments also expose you to real-life problems and solutions.

The core modules on this course will show you how to manage assets, liquidity and risk, and how to analyse credit, interest, statements and rates. You will also learn about corporate finance and industry regulation. You will also get the opportunity to work in Kingston Business School's Bloomberg trading room.

You will study eight taught modules, then undertake a research project.

Assessment

You will be assessed via examinations, coursework assignments, case studies, presentations and research projects.

Course structure

Please note that this is an indicative list of modules and is not intended as a definitive list. Those listed here may also be a mixture of core and optional modules.

Core modules
-Bank Operations and Strategy
-Bank Financial Risk Management
-Financial Modelling and Research Methods
-Corporate Finance and Financial Statement Analysis
-Portfolio Theory and Investment Banking
-Financial Services Regulation and Compliance
-Research Project
-Islamic Banking and Insurance
-Financial Engineering

Read less
This course is a combination of two highly successful courses run by the Business School – the Accounting and Finance MSc and the International Business Management MSc – both of which have established an international reputation for excellence. Read more
This course is a combination of two highly successful courses run by the Business School – the Accounting and Finance MSc and the International Business Management MSc – both of which have established an international reputation for excellence. It is an intensive, thorough and challenging programme, designed to give you the theoretical and practical skills essential for managing today's businesses.

This course is suitable for both experienced corporate finance and financial management practitioners who want to add to their skills, and those looking for a career in the area.
-The programme has been developed in consultation with finance professionals at RBS Capital Markets, Commerzbank AG, Standard Chartered Bank and NatWest Bank to give you the practical, real-life skills employers require in this highly competitive sector.
-We are one of only a handful of UK universities that offer a Bloomberg trading room, giving you the opportunity to develop the hands-on skills employers want.
-There are regular talks from practising industry experts such as the former head of Financial Services Authority.
-As well as studying an international curriculum, you will meet and work with students from a wide variety of countries and cultures who can add international insight to class discussions and working groups, and give you a global alumni network.
-Kingston Business School has joined an elite group of global institutions to be awarded the prestigious international accreditation by the AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business). A hallmark of excellence in business education, the accreditation has been earned by just 5 per cent of the world's business schools.

"Like for like, this is one of the top programmes in the UK...it was created and is taught by academics who have worked at leading international business schools as well as top global financial institutions." – Dr Mohammed Nurullah, course director

What will you study?

The course is highly practical, with each module has been designed to teach you the skills that employers value most. You will even be assessed in practical terms, with all tests based on real-life practices, so that you can get used to the way you will work for an employer when you have finished the course.

You will learn the computer and research skills employers demand for work in this highly competitive sector. The programme has a balanced approach, teaching you how to interpret and solve problems using both quantitative and qualitative methods. The course is taught by both Kingston Business School's academic staff and expert guest lecturers form the accounting, auditing and financial services sector.

Assessment

We will assess you through assignments, case studies, formal examinations and your dissertation. All these tests are based on real-life practices, preparing you for your future career.

Course structure

Core modules
-Management Accounting
-Financial Modelling and Research Methods
-Corporate Finance and Financial Statement Analysis
-Financial Accounting and Financial Management
-International Business Strategy with Simulation
-Research Project

Option modules (choose one)
-Islamic Banking and Insurance
-Global Marketing

Read less
This course has been designed with industry to meet the challenge of interdependence between sophisticated engineered systems of all kinds. Read more
This course has been designed with industry to meet the challenge of interdependence between sophisticated engineered systems of all kinds. It is often taken in its part-time format.

It is aimed at engineers who have specialised in a traditional discipline but are now expected to understand, operate in, develop and integrate entire systems that are not only increasingly complex but rapidly changing.

The block taught format of the programme and the option to elect assessment by coursework rather than exam makes it a popular part time course and a CPD option.

Core study areas include systems thinking, systems architecture, systems design, verification and validation, and an individual project.

Optional study areas include enterprise systems management, holistic engineering (industry-led module), sensors and actuators for control, imagineering technologies, engineering and management of capability and understanding complexity.

See the website http://www.lboro.ac.uk/study/postgraduate/programmes/departments/eese/systems-engineering/

Programme modules

Compulsory Modules:
• Systems Thinking
• Systems Architecture
• Systems Design
• Validation & Verification
• Individual Project

Optional Modules (choose four):
• Enterprise Systems Engineering
• Holistic Engineering (industry-led module)
• Sensors and Actuators for Control
• Imagineering Technologies
• Engineering and Management of Capability
• Understanding Complexity

Block taught, individual modules are also highly suitable as CPD for professional engineers working onsystems engineering projects and challenges.

How you will learn

The curriculum stimulates thinking and extends the capabilities of technical managers and engineers to handle complexity, enabling them to remain effective in the workplace by providing:
- an integrated systems engineering view of inter-related technologies, processes, tools, techniques and their effective use;

- essential systems skills such as model-based systems architecture and design, against a background of the need for traceability in managing complex projects;

- knowledge and technical expertise in a range of systems technologies;

- experience of the importance to ultimate success of effective, integrated, multi-skilled project teams working in extended enterprises beyond the confines of any particular organisation;

- increased depth of technical and management knowledge through elective modules; and

- the ability to transfer systems skills and knowledge into the workplace through the individual master’s project.

Teaching staff comprise a varied skill set of international expertise to give the broadest perspectives and modules frequently feature master classes from industry practitioners.

- Assessment
There is the option to complete without written examinations as all compulsory modules are assessed by coursework. Where examinations are taken these are in January and May.

Facilities

We employ advanced modelling, simulation and interactive visualisation tools and techniques to enable you to gain greater understanding of the performance, behaviour and emergent properties of advanced technology and complex systems.

Many of these facilities are part of the Advanced VR Research Centre ( AVRRC) http://www.lboro.ac.uk/research/avrrc/facilities/

Careers and further study

Graduates of this course gain capabilities that are in global demand across a range of sectors and which can be applied to the challenges and issues posed by any complex system design and operation.

Promotion within their company for sponsored students is common since the course enables them to match higher job expectations and demands. Employed students often bring a work-relevant topic to their individual project giving the opportunity to display newly acquired skills.

Why choose electronic, electrical and systems engineering at Loughborough?

We develop and nurture the world’s top engineering talent to meet the challenges of an increasingly complex world. All of our Masters programmes are accredited by one or more of the following professional bodies: the IET, IMechE, InstMC, Royal Aeronautical Society and the Energy Institute.

We carefully integrate our research and education programmes in order to support the technical and commercial needs of society and to extend the boundaries of current knowledge.

Consequently, our graduates are highly sought after by industry and commerce worldwide, and our programmes are consistently ranked as excellent in student surveys, including the National Student Survey, and independent assessments.

- Facilities
Our facilities are flexible and serve to enable our research and teaching as well as modest preproduction testing for industry.
Our extensive laboratories allow you the opportunity to gain crucial practical skills and experience in some of the latest electrical and electronic experimental facilities and using industry standard software.

- Research
We are passionate about our research and continually strive to strengthen and stimulate our portfolio. We have traditionally built our expertise around the themes of communications, energy and systems, critical areas where technology and engineering impact on modern life.

- Career prospects
90% of our graduates were in employment and/or further study six months after graduating. They go on to work with companies such as Accenture, BAE Systems, E.ON, ESB International, Hewlett Packard, Mitsubishi, Renewable Energy Systems Ltd, Rolls Royce and Siemens AG.

Find out how to apply here http://www.lboro.ac.uk/study/postgraduate/programmes/departments/eese/systems-engineering/

Read less
The MSc International Management and Leadership is designed to be a vibrant and innovative course that focuses on best practice in  management and leadership while developing an international focus.  It covers contemporary management practice and also community engagement and service. Read more

The MSc International Management and Leadership is designed to be a vibrant and innovative course that focuses on best practice in  management and leadership while developing an international focus.  It covers contemporary management practice and also community engagement and service. In a fast changing, global economy, the MSc will equip you to assess the wider interconnections between organisations and their local, national and international contexts. You will build up a solid understanding of key management practice and develop your critical insight.

This MSc is specifically designed for anyone who may be looking to complement their non-business degree and has little or no prior business background. Alternatively, you may have completed to ordinary degree level and be aiming to enhance your qualifications. You will study a range of modules and complete a community based project where you will work with either a commercial business, community, voluntary or social enterprise. You can study for the general MSc International Management and Leadership or tailor your studies with our routes in Events, Family and Smaller Enterprise, Hospitality and Tourism (as follows).

Teaching learning and assessment

You will attend lectures and seminars, work in groups and carry out independent learning. You will be expected to participate in discussions, develop ideas and engage with experiential learning. Assessment methods will include management reports, essays, web-based discussions, reflections on practice and group work with presentations. A central part of the course experience is the regular involvement with industry, through specific visits, guest speakers and events all of which provide valuable insights into practice, contemporary trends and thinking. Class sizes are normally 10-30.

Teaching hours and attendance

Modules studied on campus require you to attend classes and carry out independent work. Attendance requirements at QMU will depend on which module you are studying and whether you are full or part-time. In most instances the taught elements of the full-time course occur on Tuesday, Wednesday (AM) and Thursday. Part-time students have the option to select different modules each year.

Links with industry/professional bodies

We work continually with a wide range of business organisations and public services, as well as the third sector, individual business leaders and industry experts to develop our courses. This ensures that along with in-depth theoretical underpinnings, the courses are rooted in relevance and industry practice. As your course progresses you will hear from guest lecturers, participate in visits to a wide range of industries and organisations, and engage in a range of other networking opportunities with staff and industry experts. In recent years we have engaged with: Diageo; New Lanark Heritage Centre and Hotel; Nairns; AG Barr (Irn-Bru); Waldorff Astoria, Edinburgh; Glenkinchie Distillery; Henderson’s restaurants; Isle of Eriska Hotel; Scottish Ambulance Service; Turcan Connell; and Dakota hotels, to name but a few.

Modules

Contemporary Issues in International Management/ Strategic Thinking/ International Marketing/ Introduction to Management Accounting and Finance/ Organisational Behaviour All MSc students will then take three further modules in their specific area, for example: Events Leadership in Action (Events)/ Family Business Governance (FASE)/ International Leadership Power and Policy (General)/ Critical Issues in Hospitality and Tourism Leadership (Hospitality/ Tourism)

You will also complete a 60 credit project (Community Impact and Practice) focused towards your specialism in partnership with an external organisation. The project is designed to have a positive community outcome and could be based within the commercial, public or third sector. This is your opportunity to discover, propose, plan, lead and deliver an externally driven project. whilst developing your skills of reflective  practice and personal development planning.

Careers

Our postgraduate courses are designed to enhance your career prospects by opening up a wide range of global opportunities. Our graduates take with them enhanced employability and confidence whether they obtain a position with a multinational organisation, work within the public sector, create their own business, gain employment in the third sector or go on to further studies.

Quick Facts

There is a practical project instead of a dissertation. Students are challenged to research, plan, manage and evaluate a project in conjunction with an external business or organisation, allowing them to develop career-enhancing skills, confidence and opportunities.

Reflecting contemporary working practice, our teaching and assessment takes a strong group and team focus.

Class sizes are beneficially small: this enables students to work closely with fellow students from diverse backgrounds and allows lecturers to develop strong relationships with the students. The smaller cohort of students also allows for participation in regular visits and events.
Read less

Show 10 15 30 per pageCookie Policy    X